ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ SEA DIAMOND

2022-02-08

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Της εδρεύουσας στην Αθήνα (Ευφράνορος 27) ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, νόμιμα εκπροσωπούμενης

ΠΡΟΣ

1. Τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα

2. Την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά Βασιλική Τσιρώνη, που κατοικοεδρεύει στον Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1. Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που κατοικοεδρεύει στο Λιμένα Πειραιά Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2

2. Το Γραφεί Νομικού Συμβούλου ΥΝΑΝΠ, που κατοικοεδρεύει στο Λιμένα Πειραιά Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2

3. Τον Δήμο Σαντορίνης

--------------

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 14/2/2022

1. Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα με σκοπό μεταξύ άλλων την προαγωγή της διαφάνειας του ελληνικού λιμενικού συστήματος.

Με την ανωτέρω ιδιότητά μου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής:

2. Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Με την τότε ιδιότητά μου, προέβην σε επανειλημμένες καταγγελίες για πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Σαντορίνης, εξαιτίας του ναυαγίου SEA DIAMOND, το οποίο ΔΕΝ έχει ανελκυστεί.

3. Δυνάμει των ανωτέρω καταγγελιών μου, οι κατά νόμω υπεύθυνοι δικάστηκαν ενώπιον του Α' Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά την 3/2/2022 με αριθμό εκθέματος 2 και απαλλάχτηκαν από κάθε κατηγορία. Με βάση όσες πληροφορίες καταφέραμε να συλλέξουμε, η εν λόγω αθωωτική απόφαση έλαβε αριθμό 352/2022.

4. Η ανωτέρω αθωωτική απόφαση είναι πρόδηλα εσφαλμένη και για το λόγο αυτό με το παρόν έγγραφό μας σας καλούμε να ασκήσετε έφεση για τους κάτωθι νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους:

5. Επειδή η αθώωση των υπαιτίων για τη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος της Σαντορίνης έλαβε χώρα χωρίς ποτέ να κληθεί να συμμετάσχει σε αυτήν τη δίκη το Ελληνικό Δημόσιο. Όπως μας απήντησε σε σχετικό έγγραφο μας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους / Γρ. ΥΝΑΝΠ (αρ. πρωτ. εγγράφου 220-213/Φ.100048/7-2-2022) δε γνωστοποιήθηκαν στο καθύλην αρμόδιο γραφείο Νομικού Συμβούλου ούτε καν τα στοιχεία της δικογραφίας !!!! Ωστόσο, επρόκειτο για το καθύλην αρμόδιο γραφείο Νομικού Συμβούλου, το οποίο είχε παρασταθεί σε όλες τις προηγούμενες ποινικές δίκες. Η παράλειψη κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου να παρασταθεί στη συγκεκριμένη δίκη είχε ως αποτέλεσμα την παράβαση της αρχής της ισότητας των διαδίκων, δεδομένου ότι ήταν μεν παρόντες οι κατηγορούμενοι με τους Δικηγόρους τους, αλλά το ζημιούμενο από τη ρύπανση Ελληνικό Δημόσιο δεν γνώριζε καν τα στοιχεια της δικογραφίας.

Ομοίως, απόν από την προαναφερόμενη δίκη ήταν και ο Δήμος Θήρας.

Αξιότιμε κ. Προϊστάμενε Εισαγγελίας Αρείου Πάγου,

Αξιότιμη κ. Προϊσταμένη Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά,

Εύλογα αναρωτιόμαστε: πόσοι κατηγορούμενοι στην Ελλάδα για ποινικά αδικήματα, που ζημιώνουν το Ελληνικό Δημόσιο ή ΟΤΑ, έχουν επιτύχει να δικαστούν με τους ζημιούμενους όχι απλά απόντες, αλλά ούτε καν ενήμερους για τα στοιχεία της δικογραφίας;;;;;;;

6. Επειδή η ρύπανση και η υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος στην προκειμένη περίπτωση λαμβάνει χώρα στη Σαντορίνη. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη διάταξη του α. 51 ν. 2172/1993, στην περίπτωση ποινικού αδικήματος, που τελείται εκτός Αττικής, όπως εν προκειμένω, κατά τόπω αρμόδια είναι τα ποινικά Δικαστήρια της Σύρου και ΟΧΙ το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά. Παρόλα αυτά, η ποινική δίκη των υπαιτίων διεξήχθη στον Πειραιά, ήτοι σε κατά τόπω αναρμόδιο Δικαστήριο, χωρίς οι ζημιούμενοι να έχουν ενημερωθεί, ώστε να ασκήσουν ένσταση αναρμοδιότητας. Το πρακτικό αποτέλεσμα ήταν η υπόθεση αυτή να μείνει μακρυά από το φυσικό της Δικαστή, κατά παράβαση του ίδιου του Συντάγματος.

7. Επειδή στα με ΑΠ 1000.0/75174/20-10-2017 και ΑΠ 1000.0/75176/20-10-2017 έγγραφά του, που αφορούν στο ναυάγιο SEA DIAMOND, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρει κατά λέξει τα εξής:

"Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν. 2881/2001 και το πρακτικό της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής επί του σχεδίου του ως άνω νόμου, η ύπαρξη ενός ναυαγίου στο θαλάσσιο χώρο αποτελεί από μόνη της στοιχείο επιβαρυντικό του θαλάσσιου περιβάλλοντος που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του και αποτελεί ενδεχόμενη πηγή ρύπανσης, αφού, ακόμη κι αν έχει γίνει απάντληση των καυσίμων και λιπαντικών, με το πέρασμα του χρόνου και λόγω και των καιρικών συνθηκών απελευθερώνονται σταδιακά υπολείμματα των ουσιών αυτών ή και άλλων εγκλωβισμένων λειψάνων του φορτίου και των πραγμάτων, όπως και από το ίδιο το σκαρί, και τούτο ανεξαρτήτως του εάν το ειδικότερο φορτίο που φέρει μπορεί να είναι ρυπογόνο ή όχι. Εξ άλλου, η ύπαρξη ενός ναυαγίου αποτελεί από μόνη της στοιχείο επικινδυνότητας για τους χρήστες της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής. Εν όψει αυτών, δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση όσον αφορά στον επαπειλούμενο από την ύπαρξη του ναυαγίου κίνδυνο προσβολής του περιβάλλοντος, αλλά ούτε και ως προς την επιβολή του μέτρου της ανέλκυσης ολόκληρου του ναυαγίου, αφού το μέτρο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για την απάλειψη κάθε δυσμενούς συνέπειας από την ύπαρξη του ναυαγίου (βλ. άρθρο 2 παρ. 2), διότι με αυτό επιτυγχάνεται η αποκατάσταση, κατά το δυνατό, του θαλασσίου περιβάλλοντος στην προτέρα του ναυαγίου κατάσταση."

Επειδή με βάση το ανωτέρω έγγραφο του ίδιου του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απλά και μόνο η παρουσία του ναυαγίου SEA DIAMOND στα νερά της Σαντορίνης συνιστά προσβολή του θαλασσίου περιβάλλοντος. Πώς είναι δυνατόν η επίσημη αυτή θέση του Ελληνικού Δημοσίου να αγνοήθηκε από το δικάσαν Δικαστήριο;

8. Επειδή με την με αριθμό 293,294,364,372,373,421,433,481/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά (σελ. 171) αναφέρεται ότι «Το επίδικο ναυάγιο εξακολουθεί ως και σήμερα να αποτελεί ενεργό εστία ρύπανσης, καθόσον συνεχίζει καθημερινά να απελευθερώνει ρίπους στο περιβάλλον αφενός από πετρελαιοειδή.......αφετέρου δε από τον σκελετό, αλλά και τον εν γένει εξοπλισμό του Κ/Ζ SEA DIAMOND, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την προϊούσα διάβρωση του πλοίου. Πάντα έτσι τ' ανωτέρω στοιχειοθετούν σοβαρή θαλάσσια ρύπανση.»

Επειδή τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν πλήρως με την με αριθμό 515/2016 απόφαση του Αρείου Πάγου.

Επειδή τίποτα απολύτως δεν άλλαξε από την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά, οι υπαίτιοι αθωώθηκαν !!!!!

9. Επειδή σύμφωνα με την με ημερομηνία 7-6-2016 έκθεση του Πολυτεχνείου Κρήτης: "Το ναυάγιο του «Sea Diamond» αποτελεί μία σημαντική περιβαλλοντική απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον της Καλντέρας της Σαντορίνης. Η απειλή αυτή, υπό συνθήκες, δύναται να οδηγήσει σε οικολογική καταστροφή. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια στήλη, στα ιζήματα της περιοχής, αλλά και στους βενθικούς βρώσιμους ιστούς που αλιεύθηκαν από τη γειτνιάζουσα περιοχή του ναυαγίου, σε συνδυασμό με όλες τις παρατηρήσεις από το πεδίο όλο αυτό το διάστημα της μελέτης, καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση, τον ακριβή έλεγχο του επιπέδου ρύπανσης της περιοχής και τελικά την όσο το δυνατό πιο σύντομα απομάκρυνση του κουφαριού του πλοίου από την Καλντέρα."

10. Επειδή λίγα μόνο σκαλοπάτια πάνω από την αίθουσα του Α' Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά βρίσκεται κατατεθειμένη δικαστική πραγματογνωμοσύνη, την οποία εκπόνησαν πραγματογνώμονες, που όρισε το Εφετείο Πειραιά. Συγκεκριμένα, δυνάμει των με αριθμό 51/2017 και 373/2018 αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά εκπονήθηκε από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες Ευστράτιο Καλογήρου και Στέφανο Γιακουμάτο η με ημερομηνία 2/8/2019 έκθεση πραγματογνωμοσύνης, τα συμπεράσματα της οποίας έχουν ως εξής: "Το βυθισθέν Κ/Ζ SEA DIAMOND αποτελεί εστία εκπομπής ρυπογόνων και επιβλαβών ουσιών, τόσο για το ανθρώπινο, όσο και για το φυσικό περιβάλλον, σύμφωνα με τα μέχρι τούδε συλλεγέντα στοιχεία, όπως έχουν διεξοδικώς αναλυθεί στο γενικό και ειδικό θεωρητικό μέρος, το οποίο βασίζεται στην ελληνική και στην ξενόγλωσση διεθνή βιβλιογραφία, η οποία παρατίθεται στο τέλος της παρούσας τεχνικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. Οι κύριοι ρυπαντές είναι τα τοξικά και επικίνδυνα βαρέα μέταλλα:...Οι τελευταίες δειγματοληψίες κατέγραψαν σοβαρές υπερβάσεις πετρελαιοειδών διαφόρων κλασμάτων καθώς και αρωματικών υδρογονανθράκων...Ειδικά στα σημεία εγγύς του ναυαγίου τα επίπεδα βαθμού ρύπανσης ήταν πολύ υψηλά...Η αντιμετώπιση των διεξοδικώς αναφερόμενων στην ενότητα Η.1 επιβλαβών εκπομπών (τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το φυσικό περιβάλλον) του βυθισθέντος πλοίου είναι εφικτή με τις παρακάτω επιστημονικές μεθόδους: Ως βέλτιστη λύση (από περιβαλλοντικής απόψεως) προκρίνεται η ολική ανέλκυση του σκάφους. Η τελευταία κατόπτευση του ναυαγίου (Ιούλιος 2019) μέσω της χρήσης του ROV της εταιρείας Planet Blue κατέδειξε ότι το ναυάγιο του Sea Diamond ευρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση γεγονός το οποίο ενισχύει την ως άνω αναφερόμενη επιλογή...Η επιβάρυνση που έχει επιφέρει το ναυάγιο στην περιοχή είναι σαφής και ο μοναδικός τρόπος αποτροπής της είναι η οριστική απομάκρυνσή του. Κάθε άλλη καθυστέρηση ή ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την οικολογική και όχι μόνο καταστροφή της Καλντέρας. Από την πολιτεία θα πρέπει να απαιτηθεί η εφαρμογή του άρθρου 24 του Συντάγματος για την αποκατάσταση της βλάβης του θαλασσίου περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των πολιτών...".

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου,

Αξιότιμη κ. Προϊσταμένη Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά,

Πως είναι δυνατόν με μια τέτοια πραγματογνωμοσύνη κατατεθειμένη στο αρχείο του Εφετείου Πειραιά οι κατά νόμω υπαίτιοι για το SEA DIAMOND να αθωώνονται ;;;;;

Πόσοι άλλοι κατηγορούμενοι θα είχαν αθωωθεί με μία τέτοια δικαστική πραγματογνωμοσύνη επίσημα κατατεθειμένη ;;;;;

Πώς γίνεται κάποιος να αγνοεί αυτήν την πραγματογνωμοσύνη, τις μετρήσεις και τα πορίσματα της ;;;;;

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να ασκήσετε έφεση κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Α' Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον κ. Προϊστάμενο Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, που κατοικοεδρεύει ως εκ της ιδιότητάς του στην Αθήνα, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού πρώτα αντιγράψει ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 8/2/2022

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος