ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΖΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

2020-11-25

                            Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

                             Προς: 1. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

                                          2. Γραφείο κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

                             Κοιν: 1. Βουλευτές

                                        2. ΜΜΕ

                               ΑΠ.ΕΞ. 14/2020

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της με αριθμό 3122.1-Τ11/22673/2019 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου Λαμπρίδη με θέμα «Εκτέλεση του έργου «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (νότια πλευρά - Φάση Α') στον Πειραιά»»

ΑΕ Πρωθυπουργέ της Ελλάδας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος είναι -προς το παρόν- ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπούς μεταξύ άλλων την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημαντικός αριθμός μελών του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος ζουν και εργάζονται στον Πειραιά.

Με την με αριθμό 3122.1-Τ11/22673/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου Λαμπρίδη με θέμα «Εκτέλεση του έργου «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (νότια πλευρά - Φάση Α') στον Πειραιά»» εγκρίθηκε υπό προϋποθέσεις η εκτέλεση του εν θέματι έργου, κατά τα αναλυτικά σε αυτήν αναφερόμενα.

Ήδη με την παρούσα μας ζητάμε την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης για τους κάτωθι νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους και όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε:

Επειδή στην παρ. 1 περ. ε ανωτέρω απόφασης αναγράφονται κατά λέξει τα εξής:

«Να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου Α1 του αποφασιστικού μέρους του (ιγ) σχετικού.»

Επειδή το (ιγ) σχετικό είναι η αριθ.78/19-2-2019 απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ (ΑΔΑ:Ω6Υ04653ΠΩ-Σ7Κ), η παράγραφος Α1 του αποφασιστικού μέρους της οποίας καθιστά σαφές ότι η έγκριση εκτέλεσης του εν θέματι έργου δόθηκε υπό την προϋπόθεση τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της αρ. πρ. 104050/17.5.06 ΚΥΑ Έγκρισης Περ/κών Όρων του έργου 'Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Επειδή με την με αρ.πρ. 170400/11-9-2013 ΥΑ τροποποιήθηκε η με αρ. πρ. 104050/17.5.06 ΚΥΑ Έγκρισης Περ/κών Όρων του έργου 'Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.' και συγκεκριμένα τέθηκαν μεταξύ άλλων και οι κάτωθι όροι:

«66. Η µεταφορά των αδρανών υλικών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, λόγω του σηµαντικού όγκου τους, να γίνει κατά το δυνατόν δια θαλάσσης... 72.Στη διάρκεια της ημέρας, βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στον σχεδιασμό κίνησης των βαρέωνοχημάτων έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αιχμές με πολύ υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτουςκαι υψηλά επίπεδα θορύβου. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να εκπονήσει σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη φάση κατασκευής, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου...»

Επειδή από όσα έλαβαν χώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πειραιά την 20-11-2020 κατέστη σαφές ότι ουδέποτε ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της ΟΛΠ ΑΕ, όπως πέραν πάσης αμφιβολίας απαιτεί η με αριθμό με αρ.πρ. 170400/11-9-2013 Υπουργική Απόφαση.

Επειδή, επομένως, δεν πληρούται τουλάχιστον ένας (1) από τους όρους, που τέθηκαν με την εν θέματι απόφαση, η οποία για το λόγο αυτό πρέπει πλέον να ανακληθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΑΜΕ

Να ανακληθεί η εν θέματι απόφαση.

Διατελών μετά τιμής

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος


Ολόκληρο το pdf εδώ: