ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΡΩΤΑ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΟ

2020-11-25

                                                                    Τετάρτη, 25 Νοεµβρίου 2020 

                                                                     Προς: Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάµελλο 

                                                                      ΑΠ.ΕΞ. 16/2020 

ΘΕΜΑ: Υποβολή ερωτήµατος στο Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάµελλο 

Αξιότιµε κ. Βουλευτά, 

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιµενικού Συστήµατος είναι -προς το παρόν- ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα, µε σκοπούς µεταξύ άλλων την άσκηση δηµόσιου, δηµοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιµενικό σύστηµα και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Με την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιµενικού Συστήµατος, σας έχω κοινοποιήσει το µε ΑΠ.ΕΞ 15/2020 έγγραφό µας, µε συνηµµένη την µε ηµεροµηνία 23-11-2020 επιστολή της COSCO SHIPPING HONG KONG, µε την οποία η τελευταία επιρρίπτει βαριές ευθύνες στο Ελληνικό Δηµόσιο για την µέχρι σήµερα µη υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων και ζητά για το λόγο αυτό τη µεταβίβαση του απολειπόµενου ποσοστού 16% των µετοχών της ΟΛΠ ΑΕ ΧΩΡΙΣ να έχουν υλοποιηθεί οι επενδύσεις αυτές. 

Από την απλή και µόνο ανάγνωση της επιστολής αυτής, συνάγεται ότι η COSCO SHIPPING HONG KONG αναφέρεται ονοµαστικά σε εσάς επανειληµµένα και επιρρίπτει ευθύνες για την µη υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων σε υπηρεσίες υπαγόµενες σε εσάς µε την ιδιότητα του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιµενικού Συστήµατος αποσκοπεί και στην προαγωγή του δηµόσιου, δηµοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιµενικό σύστηµα και δεν αποτελεί δικαστική Αρχή. Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω µεγάλου αριθµού ερωτηµάτων, που δεχτήκαµε από µέλη και αναγνώστες µας, σας προσκαλούµε να απαντήσετε, εφόσον το επιθυµείτε, στο εύλογο ερώτηµα εάν επί δικής σας θητείας ως Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε οποιαδήποτε υπαιτιότητα του Ελληνικού Δηµοσίου για την µη υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων της COSCO SHIPPING. 

Μετά τιµής 

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιµενικού Συστήµατος 

Δ Π Μπακόπουλος 

Ολόκληρο το pdf εδώ: