ΠΟΙΟΙ ΜΠΛΕΞΑΝΕ ΤΑ ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΜΕ ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ;;;;;

2023-09-12

ΑΠ.ΕΞ. 59/2023

11/9/2023

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Του εδρεύοντος στην Αθήνα Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος. νόμιμα εκπροσωπούμενου

ΠΡΟΣ

1. Τον Υπουργό Εσωτερικών

2. Τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

3. Την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

4.Την ΕΑΔΗΣΥ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

Κοινοβουλευτικές Ομάδες


ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΒΑΦΤΙΣΑΝ ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ … ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ;;;;;

----------------------------------------------------------------------------------------

1.Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό μεταξύ άλλων και την ανάληψη κάθε είδους δράσεων για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Συνεπώς, το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος νομιμοποιείται πλήρως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ad hoc EA ΣτΕ 275/2023, στην υποβολή της παρούσας, η οποία είναι νόμιμη και ερείδεται στο άρθρο 10 παρ. 3 του Συντάγματος, κατά το οποίο η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να απαντά στα ερωτήμα για παροχή πληροφορίων, στο άρθρο 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), το οποίο ρυθμίζει το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες και έγγραφα, και, τέλος, στο άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης του Άαρχους, που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες και στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. .

2.Επειδή, σύμφωνα με όσα στοιχεία κατέστη δυνατόν να συλλέξουμε, διαπιστώσαμε τα εξής αναφορικά με την είσπραξη των λιμενικών τελών του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου (ΔΛΤ Σάμου):

2Α. Σύμφωνα με το α. 90 παρ. 1 ν. 4504/2017:

«1. Η βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, προβλεπόμενων ανταποδοτικών δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, καθώς και των ειδικών τελών ελλιμενισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 1 του ν. 4256/2014, διενεργείται από το προσωπικό των οικείων Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. Αν το προσωπικό των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων δεν επαρκεί για τη βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέρω ανταποδοτικών δικαιωμάτων και τελών, η βεβαίωση και είσπραξή τους διενεργείται είτε με προσωπικό που προσλαμβάνεται προς το σκοπό αυτόν, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (Α΄ 28) είτε από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δυνάμει σύμβασης που συνάπτεται σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

2Β. Επειδή, ανεξάρτητα από τη συνταγματικότητα της διάταξης αυτής, με την οποία η αυστηρά κρατική αρμοδιότητα της βεβαίωσης δημοσίων εσόδων εκχωρείται αντισυνταγματικά σε ιδιώτες, στην περίπτωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου προέκυψαν τα εξής:

2Γ. Με την υπ' αριθμ. 506/2023 (ΑΔΑ: 9Ρ6ΣΟΞΤ2-ΘΚ9) απόφαση της Προέδρου Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Ελληνικά Θερμοκήπια ΑΕ (ΕΛ.ΘΕ ΑΕ) με έδρα στον Μεσόκαμπο Σάμου των υπηρεσιών ρευματοδότησης – υδροδότησης & είσπραξης λιμενικών τελών ιστιοφόρων σκαφών – Θ/Γ που ελλιμενίζονται στους λιμένες Σάμου & Πυθαγορείου, συνολικής αξίας 7.000,00 ευρώ.

2Δ. Πριν τη λήψη της ανωτέρω απόφασης, το εν λόγω Λιμενικό Ταμείο απέστειλε την με αριθμό 332/2023 πρόσκληση προς μια και μόνον εταιρεία, ήτοι την τελικώς επιλεγείσα ΕΛ.ΘΕ ΑΕ, και σε καμία άλλη, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολο εάν ο προαναφερόμενος κρατικός δημόσιος φορέας διαχείρισης λιμένα εξήντλησε τις παρεχόμενες από το Νόμο δυνατότητες επίτευξης των συμφερότερων οικονομικών όρων.

2Ε. Την 17/5/2023 ανάμεσα στο προαναφερόμενο Λιμενικό Ταμείο και στην εταιρεία ΕΛ.ΘΕ ΑΕ υπεγράφη η με α.π 515/2023 δημόσια σύμβαση «παροχής υπηρεσιών».

2ΣΤ. Από έρευνα του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος στο ΚΗΜΔΗΣ, προέκυψε ότι παρόμοιες συμβάσεις είχαν συναφθεί ανάμεσα στο ίδιο Λιμενικό Ταμείο και στην ΕΛ. ΘΕ ΑΕ και σε προηγούμενα χρόνια.

2Ζ. Κατά το χρόνο σύναψης των συμβάσεων αυτών, βρισκόταν σε ισχύ το καταστατικό της ΕΛ.ΘΕ ΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την από 15/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας αποτελούσαν η ίδρυση και λειτουργία θερμοκηπίων καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων, η καλλιέργεια και εμπορία αγροτικών προϊόντων, η εισαγωγή και εξαγωγή νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων και γενικά ειδών διατροφής, καθώς και η διενέργεια κάθε συναφούς εμπορικής δραστηριότητας για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας.

Από την απλή και μόνο ανάγνωση του ανωτέρω καταστατικού, συνάγεται αφενός ότι η βεβαίωση και είσπραξη λιμενικών τελών δεν περιλαμβανόταν στους καταστατικούς σκοπούς της ΕΛ.ΘΕ ΑΕ, κατά το χρόνο σύναψης δημοσίων συμβάσεων με το ΔΛΤ Σάμου, αφετέρου ότι η ίδρυση και λειτουργία θερμοκηπίων ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση δύναται να έχει με την είσπραξη λιμενικών τελών.

Δεδομένου ότι θεμελιώδη προϋπόθεση για την κατάρτιση μιας δημόσιας σύμβασης αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης αυτής να συνιστά και καταστατικό σκοπό του αναδόχου, συνάγεται ότι στην προκειμένη περίπτωση στην ΕΛ.ΘΕ ΑΕ ανατέθηκε παράνομα συμβατικό αντικείμενο κείμενο εκτός του καταστατικού της σκοπού, καθώς και ότι το ΔΛΤ Σάμου επέλεξε να λάβει μια και μοναδική προσφορά από τη συγκεκριμένη εταιρεία, παρά το γεγονός ότι η βεβαίωση και είσπραξη λιμενικών τελών ΔΕΝ αποτελούσε καταστατικό της σκοπό, και αγνόησε επιδεικτικά άλλες εταιρείες, που έχουν τον αντίστοιχο καταστατικό σκοπό. Η επιλογή λήψης οικονομικής προσφοράς από μια και μοναδική εταιρεία με καταστατικό σκοπό άσχετο με το αντικείμενο της υπό κατάρτιση δημόσιας σύμβασης γεννά εύλογες υπόνοιες ότι στη προκειμένη περίτπωση δεν εξαντλήθηκαν οι παρεχόμενες από τη νομοθεσία δυνατότητες λήψης της βέλτιστης οικονομικής προσφοράς.

Είναι προφανές ότι στη Σάμο κάποιοι έχουν μπλέξει τα … μπρόκολα και λοιπά είδη θερμοκηπίου με … τα λιμενικά τέλη.

Γίνεται μνεία ότι ΜΕΤΑ την έναρξη της έρευνας του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος και συγκεκριμένα την 30/8/2023 αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ τροποποίηση του καταστατικού ΕΛ.ΘΕ ΑΕ, στην οποία για πρώτη φορά περιληφθηκε η είσπραξη λιμενικών τελών. Ωστόσο, η τροποποίηση αυτή σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ενεργεί αναδρομικά.

2Η. Σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στον όρο 2.2 της προαναφερόμενης σύμβασης, η ΕΛ.ΘΕ ΑΕ υποχρεούται να παρέχει εργασίες ρευματοδότησης – υδροδότησης σε όλα τα σκάφη που ελλιμενίζονται στους Λιμένες και θα εισπράττει τα τέλη προσόρμισης, με αποδείξεις είσπραξης που θα χορηγηθούν από το Δ.Λ.Τ. Σάμου.

Ωστόσο, το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος έχει στην κατοχή του τουλάχιστον μια (1) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που αφορά σε παραμονή σκάφους στο λιμένα Πυθαγορείου, η οποία ΔΕΝ συνιστά απόδειξη είσπραξης του ΔΛΤ Σάμου, αλλά απόδειξη παροχής υπηρεσιών της ίδιας της ΕΛ. ΘΕ ΑΕ. Η έκδοση μιας τέτοιας απόδειξης συνιστά παραβίαση του ανωτέρω όρου 2.2 της σύμβαση ΔΛΤ Σάμου – ΕΛ.ΘΕ ΑΕ, δυσχεραίνει την ακριβή και προσήκουσα εκκαθάριση των εισπραχθέντων λιμενικών τελών και επισύρει την επιβολή κυρώσεων στην ανάδοχο εταιρεία για μη προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης. Ωστόσο, δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας η επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης.

2Θ. Η χορήγηση απόδειξης από την ΕΛΘΕ ΑΕ αντί απόδειξης ΔΛΤ Σάμου δεν αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη των οφειλόμενων λιμενικών τελών. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να ερευνηθεί εάν και εφόσον στο εν λόγω ΔΛΤ Σάμου έχει επέλθει απώλεια εσόδων λόγω της έλλειψης νόμιμου τίτλου για την είσπραξή τους, εάν έχουν διενεργηθεί ΕΔΕ για την απώλεια των εσόδων αυτών, καθώς και εάν έχουν καταλογιστεί τα αντίστοιχα ποσά στους υπόλογους. Ενδεικτικά, επικαλούμαστε τις με αριθμό 660/2021 και 661/2021 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, δυνάμει των οποίων τελικά επιστράφηκαν λιμενικά τέλη συνολικής αξίας 84.857,12 ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΜΟΤΟΚΩΣ !!!!!

2Ι. Τα λιμενικά τέλη, που δικαιούται να εισπράτει το ΔΛΤ Σάμου έχουν καθορισθεί με την ΚΥΑ 3113.11/48682/21 (ΦΕΚ Β 3013). Ωστόσο, κατά την προσέγγιση των σκαφών στο λιμένα Πυθαγορείου, ανακοινώνεται στα σκάφη ο κάτωθι τιμοκατάλογος σε ΕΥΡΩ ανά ημέρα παραμονής στον λιμένα:

10-10,99 μ. 38

11-11,99μ. 43

12-12,99μ. 47

13-13,99μ. 50

14-14,99μ. 55

15-15,99μ. 68

16-16,99μ. 73

17-17,99μ. 78

18-18,99μ. 103

19-19,99μ. 116

20-20,99μ. 128

21,21-99μ. 140

22-22,99μ. 152

23-23,99μ. 165

Με βάση την ΚΥΑ 3113.11/48682/21 (ΦΕΚ Β 3013) στην περίπτωση της ακριβότερης κατηγορίας, ήτοι των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, ο τιμοκατάλογος αυτός θα έπρεπε να έχει ως εξής:

10μ. 4,66

11μ. 5,12

12μ. 5,58

13μ. 6,05

14μ. 6,52

15μ. 6,98

16μ. 8,76

17μ. 9,31

18μ. 9,86

19μ. 10,41

20μ. 10,95

21μ. 11,50

22μ. 12,05

23μ. 12,60.

Από την απλή σύγκριση των προαναφερόμενων τιμών, γεννώνται εύλογες υπόνοιες τιμολογιακής πολιτικής, που δεν ακολουθεί προσηκόντως τους ορισμούς της ανωτέρω ΚΥΑ και δεν συμμορφώνεται με τη θεμελιώδη αρχή της αναλογικότητας.

3.Για τους παραπάνω λόγους, αναφέρουμε τα ανωτέρω και αιτούμαστε:

α)ο κ. Υπουργός Εσωτερικών να ενεργήσει τα νόμιμα αναφορικά με τη διερεύνηση των παραπάνω

β)ο κ. Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων να ενεργήσει τα νόμιμα αναφορικά με τη διερεύνηση των παραπάνω

γ)Εθνική Αρχή Διαφάνειας να ενεργήσει τα νόμιμα αναφορικά με τη διερεύνηση των παραπάνω

δ)ΕΑΔΗΣΥ να ενεργήσει τα νόμιμα κατά λόγω αρμοδιότητας για τις αναφερόμενες παραβάσες ν. 4412/2016

ε)Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να διερευνήσει σε ποιά τιμή ΔΛΤ Σάμου μεταπωλεί το ρεύμα στα σκάφη αναψυχής και κατά πόσον το τίμημα αυτό αφενός είναι νόμιμο, αφετέρου είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος