ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΩΤΑ ΤΟ ΡΙΧΑΡΔΟ ΛΑΜΠΙΡΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

2021-02-16

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021

Προς: Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΑΙΠΕΔ (και δι'αυτού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑΙΠΕΔ)

Κοιν: 1. Βουλευτές

                                                                                                                                                                     2. ΜΜΕ

ΑΠ.ΕΞ. 18/2021

ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης αντιγράφων εγγράφων

Αξιότιμε κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε ΤΑΙΠΕΔ,

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα.

Με την ανωτέρω ιδιότητά μου θέτω υπόψιν σας τα εξής:

Σύμφωνα με το α. 3 ν. 3996/2011:

"Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση του Ταμείου, στην αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων και γενικά στην πραγμάτωση του σκοπού του, με εξαίρεση τα θέματα που σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις ανήκουν στις αρμοδιότητες του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και τα θέματα επί των οποίων η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του Καταστατικού, στη γενική συνέλευση του μετόχου."

Ωστόσο, σύμφωνα με το α. 4 παρ. 2 ίδιου ανωτέρω νόμου:

"2. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί υποχρεωτικά:

.........................................................................................................

β) Στις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, καθώς και στις συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, εφόσον για τις τελευταίες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και..."

Σύμφωνα με επιστολή π. Προέδρου ΟΛΠ ΑΕ κ. Γ. Ανωμερίτη "η Απόφαση πώλησης για 311,5 εκατ. ευρώ διαχειριστικά όλου του λιμανιού, όταν μόνο η Σύμβαση Παραχώρησης για δύο Προβλήτες του αποτιμήθηκε από το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ το 2014 σε 1 δις ευρώ αποτελεί από μόνη της σκάνδαλο. Είναι αδιανόητο να πωλείται ένα λιμάνι 5.000.000 τμ με κτίρια, μηχανήματα, υποδομή λιμένος 37 χλμ, βέβαιη πελατεία, μεταφορικά μέσα, εξειδικευμένο προσωπικό, πλήρως ψηφιοποιημένο και περιβαλλοντικά πιστοποιημένο για 104 ευρώ το τ.μ. !!!!"

Από τα στοιχεία, που συνέλεξε το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την πώληση του 67% των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ σε εδρεύουσα στις Βερμούδες εταιρεία του κινέζικου κρατικού ομίλου COSCO με συνολικό τίμημα 368,5 εκατ. ΕΥΡΩ.

Στο πρώτο στάδιο της εν λόγω πώλησης, η COSCO κατέβαλε μόλις 280 εκατ. ΕΥΡΩ, με τα οποία αγόρασε μεταξύ άλλων:

-το ταμείο της ΟΛΠ ΑΕ, ανερχόμενο σε 65 εκατ. ΕΥΡΩ

-τη σύμβαση παραχώρησης ΟΛΠ ΑΕ - ΣΕΠ ΑΕ, με εκτιμώμενη Καθαρά Παρούσα Αξία κατά το χρόνο της πώλησης 1.033.000.000 ΕΥΡΩ.

Είναι πρόδηλο ότι οι αποτιμήσεις αξίας μετοχής, τις οποίες το ΤΑΙΠΕΔ ανέθεσε στις Deloitte/Kantor και American Appraisal, στηρίχτηκαν πρωτίστως στην χρηματιστηριακή και όχι στην πραγματική αξία της μετοχής της ΟΛΠ ΑΕ.

Ωστόσο, η αποτίμηση των εσόδων της ΟΛΠ ΑΕ από τη στιγμή ίδρυσης του ΤΑΙΠΕΔ μέχρι την έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης το 2014, η οποία αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

καθώς και η πορεία της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής της ΟΛΠ ΑΕ την περίοδο 2011 - 2014, μας γεννούν υπόνοιες ότι στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόστηκαν πρακτικές downsizing και σορταρίσματος, των οποίων προτιθέμεθα να ζητήσουμε την ποινική αξιολόγηση

Για τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε να μας χορηγήσετε για δικαστική χρήση αντίγραφο:

α)της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑΙΠΕΔ, με την οποία αποφασίστηκε η πώληση του 67% των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ σε θυγατρική του ομίλου COSCO

β)της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για την ανωτέρω πώληση.

Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Δικηγόρος - ΑΜ ΔΣΑ 24739

Κατεβάστε ολόκληρο το αρχείο εδώ: