ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ PCDC ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ;

2021-03-02

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

2. κ. Υπουργό Οικονομικών

3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας

4. ΑΑΔΕ

5. OLAF

6. ΕΠΑΝ

Κοιν: 1. Βουλευτές

2. ΜΜΕ

ΑΠ.ΕΞ: 24/2021

ΘΕΜΑ: Ποιός είναι ο ρόλος της εταιρείας PCDC στην υλοποίηση του τελωνειακού καθεστώτος 42 στο λιμάνι του Πειραιά;

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα.

Με την ανωτέρω ιδιότητά μου θέτω υπόψιν σας τα εξής:

1. Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ [εφεξής ΣΕΠ ΑΕ] ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2008 με την με αριθμό 80/27-10-2008 πράξη του Συμ/φου Αθηνών Άγγελου Ασημακόπουλου.

Με την προαναφερόμενη πράξη ο 61χρονος Κινέζος υπήκοος κ. ΛΙ ΚΕΤΣΙΑ, ο οποίος δε γνώριζε την ελληνική γλώσσα, αν και διέμενε στην Ελλάδα και κατείχε άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, ίδρυσε την εταιρεία ΣΕΠ ΑΕ με μετοχικό κεφάλαιο 3 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

Ο κ. ΛΙ ΚΕΤΣΙΑ ίδρυσε την εταιρεία ΣΕΠ ΑΕ, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας COSCO PACIFIC LIMITED.

H εταιρεία COSCO PACIFIC LIMITED εδρεύει στις Βερμούδες και έχει εγκατασταθεί στο Χονγκ Κονγκ.

Ιδρύθηκε το 1994 αρχικά με την επωνυμία FLORENS GROUP LIMITED και το 1996 μετονομάστηκε σε COSCO PACIFIC LIMITED.

Τον Ιούλιο 2016 η COSCO PACIFIC LIMITED μετονομάστηκε σε COSCO SHIPPING PORTS LIMITED.

Σύμφωνα με την με αριθμό 12/7-5-2008 ένορκη βεβαίωση του Συμ/φου Αθηνών Άγγελου Ασημακόπουλου, βασικοί μέτοχοι της COSCO PACIFIC LIMITED και ήδη COSCO SHIPPING PORTS LIMITED είναι οι εξής:

α. η HKSCC Nominees Limited με ποσοστό 57,6%

β. η COSCO Pacific Investment Holding Ltd και ήδη China COSCO (Hong Kong) Limited με ποσοστό 42,05%.

Μοναδική μέτοχος της εταιρείας COSCO Pacific Investment Holding Ltd και ήδη China COSCO (Hong Kong) Limited είναι η CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LTD και ήδη COSCO SHIPPING Holdings Co, Ltd.

Βασικός μέτοχος της εταιρείας CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LTD και ήδη COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd είναι η εταιρεία με την επωνυμία CHINA OCEAN SHIPPING GROUP LTD με ποσοστό 54,317%.

Τέλος, βασικός μέτοχος της CHINA OCEAN SHIPPING GROUP LTD είναι το State Owned Assets supervision and administration commission of the State Council (SASAC).

2. Στις 25/11/2008 ανάμεσα στις εταιρείες «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [εφεξής ΟΛΠ ΑΕ] και ΣΕΠ ΑΕ καταρτίστηκε σύμβαση παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3755/2009.

Στις 30/8/2013, η ΟΛΠ ΑΕ και η ΣΕΠ ΑΕ υπέγραψαν διακανονισμό ορισμένων θεμάτων για τα οποία υπήρχε αντιδικία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Στις 27/11/2014, η ΟΛΠ ΑΕ και η ΣΕΠ ΑΕ συμφώνησαν να προβούν σε μια ακόμα τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του 2008, η οποία κυρώθηκε δυνάμει του Άρθρου 18 του Νόμου 4315/2014.

Αντικείμενο της προαναφερόμενης σύμβασης παραχώρησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί η υπο-παραχώρηση από την ΟΛΠ ΑΕ στη ΣΕΠ ΑΕ του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του νέου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Πειραιά (πρόκειται για το Νέο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων ή Ν. ΣΕΜΠΟ) για διάστημα τριάντα ετών με την επιφύλαξη δύο πιθανών πενταετών παρατάσεων και κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην εν λόγω σύμβαση.

3. Περαιτέρω, δυνάμει της ανωτέρω κυρωθείσας με νόμο σύμβασης, η ΣΕΠ ΑΕ ορίζεται ρητά ως ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης, ήτοι τη χρήση και εκμετάλλευση του Ν. ΣΕΜΠΟ.

4. Στις 1/2/2020 η έκτακτη γενική συνέλευση της ΣΕΠ ΑΕ αποφάσισε τροποποιήσεις στο καταστατικό της. Συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω τροποποιήσεις η ΣΕΠ ΑΕ έπαψε πλέον να είναι εταιρεία ειδικού σκοπού με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση και εκμετάλλευση του Ν. ΣΕΜΠΟ, διότι στους καταστατικούς της σκοπούς προστέθηκε η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου (project management) και υποστήριξης (support) προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., αναφορικά με τη συνολική διαχείριση της Προβλήτας Ι της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργία και την εκμετάλλευση λιμενικών εγκαταστάσεων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 4/3/2020 µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 2095546.

Στις 20/2/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ φέρεται να αποφάσισε, δήθεν κατ' άρθρο 99 παρ.1 του ν.4548/2018, την παροχή άδειας αναφορικά µε την κατάρτιση σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας του Προβλήτα Ι µεταξύ των εταιρειών ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ. Απόσπασμα του ανωτέρω πρακτικού καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις στις 27/2/2020 µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 2092538.

5. Το πρακτικό αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι η ΣΕΠ ΑΕ έχει καταστεί πλέον ο απόλυτος κυρίαρχος στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις Προβλήτες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Πειραιά.

6. Η εταιρεία με την επωνυμία Κέντρο Διαχείρισης και Διανομής Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ [εφεξής PCDC ΑΕ] ιδρύθηκε το έτος 2011.

Ιδρύτριες είναι: α) η εδρεύουσα στο Λουξεμβούργο εταιρεία με την επωνυμία COSCO PORTS GREECE Sarl με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε ποσοστό 50% και β)η εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρεία με την επωνυμία DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED, με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται ομοίως σε ποσοστό 50%.

Η έρευνα του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας για τη μετοχική σύνθεση των ανωτέρω εταιρειών συνεχίζεται και θα επανέλθουμε συμπληρωματικά.

7. Αρχικά, ως καταστατικός σκοπός της PCDC ΑΕ ορίστηκε η κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων στις εγκαταστάσεις του ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ του Λιμένα Πειραιά, όπως αυτός ορίζεται στο α. 1 της σύμβασης παραχώρησης ΟΛΠ ΑΕ - ΣΕΠ ΑΕ, που κυρώθηκε με το ν. 3755/2009. Περαιτέρω, στον καταστατικό σκοπό της PCDC ΑΕ περιλήφθηκε και η παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

-υπηρεσίες διαχείρισης των αφικνούμενων και προοριζόμενων προς εξαγωγή, καθώς και των αφικνούμενων και προοριζόμενων για την ελληνική εσωτερική αγορά εμπορευματοκιβωτίων,

-την κένωση, πλήρωση και εν γένει διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων και των σε αυτά περιεχόμενων εμπορευμάτων.

Τον Οκτώβριο 2012 στους κατατατικούς σκοπούς της PCDC ΑΕ προστέθηκαν και οι κάτωθι υπηρεσίες:

-υπηρεσίες διαχείρισης των αφικνούμενων εμπορευμάτων και προοριζόμενων προς εισαγωγή στην ελληνική αγορά, εξαγωγή σε τρίτες χώρες, μεταφόρτωση, κοινοτική και εν γένει διαμετακόμιση φορτίων, τα οποία διακινούνται με οποιουδήποτε τύπου μεταφορικό μέσο και τρόπου μεταφοράς

-υπηρεσίες μοναδοποίησης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας, φύλαξης και διανομής εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων.

Το Σεπτέμβριο 2013 στους καταστατικούς σκοπούς της PCDC ΑΕ προστέθηκε και η παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

-υπηρεσίες σχετικά με τον εκτελωνισμό και την τελωνειακή αντιπροσώπευση - εκπροσώπηση.

8. Η εταιρεία PCDC ΑΕ διατηρεί την ιστοσελίδα https://www.pcdc.com.gr/ στην οποία αναφέρονται και τα εξής κατά λέξει για τις δραστηριότητές της:

-"Ποιοι είμαστε. H PCDC είναι η μόνη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Logistics εγκατεστημένη εντός της Ελεύθερης Ζώνης του Πειραιά."

και κυρίως τα εξής:

-"H PCDC λειτουργεί και παρέχει τις υπηρεσίες της εντός της Ελεύθερης Ζώνης του λιμανιού του Πειραιά, διασφαλίζοντας τα καλύτερα δυνατά φορολογικά και τελωνειακά οφέλη στους πελάτες της. Η δυνατότητα χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή των φορτίων, σε συνδυασμό με τα ειδικά φορολογικά και δασμολογικά Καθεστώτα, οδηγούν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των φορτίων με το μικρότερο δυνατό κόστος και στο λιγότερο δυνατό χρόνο."

-"Ειδικά Φορολογικά και Τελωνειακά Καθεστώτα

Τελωνειακό Καθεστώς 42

Με το Τελωνειακό Καθεστώς 42 θεσπίζεται μια απλουστευμένη διαδικασία εισαγωγής μη κοινοτικών αγαθών χωρίς την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στο τελωνείο κατά την εισαγωγή, αλλά με την καταβολή του ΦΠΑ στη χώρα προορισμού των εμπορευμάτων στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, με το Καθεστώς 42 προβλέπεται:

Η Εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες χωρίς απόδοση ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, με άμεση αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

Το ΦΠΑ καταβάλλεται στη χώρα προορισμού κατά την πώληση

Πρόκειται για ενδοκοινοτική συναλλαγή που παρακολουθείται από τις Αρχές μέχρι την απόδοση ΦΠΑ

Θεσπίζονται απλοποιημένες τελωνειακές διαδικασίες για τον εισαγωγέα εφόσον:

Φέρει ο ίδιος ή ο έμμεσος αντιπρόσωπός του στην Ελλάδα Πιστοποίηση κατά AEO

η αποστολή των εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος γίνεται κατ' εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων για την πραγματοποίηση συνεχούς ροής εισαγωγών"

-"365/24/7

Δυνατότητα εξυπηρέτησης 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα."

9. Επειδή, όπως πλέον έχει καταστεί σαφές από το ΑΠ.ΕΞ. 20/24-2-2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνομολογήσει ότι στο λιμάνι του Πειραιά λειτουργούν κυκλώματα λαθρεμπορίας κινέζικων προϊόντων.

Επειδή κατόπιν διερεύνησης της υπόθεσης αυτής από τον OLAF τα ελληνικά τελωνεία, ήτοι ο κρατικός προϋπολογισμός και εν τέλει ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ, υποχρεούμαστε να αποκαταστήσουμε απώλεια ευρωπαϊκών εσόδων λόγω της προαναφερόμενης λαθρεμπορίας ύψους 200 εκατ. ΕΥΡΩ.

Επειδή, όπως επίσημα έχει καταγγείλει το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος τα τελωνεία, που είναι αρμόδια για την άσκηση τελωνειακού ελέγχου στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Πειραιά, έχουν ωράριο λειτουργίας 07.30 πμ έως 19.00 μμ. Ωστόσο, στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Πειραιά ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, ΗΤΟΙ ΑΠΌ 19.00 μμ ΕΩΣ 07.30 ΠΜ μπαινοβγαίνουν φορτηγά ικανά να μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια με τέτοια ένταση και συχνότητα, ώστε, κατόπιν ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, να σχηματιστεί ποινική δικογραφία για ηχορύπανση.

Επειδή πυρήνα των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας κινέζικων προϊόντων στο λιμάνι του Πειραιά αποτελεί το περίφημο πλέον και αμαρτωλό Τελωνειακό Καθεστώς 42. Την 25.6.2018 ο δημοσιογράφος κ. Τάσος Τέλλογλου σε άρθρο του στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με τίτλο "Η "τρύπα" στο λιμάνι του Πειραιά" αναλύει τον τρόπο, με τον οποίο το λαθρεμπόριο κινέζικων προϊόντων στο λιμάνι του Πειραιά, στηρίτηκε στο περίφημο πλέον κι αμαρτωλό Τελωνειακό Καθεστώς 42 ως εξής:

"Ο έλεγχος στρέφεται σε δύο ζητήματα. Πρώτoν, στις σκόπιμες υποτιμολογήσεις των κινεζικών προϊόντων με αποτέλεσμα να καταλογίζονται χαμηλότεροι δασμοί. Το κόλπο φοροδιαφυγής γίνεται μέσω του τελωνειακού καθεστώτος 42, που δίνει τη δυνατότητα στον εισαγωγέα -συνήθως Κινέζο- να πληρώνει τον δασμό στην πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ενωσης θέτοντας τα προϊόντα σε ελεύθερη κυκλοφορία σε όλη την Ε.Ε. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τα προϊόντα «μαϊμού» που εισάγονται από την Κίνα.

Με το τελωνειακό καθεστώς 42 «στην πραγματικότητα εξομοιώνεις τα προϊόντα με κοινοτικά...», λέει στην «Κ» αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών που γνωρίζει τις συζητήσεις με την OLAF αλλά επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, γιατί δεν είχε εξουσιοδοτηθεί να τοποθετηθεί δημόσια.

Να δούμε, όμως, τι λέει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: «Το τελωνειακό καθεστώς 42 (Τ.Κ. 42) είναι το καθεστώς που χρησιμοποιεί ένας εισαγωγέας για να επιτύχει απαλλαγή από τον ΦΠΑ, όταν τα εισαγόμενα εμπορεύματα πρόκειται να μεταφερθούν σε άλλο κράτος- μέλος...», αναφέρει στην έκθεσή του 2017.

Στην περίπτωση αυτή, συνεχίζει, «ο ΦΠΑ αποδίδεται στο κράτος- μέλος προορισμού. Οταν η εισαγωγή πραγματοποιείται βάσει του Τ.Κ. 42, πρέπει να ζητούνται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους- μέλους προορισμού πρόσθετες πληροφορίες για την πραγματική αξία της συναλλαγής, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις ο τελικός αποδέκτης των εμπορευμάτων μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή, π.χ. στον Κινέζο προμηθευτή, η οποία να είναι πολύ υψηλότερη από την αξία του τιμολογίου που εμφάνισε ο τελωνειακός αντιπρόσωπος στις τελωνειακές αρχές του κράτους-μέλους εισαγωγής. Εντούτοις, η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι χρονοβόρα ή να αποδειχθεί αλυσιτελής, επειδή ο δηλωθείς αγοραστής μπορεί να είναι άλλος από τον τελικό αποδέκτη των εμπορευμάτων ή να είναι αφανής έμπορος. Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι, με εξαίρεση την Πολωνία, οι τελωνειακές αρχές των άλλων επιλεγέντων κρατών-μελών σπανίως χρησιμοποιούν το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών σχετικά με τελωνειακές παρατυπίες ή περιπτώσεις απάτης...».

...............................................................

«Οταν γίνεται εισαγωγή με το καθεστώς 42», λέει στέλεχος της OLAF που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, διότι δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να μιλήσει επίσημα «εμφανίζονται συχνά ως υπεύθυνοι της εταιρείας άνθρωποι - βιτρίνες που δεν έχουν σχέση με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες της...». Το ίδιο γίνεται συχνά και στον Πειραιά, όπου οι υπεύθυνοι των εταιρειών μοιάζουν ορισμένες φορές με τους «αυτοφωράκηδες» των νυχτερινών κέντρων."

Επειδή η εταιρεία PCDC AE ισχυρίζεται στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα της ότι αποτελεί την μοναδική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Logistics εγκατεστημένη εντός της Ελεύθερης Ζώνης του Πειραιά. Περαιτέρω, η εν λόγω εταιρεία διαφημίζει στην ίδια ιστοσελίδα την παροχή υπηρεσιών σε 24ωρη βάση, ήτοι προφανώς ακόμα και μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των τελεωνειακών αρχών. Επιπρόσθετα, στην ενότητα "Ελεύθερη Ζώνη" της ίδιας ιστοσελίδας η εταιρεία PCDC AE προβάλει τα "πλεονεκτήματα" του περίφημου πλέον και αμαρτωλού Τελωνειακού Καθεστώτος 42, ήτοι του Τελωνειακού Καθεστώτος, που αποτελεί τη βάση του κινέζικου λαθρεμπορίου στον Πειραιά.

Επειδή η εταιρεία PCDC AE δεν είναι άσχετη με τα κινέζικα συμφέροντα. Μέτοχος της εταιρείας PCDC AE σε ποσοστό 50% είναι θυγατρική του κινέζικου ομίλου COSCO με έδρα στο Λουξεμβούργο.

Επειδή για τη χρηματοδότηση της κατασκευής, ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων στις εγκαταστάσεις του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι του Πειραιά, η λειτουργία του οποίου αποτελεί καταστατικό σκοπό της PCDC AE, η τελευταία έλαβε το έτος 2012 δάνειο από την πλήρως ελεγχόμενη από την μητρική της κινέζικη COSCO εταιρεία με την επωνυμία ΣΕΠ ΑΕ ύψους 4,5 εκατ. ΕΥΡΩ, ήτοι δάνειο 4,5 φορές μεγαλύτερο από το μετοχικό της κεφάλαιο.

Επειδή το έτος 2019 η εταιρεία PCDC AE είχε κύκλο εργασιών 3.761.765,73 ΕΥΡΩ εκ των οποίων 1.577.073,93 προέρχονται από εταιρείες του κινέζικου ομίλου COSCO. Επομένως, ποσοστό 41,92% του κύκλου εργασιών της εταιρείας PCDC AE προέρχεται από τον όμιλο της κινέζικης COSCO, μέλος του οποίου αποτελεί και η ίδια.

Επειδή, επομένως, δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι η εταιρεία PCDC AE δεν θα υπήρχε καν χωρίς τα λεφτά του κινέζικου ομίλου COSCO.

Επειδή δεν καταλείπεται πλέον αμφιβολία ότι στο λιμάνι του Πειραιά λειτουργεί κύκλωμα λαθρεμπορίας κινέζικων προϊόντων.

Επειδή από όλα τα προαναφερόμενα δεν καταλείπεται πλέον αμφιβολία ότι από το σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Πειραιά μπαινιβγαίνουν φορτηγά ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ με τέτοια ένταση και συχνότητα, ώστε να προκαλούν ηχορύπανση.

Επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε δημόσια διάψευση της καταγγελίας του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος για ανάθεση της άσκησης τελωνειακών αρμοδιοτήτων στην κινέζικη COSCO, για το χρονικό διάστημα, που τα αρμόδια τελωνεία βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Επειδή καταστατικό σκοπό της εταιρείας PCDC AE αποτελεί και η παροχή υπηρεσιων σχετικά με τον εκτελωνισμό και την τελωνειακή αντιπροσώπευση - εκπροσώπηση. Οι υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης εταιρειας, παρέχονται σε 24ωρη βάση, επομένως, ακόμα και ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ.

Επειδή εύλογα αναρωτιέται κανείς κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου σε ποιόν απευθύνεται η πλήρως ελεγχόμενη από τον κινέζικο όμιλο COSCO εταιρεία PCDC AE κατά την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον εκτελωνισμό και την τελωνειακή αντιπροσώπευση - εκπροσώπηση, όταν οι τελωνειακές αρχές ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ;;;;;;;

Επειδή κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου εύλογα αναρωτιέται κανείς: η εταιρεία PCDC AE αποτελεί τη μια και μοναδική εταιρεία, που παρέχει ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΑ στην Ελεύθερη Ζώνη του Λιμένα Πειραιά ακόμα και υπηρεσίες τελεωνειακής αντιπροσώπευσης - εκπροσώπησης σε 24ωρη βάση, ήτοι ακόμα και όταν οι τελωνειακές αρχές ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ. Η εταιρεία αυτή διαφημίζει ανενόχλητη στην ιστοσελίδα της τα δήθεν "πλεονεκτήματα" του αμαρτωλού Τελωνειακού Καθεστώτος 42, ήτοι του καθεστώτος στο οποίο εδράζονται τα κινέζικα λαθρεμπορικά κυκλώματα του λιμένα Πειραιά, ήτοι ενός λιμένα υπό τη διαχείριση της κινέζικης COSCO. Η εν λόγω εταιρεία PCDC AE υφίσταται χάρη στην κινέζικη COSCO και προβάλει μια διαδικασία, που αποτελεί όχημα κινέζικου λαθρεμπορίου.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΙ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 42;

ΔΙΟΤΙ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ο κ.ΤΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΙ "Ο έλεγχος δεν αφορά τον οργανισμό Λιμένος Πειραιά, την Cosco δηλαδή, αλλά τις τελωνειακές υπηρεσίες του λιμανιού", ΔΗΛ. ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 42 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Επειδή κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου η άσπιλη θητεία σας ως Εισαγγελικού Λειτουργού μας δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι θα διερευνήσετε πλήρως ΠΟΙΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PCDC ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 42.

Επειδή οι λοιπές αρχές, προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, καλούνται να ενεργήσουν τα νόμιμα για την προσήκουσα διερεύνηση των ανωτέρω.

Επειδή η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλείται να διερευνήσει εάν το δεκαετές μονοπώλιο της εταιρείας PCDC AE στο λιμένα Πειραιά είναι σύμφωνο με το ισχύον Δίκαιο Ανταγωνισμού.

Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Δικηγόρος - ΑΜ ΔΣΑ 24739

Ολόκληρο το pdf εδώ: