Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος ρωτά τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας

2021-10-25

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2021

Προς: Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας

ΑΠ.ΕΞ. 28/2021

ΘΕΜΑ: Δαπάνες υπέρ τ. Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου Λαμπρίδη

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε ΔΣ,

Αξιότιμε κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα.

Την περίοδο 2017 - 2020 υπηρέτησα ως Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμενων.

Με την ανωτέρω ιδιότητά μου, θέτω υπόψιν σας τα εξής:

Με την με αριθμό 2364/2017 (ΑΔΑ:Ψ47Ο469ΗΞ2-ΧΚΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας ΑΕ ανέλαβε να καταβάλει ποσό 900 ΕΥΡΩ για την μετακίνηση και διαμονή του τότε Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου Λαμπρίδη κατά το χρονικό διάστημα 26-30/4/2017 σε εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα σε πολυτελές ξενοδοχείο στην πόλη Budva - Μαυροβούνιο.

Για το χρονικό διάστημα 26-28/4/2017, ήτοι για χρονικό διάστημα μερικώς αλληλεπικαλυπτόμενο με την ανωτέρω ανάληψη υποχρεώσης του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας ΑΕ, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δέσμευσε ποσό 150 ΕΥΡΩ για μετακίνηση του κ. Χρήστου Λαμπρίδη σε ΤΙΡΑΝΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ. Περαιτέρω, για το απολειπόμενο χρονικό διάστημα 29-30/4/2017 το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δέσμευσε ποσό 80 ΕΥΡΩ για ημερήσια αποζημίωση δυο (2) ημερών του κ. Λαμπρίδη.

Η με με αριθμό 2364/2017 (ΑΔΑ:Ψ47Ο469ΗΞ2-ΧΚΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Οργανισμου Λιμένα Ηγουμενίτσας ΑΕ έπεται χρονικά ανακοινώσεων του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάριου Κάτση, αναφορικά με φερόμενη κακοδιαχείριση στον εν λόγω Οργανισμό, για την οποία η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων είχε την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο.

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος ερευνά το σύνολο των ανωτέρω τεθέντων υπόψιν του στοιχείων. Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε, δυνάμει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τα εξής:

α. να μας χορηγήσετε αντίγραφο τυχόν εντολής ελέγχου επί καταγγελιών κ. Μάριου Κάτση,

β. να μας χορηγήσετε αντίγραφο τυχόν πορίσματος επί καταγγελιών κ. Μάριου Κάτση

γ. να μας γνωρίσετε σε ποια νομοθετική διάταξη στηρίζεται η καταβολή από τον εποπτευόμενο φορέα (εν προκειμένω τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας ΑΕ) των εξόδων μετακίνησης και διαμονής στο εξωτερικό του εποπτεύοντος (εν προκειμένω του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου Λαμπρίδη).

Παρακαλούμε αντίγραφα χορηγηθούν για δικαστική χρήση.

Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Δικηγόρος - ΑΜ ΔΣΑ 24739

Διαβάστε ολόκληρο το ερώτημα του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος προς τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας εδώ: