ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΩ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

2020-04-16
Στις 14 Απριλίου 2020 ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπέγραψε υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ.»

Βασικός κανόνας συγκρότησης των συλλογικών οργάνων είναι η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Επομένως, πρόσωπα που έλκουν άμεσα ή έμμεσα συμφέρον από τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά ως μέλη.
Στην προαναφερόμενη υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται μέλος, συγγενικό πρόσωπο του οποίου εργάζεται σε εταιρεία, η επιχειρηματική δραστηριότητα της οποίας είναι συναφής  με το αντικείμενο της ομάδας εργασίας.
Θεωρώντας ότι πρόκειται για εκ παραδρομής λάθος, που δεν υποκρύπτει δόλο, καλούμε την πολιτική ηγεσία (Υπουργό, Γραμματέα), αλλά και το Διευθυντή ΔΙΛΙΚΥΠ να προστατέψει το στέλεχος αυτό και την εγκυρότητα της διαδικασίας, αποκαθιστώντας τη νομιμότητα. Αλλιώς, θα επανέλθουμε...

 ΥΓ: Αγαπητέ Τέλη, στο γραφείο σου και οι τοίχοι έχουν αυτιά...