κ. ΔΕΝΔΙΑ ΠΟΙΟΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΡΑΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΞ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;;;;

2020-09-07

Στις 24/6/2020 Έλληνας Πολίτης απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προς τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Ν. Δένδια, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

"Dear Ambassadress, Mrs. Aliki Hatzi,

Further to our phone conversation, on 13/05/2020 and on 24/06/2020, I came to the conclusion to contact your office again after long time of trying to find solution to a long lasting saga of more than ten(10) years, facing mockery, disdain, indifference and maladministration, from the Hellenic Embassy and Hellenic Consulate in Abu-Dhabi, U.A.E., been in lack of social justice and human dignity.

My name is ............ and I am a father of five (5) children and two (2) grandchildren. I have lived in the U.A.E since 2004, when I started to work for a shipping company in Fujairah/U.A.E and in 2008, I established my own companies in U.A.E .

Having in mind the LAW 3566/2007- FEK A'/117, "Ratification of Code of Conduct of Ministry of Foreign Affairs" and specifically Article 12, Par.1,2,8,10,12, please take a note on the following:

  • You are also the addressee of the email sent on 19/05/2020 and 20/05/2020 from my side to the Greek Embassy and Greek Consulate.
  • You have to act according the above mentioned Law 3566/2007 and specifically Article 12, which it states :

Η Γενική Επιθεώρηση λειτουργεί ως σύνδεσμος του Υπουργείου Εξωτερικών με τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές της Χώρας, καθώς και με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με σκοπό, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, την άμεση καταστολή πάσης, κατά παράβαση καθήκοντος, διαπιστωμένης εμπλοκής υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε παράνομες δραστηριότητες.

  • In all respects, if any failure to reply or refusal or unnecessary delay or postponement, it will be considered as FAILURE to act in accordance with the Rule of Law or the Principles of Good Administration, Unfairness, Discrimination, Abuse of Power and Violation of Human Rights.

I cannot provide you with any further details regarding the actions or inactions of the Greek Embassy and Greek Consulate , since, from 15/05/2020, I have sent a letter to SUPREME CIVIL AND CRIMINAL COURT OF GREECE, Mr.Vasileios Pliotas,Prosecutor of the Supreme Civil and Criminal Court of Greece and COUNCIL OF EUROPE, Mr.Gianluca Esposito, Executive Secretary, GRECO and investigation it is under procedure.

I am waiting for a written reply, since I have been asking for a long time and I face complete indifference from the Greek Embassy and Greek Consulate which is unacceptable and insulting.

The attempt to this suppression of the facts cannot be allowed to continue. 

I intend to work to assure my full vindication.

I reserve any legal right arising from and by the Law. 

With High Appreciation"

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

"Αγαπητή Πρέσβειρα κυρία Αλίκη Χατζή, 

Μετά την τηλεφωνική μας συνομιλία, στις 13/05/2020 και στις 24/06/2020, κατέληξα στο συμπέρασμα να επικοινωνήσω ξανά με το γραφείο σας μετά από πολύ καιρό προσπαθώντας να βρούμε λύση σε ένα μακράς διαρκείας έπος άνω των δέκα (10) χρόνια. Αντιμετωπίζω κοροϊδία, περιφρόνηση, αδιαφορία και κακοδιοίκηση, από την Ελληνική Πρεσβεία και το Ελληνικό Προξενείο στο Αμπού Ντάμπι, των ΗΑΕ, τα οποία στερούνται κοινωνικής δικαιοσύνης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Το όνομά μου είναι .................... και είμαι πατέρας πέντε (5) παιδιών και παππούς δύο (2) εγγονών. Έχω ζήσει στα Η.Π.Α. από το 2004, όταν άρχισα να εργάζομαι σε ναυτιλιακή εταιρεία στο Fujairah / U.A.E και το 2008, ίδρυσα τις δικές μου εταιρείες στα Η.Π.Α. 

Έχοντας υπόψη τον Νόμο 3566/2007 - ΦΕΚ Α '/ 117, "Επικύρωση του Κώδικα Συμπεριφοράς του Υπουργείου Εξωτερικών" και συγκεκριμένα το άρθρο 12, παρ. 1, 2, 8, 10, 12, παρακαλούμε σημειώστε τα εξής:

-Είστε επίσης ο παραλήπτης του email που εστάλη στις 19/05/2020 και 20/05/2020 από την πλευρά μου στην Ελληνική Πρεσβεία και το Ελληνικό Προξενείο. Πρέπει να ενεργήσετε σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο 3566/2007 και συγκεκριμένα το άρθρο 12, το οποίο ορίζει: 

Η Γενική Επιθεώρηση λειτουργεί ως σύνδεσμος του Υπουργείου Εξωτερικών με τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές της Χώρας, καθώς και με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με σκοπό, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, την άμεση καταστολή πάσης, κατά παράβαση καθήκοντος, διαπιστωμένης εμπλοκής υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε παράνομες δραστηριότητες

Από κάθε άποψη, εάν οποιαδήποτε αποτυχία απάντησης ή απόρριψης ή περιττή καθυστέρηση ή αναβολή, θα θεωρηθεί ΑΠΟΤΥΧΙΑ να ενεργεί σύμφωνα με το κράτος δικαίου ή τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αδικίας, των διακρίσεων, της κατάχρησης εξουσίας και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Δεν μπορώ να σας παράσχω περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις ενέργειες ή τις αδράνειες της Ελληνικής Πρεσβείας και του Ελληνικού Προξενείου, καθώς, από τις 15/05/2020, έστειλα επιστολή στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, κ. Βασίλειο Πλιώτα, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και στον κ. Gianluca Esposito, Εκτελεστικό Γραμματέα GRECO και η διερεύνηση βρίσκεται υπό διαδικασία. 

Περιμένω μια γραπτή απάντηση, αφού ζητώ πολύ καιρό και αντιμετωπίζω απόλυτη αδιαφορία από την Ελληνική Πρεσβεία και το Ελληνικό Προξενείο που είναι απαράδεκτο και προσβλητικό. 

Η απόπειρα αυτής της καταστολής των γεγονότων δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σκοπεύω να εργαστώ για να διασφαλίσω την πλήρη δικαίωσή μου. 

Διατηρώ κάθε νομικό δικαίωμα που απορρέει από και από τον Νόμο. 

Με υψηλή εκτίμηση"

Το ερώτημα είναι απλό κ. Δένδια:

Ο 'Ελληνας Πολίτης επιθυμεί να καταγγείλει περιστατικά διαφθοράς στελεχών του ΥΠΕΞ, πολλά από τα οποία αφορούν στην διακίνηση παράνομων φορτίων προς την Ελλάδα. Η καταγγελία του είναι γραπτή, επίσημη και επώνυμη. 

Αλλά εδώ και πολλούς μήνες ουδείς ασχολείται μαζί του. 

Γιατί;;;;;

Ποιός καλύπτει ποιόν κ. Δένδια στους γραβατωμένους και δαιδαλώδεις διαδρόμους του ΥΠΕΞ;