ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΡΩΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΛΙΑΓΚΟ

2020-11-25

                                                      Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

                                                      Προς: Πρόεδρο ΟΛΘ ΑΕ κ. Αθ. Λιάγκο

                                                      ΑΠ.ΕΞ. 17/2020

ΘΕΜΑ: Υποβολή ερωτήματος στον Πρόεδρο ΟΛΘ κ. Αθ. Λιάγκο

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε ΟΛΘ ΑΕ,

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος είναι -προς το παρόν- ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπούς μεταξύ άλλων την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, σας κοινοποιώ το με ΑΠ.ΕΞ 15/2020 έγγραφό μας, με συνημμένη την με ημερομηνία 23-11-2020 επιστολή της COSCO SHIPPING HONG KONG, με την οποία η τελευταία επιρρίπτει βαριές ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο για την μέχρι σήμερα μη υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων και ζητά για το λόγο αυτό τη μεταβίβαση του απολειπόμενου ποσοστού 16% των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ ΧΩΡΙΣ να έχουν υλοποιηθεί οι επενδύσεις αυτές.

Από την απλή και μόνο ανάγνωση της επιστολής αυτής, συνάγεται ότι η COSCO SHIPPING HONG KONG αναφέρεται ονομαστικά σε εσάς επανειλημμένα και περιγράφει με λεπτομέρειες συναντήσεις, που έλαβαν χώρα με δική σας συμμετοχή, από τις οποίες συνάγει ευθύνες του Ελληνικού Δημοσίου για την μη υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων.

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος αποσκοπεί και στην προαγωγή του δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα και δεν αποτελεί δικαστική Αρχή. Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω μεγάλου αριθμού ερωτημάτων, που δεχτήκαμε από μέλη και αναγνώστες μας, σας προσκαλούμε να απαντήσετε, εφόσον το επιθυμείτε, στο εύλογο ερώτημα αφενός εάν από τις συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχατε ως στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ, προήλθε υπαιτιότητα του Ελληνικού Δημοσίου για την μη υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων και σε ποιές ενέργειες προέβη το ΤΑΙΠΕΔ για την άρση της, αφετέρου εάν θεωρείτε ότι η έγκριση των μελετών για την υλοποίηση των επενδύσεων που βαρύνουν την ΟΛΘ ΑΕ συνιστά από μόνη της ενδεχόμενη δυσμενή μεταχείριση της ΟΛΠ ΑΕ και ευμενή μεταχείριση της ΟΛΘ ΑΕ ως επιχείρησης ανταγωνιστικής στην ΟΛΠ ΑΕ.

Μετά τιμής

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Ολόκληρο το pdf εδώ: