ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ;;;;;

2021-02-25

                                                          Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

                                                          Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

                                                                       2. ΑΑΔΕ

                                                                       3. Αρχή Διαφάνειας

                                                                       4. OLAF

                                                                       5. Δ/ντα Σύμβουλο ΤΑΙΠΕΔ και δι'αυτού στα μέλη ΔΣ

                                                           Κοιν: 1. Βουλευτές

                                                                       2. ΜΜΕ

                                                                      ΑΠ.ΕΞ. 20/2021

ΘΕΜΑ: Πλήρης διερεύνηση περιστατικών λαθρεμπορίας στο Λιμένα Πειραιά

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα.

Με την ανωτέρω ιδιότητά μου θέτω υπόψιν σας τα εξής:

1. Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΤΚΕ 0002744 ΕΞ 2018/1275/20-6-2018 έγγραφο της Υφυπουργού Οικονομικών κ. Αικατερίνης Παπανάτσιου προς τη Βουλή των Ελλήνων:

"Με τις αριθ. ΠΟΛ 1006/09-01-2015 και 1045/08-04-2016 παρέχονται οδηγίες για το Τελωνειακό Καθεστώς 42 και καθορίζεται η διαδικασία θέσης εμπορευμάτων τρίτων χωρών σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από το ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης και οριστικοποίησης απαλλαγής από ΦΠΑ. Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) διενεργεί ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Καθεστώτος 42. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και κατηγορούνται για παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα και των Ν.2960/01 και Ν. 146/1914. Μέσω νομικών προσώπων, κυρίως Μονοπρόσωπων ΙΚΕ, εισήγαγαν εμπορεύματα από τρίτες χώρες (Κίνα) και εκμεταλλευόμενοι το καθεστώς 42 αποκόμιζαν όφελος τουλάχιστον ισόποσο της αξίας του ΦΠΑ. Ειδικότερα για την οριστικοποίηση απαλλαγής του ΦΠΑ, μεταξύ άλλων υπέβαλαν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές πλαστά τραπεζικά έγγραφα ως αποδεικτικό μεσολαβούσης τράπεζας πραγματοποίησης της συναλλαγής, δηλαδή της εξαγωγής των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία όπως προβλέπεται στο εν λόγω Τελωνειακό Καθεστώς. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία αυτή συνήθως χρησιμοποιούνταν ελληνικές επιχειρήσεις νεοϊδρυθείσες με έτος έναρξης το 2017 αλλά και νωρίτερα από το 2014. Από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι σε πολλές των περιπτώσεων λειτουργούν χωρίς υπαλλήλους, με εξοπλισμένα γραφεία χωρίς ενδείξεις πραγματικής λειτουργίας ή είναι ανύπαρκτες στις δηλωθείσες έδρες. Οι διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι τους είναι πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και συνεπώς να λειτουργήσουν ως πραγματικοί εκπρόσωποι των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) εντόπισε και δέσμευσε αρχικά, προς διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, σαράντα εννέα (49) εμπορευματοκιβώτια (containers) με τα οποία διακινούνταν εμπορεύματα υπό το Καθεστώς 42 για λογαριασμό των υπό έρευνα εννέα (9) ελληνικών επιχειρήσεων. Για τη διακρίβωση των πραγματικών γεγονότων σχετικά με την αποστολή των εμπορευμάτων σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και κυρίως στην Ιταλία που φαίνεται ως ο βασικός προορισμός τους, υποβλήθηκε Αίτημα Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής στις Ιταλικές Αρχές. Επίσης υποβλήθηκε Αίτημα Παροχής Στοιχείων προκειμένου να διερευνηθεί μέσω των αρμοδίων Αρχών των χωρών Μάλτας, Εσθονίας και Λιθουανίας η γνησιότητα και η πιστότητα των τραπεζικών εγγράφων (Bank Statements) που υπέβαλαν οι υπό έρευνα ελληνικές επιχειρήσεις στις τελωνειακές αρχές της χώρας ως αποδεικτικό μεσολαβούσης τράπεζας, υπό το καθεστώς 42 και προς απόδειξη πραγματοποίησης της συναλλαγής προκειμένου να τύχουν απαλλαγής Φ.Π.Α. Ακόμη υποβλήθηκαν αιτήματα προς την Europol και Interpol για τα αλλοδαπά εμπλεκόμενα πρόσωπα. Απεστάλη έγγραφο προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Ν.3691/2008) για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες. Για το εν λόγω θέμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του ΣΔΟΕ και της OLAF προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα συνδρομής για να εξεταστεί η ύπαρξη ή μη των κινέζικων επιχειρήσεων που φέρεται ότι απέστειλαν εμπορεύματα στην Ελλάδα και υπό το καθεστώς 42 προωθούνται κυρίως στην Ιταλία. Όπως αποδεικνύεται από την έρευνα, στις πλείστες των περιπτώσεων που σχετίζονται μετο Τελωνειακό Καθεστώς 42, δεν πληρούνται οι όροι εφαρμογής του, ενώ στους ελέγχους που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι τα τραπεζικά παραστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για την διαδικασία ήταν πλαστά. Ταυτόχρονα, μετά από την δέσμευση των containers που προορίζονται για τις εννέα (9) αρχικές υπό έρευνα επιχειρήσεις, παρατηρήθηκε μια οργανωμένη προσπάθεια αλλαγής των παραληπτριών επιχειρήσεων προκειμένου να παρακαμφθεί η οδηγία της Δέσμευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και εκτιμώντας ότι από την παραπάνω διαδικασία, προκύπτει ζημιά εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου πολλών εκατομμυρίων ευρώ, υποβλήθηκε αίτημα από το ΣΔΟΕ προς τον Οικονομικό Εισαγγελέα για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης το οποίο έγινε δεκτό. Ήδη ελέγχεται μεγάλος αριθμός εταιρειών, με κοινά χαρακτηριστικά (πρόσφατη έναρξη εργασιών, αλλοδαποί διαχειριστές, εταίροι χωρίς τεχνογνωσία στον χώρο και πρότερη εισοδηματική ανεπάρκεια όσον αφορά την εξεύρεση κεφαλαίων) στα πλαίσια εκτέλεσης της ανωτέρω εισαγγελικής εντολής. Συνολικά από το ΣΔΟΕ έχουν κατασχεθεί 237 containers εμπλεκόμενων στην απάτη οντοτήτων, ενώ έχει δεσμευτεί και μεγάλος αριθμός εμπορευματοκιβωτίων τα οποία αποστάλθηκαν από κινέζους προμηθευτές και προορίζονταν για εταιρείες που ελέγχονται από το ΣΔΟΕ."

Από το προαναφερόμενο έγγραφο της κ. Υφυπουργού Οικονομικών λάμπει δια της απουσίας του ο ελληνικός λιμένας, στον οποίον ελάμβαναν χώρα όλα τα παραπάνω, ητοι η λειτουργία ¨εγκληματικής οργάνωσης", όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κ. Υφυπουργός, με αντικείμενο την αποστολή εμπορευμάτων από την Κίνα στην Ελλάδα, η οποία με απατηλά μέσα προξένησε ζημία εκατομμυρίων ΕΥΡΩ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Εύλογα, λοιπον, προκύπτει το εξής ερώτημα:

Σε ποιό λιμάνι λειτουργούσε η εν λόγω "εγκληματική οργάνωση" και τί σχέση μπορεί να έχει αυτό με την Κίνα;;;;;

2. Την 14η Ιανουραρίου 2019 η ιστοσελίδα politico.eu ανέφερε για την ίδια υπόθεση κατά λέξει τα εξής:

"Οι ερευνητές της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης απαιτούν από τα ελληνικά τελωνεία να πληρώσουν περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ για την αποτυχία τους να ενεργήσουν εναντίον ενός μεγάλου κινεζικού δικτύου απάτης που ρίχνει εξαιρετικά φθηνά ρούχα και υποδήματα στην Ευρώπη. Μια έρευνα από το γραφείο καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ, OLAF, επικεντρώθηκε στο λιμάνι Πειραιά που ανήκει στην Κίνα και αποτελεί μέρος του τεράστιου έργου υποδομής Belt and Road του Πεκίνο. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δεν κατάφεραν να σταματήσουν ένα εξελιγμένο δίκτυο διασυνοριακών εγκληματιών, που απέφευγε με δόλο τους εισαγωγικούς δασμούς και τον φόρο προστιθέμενης αξίας σε μεγάλες ποσότητες υποδημάτων και ειδών ένδυσης, όπως μπλουζάκια και παντελόνια, ανέφεραν οι ερευνητές στην POLITICO. Τα ευρήματα, που διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Δεκεμβρίου, είναι το τελευταίο κεφάλαιο σε μια εκστρατεία της OLAF για καταστολή ενός εγκληματικού δικτύου που έχει αποφύγει την καταβολή τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς μόνο σε έξι κράτη από το 2015. Οι οικονομικές απώλειες στις πληρωμές ΦΠΑ, οι οποίες οφείλονται τόσο στους εθνικούς προϋπολογισμούς όσο και στον προϋπολογισμό της ΕΕ, είναι ακόμη μεγαλύτερες, αναφέρουν οι ερευνητές."

3. Τον Μάρτιο 2019 η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε ένα πολυσέλιδο κείμενο με τίτλο "Προστασία των συμφερόντων της ΕΕ σε θέματα τελωνείων και ΦΠΑ: συνεργασία των εθνικών φορολογικών και τελωνειακών αρχών για την αποφυγή απάτης [Protection of EU financial interest on customs and VAT: Cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud]". Στις σελ. 90 επ. του εν λόγω κειμένου υπάρχει χωριστή ενότητα με τίτλο "CASE STUDY: ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ [CASE STUDY: ALLEGED FRAUD AT THE PORT OF PIRAEUS]" αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

"Μία ελληνική έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2018, επικεντρώνεται στον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και στην τελωνειακή διαδικασία με εμπορεύματα, που εισάγονται από την Κίνα και μεταφορτώνονται μέσω Ελλάδας, σε τελικό προορισμό. Οι αρχές ανακάλυψαν ότι οι τελωνειακές διαδικασίες δεν ακολουθήθηκαν ικανοποιητικά, καθώς τα εμπορεύματα δεν έφθαναν

στη χώρα προορισμού τους, και για το λόγο αυτό δεν καταβλήθηκαν δασμοί και φόροι που είχαν ανασταλεί.

Η απάτη φέρεται να περιλαμβάνει παραποίηση τελωνειακών και φορολογικών εγγράφων, και μέχρι στιγμής, περίπου 10 εταιρείες με ελληνικό αριθμό ΦΠΑ φέρονται εμπλεκόμενες. Η συνεργασία ανάμεσα σε ελληνικές και ιταλικές αρχές επέτρεψε την αποτελεσματική διερεύνηση αυτής της απάτης καθώς τα εμπορεύματα διέσχιζαν τα σύνορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ακόμα έρευνα διενεργείται από την Κεντρική Ιταλική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, η οποία ανακοίνωσε ότι σημαντικές καραβιές πλαστών υποδημάτων και ενδυμάτων εκτελωνίζονται από κινεζικές εταιρείες που διευθύνονται από εγκληματικές ομάδες μέσω του Πειραιά. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, η απάτη περιλαμβάνει τον εντοπισμό ψευδών στοιχείων παραληπτών την υποτίμηση των εμπορευμάτων για την αποφυγή δασμών εισαγωγής.

Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν αυξημένη αναγνώριση πλαστών προϊόντων στο Λιμάνι του Πειραιά, ιδιαίτερα τσιγάρα."

4. Από τα παραπάνω συνάγεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο ελληνικός λιμένας, στον οποίο είχε εγκατασταθεί "εγκληματική οργάνωση", όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η τότε αρμόδια Υφυπουργός κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου, η οποία οργάνωση, δια της διάπραξης ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την άφιξη στον Πειραιά εμπορευμάτων από την Κίνα, ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση με εκατοντάδες εκατομμύρια ΕΥΡΩ δεν είναι ένας οποιοσδήποτε λιμένας, αλλά ο λιμένας Πειραιά.

5. Ο λιμένας Πειραιά δεν είναι ένας οποιοσδήποτε λιμένας.

Αποτελεί το μεγαλύτερο και θεωρητικά το καλύτερα οργανωμένο ελληνικό λιμάνι.

Η φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα Πειραιά λαμβάνει χώρα στις Προβλήτες Ι,ΙΙ και ΙΙΙ του ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ του εν λόγω λιμένα.

Από το έτος 2008 και μετά αποκλειστικός φορέας διαχείρισης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ του λιμένα Πειραιά είναι η πλέον μονομετοχική εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ, μοναδική μέτοχος της οποίας είναι, μέσα από ένα περίπλοκο δίκτυο εξωχώριων εταιρειών με εκτεταμένες αναφορές στα Panama Papers, η κρατικής ιδιοκτησίας κινέζικη COSCO.

H αποκλειστική διαχείριση του Προβλήτα Ι του ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ του λιμένα Πειραιά γίνεται από την εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ), το 51% των μετοχών της οποίας περιήλθε τον Αύγουστο 2016 και πάλι στην κρατικής ιδιοκτησίας κινέζικη COSCO.

6. Σύμφωνα με την με αριθμό 5398/2016 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου δέκα εννέα (19) Βουλευτών ΝΔ "το Τελωνείο Ε' Πειραιά διαχειρίζεται το σύνολο των εμπορευματοκιβωτίων που εξάγονται δια θαλάσσης..."

Σύμφωνα με την Δ19Α 5026961 ΕΞ 2013 (15.07.13) ΑΥΟ για την «Πιλοτική Διεύρυνση Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», και Ε' Πειραιά για τη διεκπεραίωση διατυπώσεων εισαγωγής»:

"το Τελωνείο Ε' Πειραιά λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο για τη διεκπεραίωση διατυπώσεων εισαγωγής από Δευτέρα έως και Παρασκευή μέχρι και τις 21:00 και το Σάββατο από 07:30 π.μ. έως και 15:00 μ.μ."

Με την με αριθμό ΔΤΔ Α 1060878 ΕΞ 2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το ωράριο λειτουργίας των Τελωνείων Ε' και ΣΤ' Πειραιά περιορίστηκε σημαντικά ως εξής:

"Το Τελωνείο Ε΄ Πειραιά λειτουργεί με νέο ωράριο για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων, από Δευτέρα έως και Παρασκευή 7:30−17:00 και Σάββατο 7:30−13:00. Κυριακή το τελωνείο λειτουργεί κατόπιν σχετικής αίτησης, με δαπάνες και έξοδα του αιτούντος...Το Τελωνείο ΣΤ΄ Πειραιά λειτουργεί με νέο ωράριο για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων, από Δευτέρα έως και Παρασκευή 7:30−17:00. Σάββατο και Κυριακή το τελωνείο λειτουργεί κατόπιν σχετικής αίτησης, με δαπάνες και έξοδα του αιτούντος."

Η προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε με την με αριθμό ΔΤΔ A 1080981 ΕΞ 2016 Υπουργική Απόφαση, με την οποία το ωράριο λειτουργίαε των Τελωνείων Ε' και ΣΤ' Πειραιά καθορίστηκε ως εξής:

"Το Τελωνείο Ε΄ Πειραιά λειτουργεί με νέο ωράριο από Δευτέρα έως και Παρασκευή 7:30 - 19:00 για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων και έως τις 21:00 για τις διατυπώσεις εξόδου των εμπορευμάτων. Σάββατο το τελωνείο λειτουργεί 7:30 - 13:00 για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων. Κυριακή το τελωνείο λειτουργεί κατόπιν σχετικής αίτησης, με δαπάνες και έξοδα του αιτούντος...Το Τελωνείο ΣΤ΄ Πειραιά λειτουργεί με νέο ωράριο για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων, από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 - 19:00. Ειδικότερα, την Παρασκευή το Τελωνείο λειτουργεί για διατυπώσεις εξαγωγής έως τις 21:00. Σάββατο και Κυριακή το τελωνείο λειτουργεί κατόπιν σχετικής αίτησης, με δαπάνες και έξοδα του αιτούντος."

7. Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος μελών του, αποπειράθηκε να διερευνήσει την πραγματική τελωνειακή διαδικασία, που ακολουθείται στο λιμένα Πειραιά.

Από την έρευνα αυτή προκύπτουν τουλάχιστον απλές υπόνοιες ότι η πραγματική τελωνειακή διαδικασία στο λιμένα Πειραιά είναι ουσιωδώς διαφορετική από εκείνην, που αποτυπώνεται στις Υπουργικές Αποφάσεις.

Συγκεκριμένα:

Α. Το καλοκαίρι 2017 πόρισμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής [το οποίο ενσωματώθηκε στο με αριθμό 1050/2019 κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά] διαπίστωσε διέλευση βαρέων οχημάτων, ήτοι οχημάτων ικανών να μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, από τις 19:00 έως τις 7:00 εντός της λιμενικής ζώνης στο Νέο Ικόνιο, δηλ. στην περιοχή, όπου βρίσκεται ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, που δαιχειρίζονται οι κινέζικης πλέον ιδιοκτησίας εταιρείες ΟΛΠ ΑΕ (Προβλήτας Ι) και ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ). Είναι πρόδηλο οτι η διέλευση των εν λόγω οχημάτων φέρεται να λαμβάνει χώρα και ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΠΕΙΡΑΙΑ.

B. Την 9/11/2015 στην ιστοσελίδα https://mixanodigoiose.blogspot.com/2015/11/blog-post_42.html αναρτήθηκε τοποθέτηση του μέλους της ΟΜΥΛΕ κ. Αναστασίας Φραντζεσκάκη, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται κατά λέξει και τα εξής:

"Το Υπουργείο Ναυτιλίας δεν διανοείται να διερευνήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Εντύπωση προξενεί και το πέρασμα στελεχών του Τελωνείου και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά σε θέσης ευθύνσης στην Cosco. Για παράδειγμα παλιά διευθύντρια τελωνείου, συνέχισε την καριέρα της στην Cosco από τη θέση της υπεύθυνης για τη σχέση με το τελωνείο. Αυτό το τελευταίο δέχτηκε να υπογράψει συμφωνία με την Coscoκαι με τον ΟΛΠ που εποφελήθηκε να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται μόνη της τις πύλες εισόδου της στην περίπτωση που το τελωνείο δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει το απαιτούμενο προσωπικό. Σε απλά ελληνικά μετά τις 5.00 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα την ευθύνη για το τι μπαινοβγαίνει στο λιμάνι την έχει η Cosco. Το τελωνείο διατηρεί το δικαίωμα του αιφνιδιαστικού ελέγχου!!"

Ολόκληρο το παραπάνω άρθρο προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Α'.

Γ. Την 6/5/2019 στην ιστοσελίδα https://anticapitalist-attiki.blogspot.com/2019/05/cosco.html η Δικηγόρος κ. Τίνα Μαύρου ανήρτησε άρθρο με τίτλο "Τα σχέδια της Cosco για το Λιμάνι του Πειραιά", στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται κατά λέξει και τα εξής:

"Ο χώρος του λιμανιού είναι άβατο για τα ναυτεργατικά σωματεία, αλλά και για τις αρχές (σπάνιες εως ανύπαρκτες επισκεψεις της Επιθεώρησης Εργασίας και των τελωνειακών ελέγχων. Το τελωνείο μάλιστα έχει υπογράψει συμφωνία με τον ΟΛΠ/COSCO αναφορικά με τη δυνατότητα διαχείρισης απο την Cosco των πυλών εισόδου του Λιμανιού σε περίπτωση που το τελωνείο δεν μπορεί να παράσχει το απαιτούμενο προσωπικό. Δηλαδή μετά την λήξη του ωραρίου των τελωνειακών και τα Σ/Κ την ευθύνη για το τι μπαινοβγαίνει στο Λιμανι έχει η Cosco και το τελωνείο διατηρει το δικαιωμα αιφνιδιαστικών ελέγχων!). Έτσι το λαθρεμπόριο καλά κρατεί, όπως κατέδειξε και απόφαση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία εξέδωσε οικονομική σύσταση στα ελληνικά τελωνεία σχετικά με το λιμάνι του Πειραιά, να καταβάλουν περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ, διότι απέτυχαν να ενεργήσουν αποτελεσματικά ενάντια σε ένα τεράστιο παράνομο κινεζικό δίκτυο που εισάγει στην Ευρώπη εξαιρετικά φθηνά είδη ρουχισμού και υπόδησης."

Ολόκληρο το παραπάνω άρθρο επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Β'.

Δ. Την 27/5/2020 το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος αποκάλυψε μεταξύ άλλων και τα εξής:

"Στις 6-12-2019 διενεργήθηκε έλεγχος για την εφαρμογή του ΣΑΛΕ στο Νέο Προβλήτα Ι ΣΕΜΠΟ και διαπίστωσε τα εξής:

"η ΟΛΠ ΑΕ ως φορέας εκμετάλλευσης της εν λόγω λιμενικής εγκατάστασης δεν μερίμνησε για την επαρκή εφαρμογή του εγκεκριμένου ΣΑΛΕ αυτής, καθώς οι κάμερες ασφαλείας υπολείπονταν σε αριθμό από τον αντίστοιχο καθορισμένο στο εγκεκριμένο ΣΑΛΕ, με αποτέλεσμα να μην επιτηρούνται επαρκώς η περίφραξη και οι χώροι της λιμενικής εγκατάστασης"

και μεταξύ άλλων είχε επισημάνει και τα εξής κατά λέξει:

"Εν τω μεταξύ και μέχρι να τους .... έρθει των Κινέζων, η περίφραξη και οι χώροι του Προβλήτα Ι θα μείνουν χωρίς επιτήρηση; Η έλλειψη επιτήρησης σε τί είδους εγκληματικότητα οδηγεί; Λαθρεμπόριο; Trafficking; Κλοπές; Και η καταπολέμηση αυτής της εγκληματικότητας θα περιμένει τον επενδυτικό οίστρο των Κινέζων; Αναρωτιέμαι εάν ο ίδιος Κινέζος ισχυριζόταν τα ίδια σε ομοεθνείς του λιμενικούς, τί αντιμετώπιση θα είχε; Αναρωτιέμαι επίσης και πάλι πόσες μέρες χρειάζεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για να ενεργήσει αυτεπαγγέλτως;"

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενημερωθεί για αυτεπάγγελτη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

Ολόκληρη η παραπάνω ανάρτηση παρατίθεται στο παρόν ως Παράρτημα Γ'.

8. Επειδή Κατά το άρθρο 155 παρ. 1 περ. β', και 157 παρ. 1 περ. β' του Νόμου 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), που ισχύει από 1-1-2002, λαθρεμπορία είναι (εκτός των άλλων ειδικά προσδιοριζόμενων περιπτώσεων στην περίπτωση α' της ίδιας παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου) και "οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, των υπ' αυτών εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα και αν ακόμα αυτά εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο διάφορο εκείνου που ορίζει ο νόμος". Επίσης, ως λαθρεμπορία, κατά την παρ. 2 περ. θ' του ίδιου άρθρου του Νόμου 2960/2001 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 60 του Νόμου 3583/2007, Φ.Ε.Κ. Α' 142/28-6-2007), θεωρείται, πλην άλλων, και η υποτιμολόγηση ή υπερτιμολόγηση εισαγόμενων ή εξαγόμενων εμπορευμάτων, εφόσον συνεπάγεται απώλεια δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. Η, κατά το άρθρο 155 του παρόντος Κώδικα, λαθρεμπορία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους στις εξής περιπτώσεις: ... εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και άνω ή και αν ο υπαίτιος μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα. Ως ιδιαίτερο τέχνασμα νοείται κάθε ενέργεια που επινοεί η ανθρώπινη εφευρετικότητα, με σκοπό να στερηθεί το Ελληνικό Δημόσιο της δυνατότητας να εισπράξει τον ανάλογο κατά νόμο εισαγωγικό δασμό ή φόρο ή άλλο δικαίωμα για οποιοδήποτε εισαγόμενο από την αλλοδαπή ή εξαγόμενο εμπόρευμα. Με την ως άνω διάταξη, με την οποία αποδίδεται η έννοια της ποινικής υπόστασης της λαθρεμπορίας με τη μορφή της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 155 του ανωτέρω νόμου, διαπλάθεται ένα έγκλημα σκοπού, με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση, η οποία περιγράφεται και προσδιορίζεται αναλυτικά, του οποίου όμως η αντικειμενική υπόσταση είναι "οποιαδήποτε ενέργεια". Δηλαδή, ειδικά στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης που να περιγράφει ρητά ο νόμος δεν υπάρχουν και συνεπώς για την πλήρωσή της αρκεί η οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά, πράξη ή παράλειψη, χωρίς κανένα άλλο προσδιορισμό από το νόμο, χωρίς εξ αυτού του λόγου η ποινική αυτή διάταξη να προσκρούει ευθέως στη συνταγματική επιταγή του άρθρου 7 παρ. 1 εδάφ. α' του Συντάγματος. Η υποκειμενική υπόσταση δε του παραπάνω εγκλήματος συνίσταται στο σκοπό του δράστη "να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ' αυτών εισπρακτέων, δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα".

9. Επειδή από τα παραπάνω συνάγεται η διέλευση οχημάτων ικανών να μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια επί πολλές ώρες μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των Τελωνείων Ε' και ΣΤ' Πειραιά.

Επειδή η αρμόδια Υφυπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε δημόσια την ύπαρξη "εγκληματικής οργάνωσης" με αντικείμενο το λαθρεμπόριο κινέζικης προέλευσης προϊόντων στο λιμάνι του Πειραιά.

Επειδή η δράση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης εκτυλίσσεται στο ΣΤΑΘΜΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, δηλ. σε μια περιοχή υπό την αποκλειστική διαχείριση των κινέζικης ιδιοκτησίας εταιρειών ΟΛΠ ΑΕ και ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ.

Επειδή στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί τεκμηριωμένες απόψεις αναφορικά με την άσκηση ελέγχου στις πύλες εισόδου και εξόδου του λιμένα Πειραιά από την κρατική κινέζικη εταιρεία COSCO, αντί των αρμόδιων τελωνειακών αρχών.

Επειδή σε κάθε περίπτωση την 6/12/2019 το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαπίστωσε ότι οι κάμερες ασφαλείας υπολείπονταν σε αριθμό από τον αντίστοιχο καθορισμένο στο εγκεκριμένο ΣΑΛΕ, με αποτέλεσμα να μην επιτηρούνται επαρκώς η περίφραξη και οι χώροι της λιμενικής εγκατάστασης. Η κατάσταση αυτή προφανώς διευκολύνει τη δράση λαθρεμπορικών κυκλωμάτων.

Επειδή η λειτουργία του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας πρέπει να διέπεται από ΔΙΑΥΓΕΙΑ και καταγγελίες, που αφορούν κάθε τυχόν ποινικό αδίκημα εντός αυτού, δεν είναι δυνατόν να μην διερευνώνται σε βάθος.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να διερευνηθούν πλήρως όλα τα παραπάνω και ιδίως να διερευνηθεί ποιός ακριβώς είναι ο ρόλος των κινέζικης πλέον ιδιοκτησίας εταιρειών ΟΛΠ ΑΕ και ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ στην λαθρεμπορική διακίνηση εμπορευμάτων, η οποία λαμβάνει χώρα στο λιμένα Πειραιά.

Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Δικηγόρος - ΑΜ ΔΣΑ 24739

Ολόκληρο το pdf εδώ: