ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

2022-01-28


ΑΠ.ΕΞ. 33/2022

28/1/2022

Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ

2. Γρ. κ. ΓΓ ΥΝΑΝΠ

3. Κ.Ο

ΘΕΜΑ: Σκάνδαλο στον Οργανισμό Λιμένα Νομού Εύβοιας (ΟΛΝΕ ΑΕ)

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Αξιότιμε κ. Προϊστάμενε Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας

Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων. Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Με την ανωτέρω ιδιότητα μου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής:

1. Με την με αριθμό 124/20-10-2014 [κυβέρνηση ΝΔ] απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα Εύβοιας (ΟΛΝΕ ΑΕ), προκηρύχθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση της ιδιαίτερης χρήσης της χερσαίας ζώνης λιμένος αρµοδιότητάς του και συγκεκριμένα για την ίδρυση, την κατασκευή, την λειτουργία και την εκμετάλλευση υπαιθρίων σταθµών αυτοκινήτων και σκαφών χωρίς κόστος για τον Οργανισμό.

2. Με την με αριθμό 2/21-01-2015 [κυβέρνηση ΝΔ - 4 μόλις ημέρες πριν τις εκλογές] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Οργανισμού, ενεκρίθησαν τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού, σύµφωνα µε τα οποία επελέγη ως πλειοδότης ο ένας εκ των δύο συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 2.410,00 ευρώ ως µηνιαίο αντάλλαγμα έναντι της παραχωρηθείσας χρήσεως, ενώ διά της 18/19-01-2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ως άνω Οργανισμού, ενεκρίθη η παραχώρηση της χρήσης των χώρων, κατά τα διαλαμβανόμενα στην διακήρυξη του διαγωνισμού, στον εν λόγω παραχωρησιούχο, έναντι µηνιαίου ανταλλάγματος ποσού 2.410 Ευρω, υπό τους εξής όρους:

(α)η διάρκεια της παραχώρησης ορίστηκε στα είκοσι (20) έτη, αρχής γενομένης από της ηµέρας υπογραφής της σύμβασης ανάμεσα στον Οργανισμό και στον πλειοδότη, µε δυνατότητα τριετούς παράτασης.

(β) το μηνιαίο ελάχιστο αντάλλαγμα ορίστηκε στο ποσό των 2.410 Ευρώ, υποχρεουμένου του πλειοδότη σε προκαταβολή ανταλλαγμάτων ενός έτους, εντός έξι (6) μηνών από της υπογραφής της σύμβασης,

(γ) ο παραχωρησιούχος ορίστηκε υπεύθυνος για την έκδοση άδειας λειτουργίας των υπαίθριων χώρων στάθμευσης, ενώ εβαρύνετο με τη δαπάνη ίδρυσης, αδειοδότησης, κατασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου στους παραχωρούμενους χώρους του Οργανισμού.

(δ) εντός δώδεκα (12) μηνών, ο παραχωρησιούχος υποχρεούτο σε ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των έργων και εγκαταστάσεων, αφού λάβει όλες τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις και άδειες

(ε) σε περίπτωση µη τήρησης των όρων, η παραχώρηση θα ῄρετο µε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΝΕ ΑΕ, ο δε ενδιαφερόμενος θα εγκατέλειπε αµέσως την χρήση των χώρων, άνευ αξίωσης αποζηµίωσης, ενώ η παράβαση των υποχρεώσεών του θα επέφερε αυτοδικαίως κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής εις βάρος του παραχωρησιούχου, υποκειμένου επιπροσθέτως σε αποζημίωση βεβαιουμένη διά καταλογισμού, ενεργουµένου µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Όλα τα παραπάνω αποτυπώθηκαν σε συμφωνητικό, το οποίο υπέγραψε ανεπιφύλακτα ο νόμιμος εκπρόσωπος του παραχωρησιούχου. Όμως, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο εν λόγω εκπρόσωπος ... "ανακάλυψε" ότι υφίστανται νομικά και πραγματικά ελαττώματα και συγκεκριμένα ότι δεν είχαν εκδοθεί τα προεδρικά διατάγματα για την έγκριση των όρων δόμησης και χρήσεων γης, με αποτέλεσμα να ισχυρίζεται ότι είναι αδύνατη η έκδοση των απαραίτητων για την εκτέλεση των έργων αδειών και εγκρίσεων. Για τους λόγους αυτούς, ο εκλεκτός παραχωρησιούχος της ΟΛΝΕ ΑΕ ούτε το μηνιαίο αντάλλαγμα κατέβαλε, ούτε τα έργα κατασκεύασε.

4. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι ο συγκεκριμένος παραχωρησιούχος ανακηρύχθηκε τέσσερις (4) μόνον ημέρες πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 και την με βεβαιότητα διαφαινόμενη κυβερνητική αλλαγή. Εύλογα, λοιπόν, δεν είναι λίγοι εκείνοι, που θεωρούν ότι κάποιοι βιάστηκαν να τον ανακηρύξουν, για να φέρουν προ τετελεσμένου τη νέα κυβέρνηση, που ερχόταν.

5. Επί της ουσίας της υπόθεσης αυτής, το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος τοποθετείται με σαφήνεια: για την κατασκευή και εκμετάλλευση υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων εντός Ζώνης Λιμένα εφαρμόζεται το α. 46 ν. 4150/2013, το οποίο ρητά επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επέχουσα θέση άδειας κατασκευής. Άλλωστε, στη Ζώνη Λιμένα της ΟΛΝΕ ΑΕ εκτελέστηκαν και άλλα έργα, χωρίς να δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα με τις ... χρήσεις γης. Εάν, όμως, κάποιος θέλει να λάβει σοβαρά υπόψιν τους ισχυρισμούς του παραχωρησιούχου, τότε εύλογα θα ανέμενε ότι θα ζητούσε την άμεση λύση της σύμβασης, προκειμένου να αποδεσμευθεί από ένα έργο, που ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να εκτελέσει και να ... σαλπάρει για άλλα λιμάνια, στα οποία θα ξετυλίξει ανεμπόδιστα το επιχειρηματικό του δαιμόνιο.

6. Ωστόσο, δεδομένων των οριζόμενων στο α. 46 ν. 4150/2013 και εφόσον λύση της σύμβασης ουδέποτε επήλθε, ο συγκεκριμένος κύριος θα έπρεπε να έχει την τύχη, που αρμόζει σε οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρεί τα συμφωνημένα: καταγγελία σύμβασης, καταλογισμός της ζημίας, ανάθεση στο επόμενο προσφέροντα ή επανάληψη του διαγωνισμού και λοιπές κυρώσεις.

7. Όμως, υπό την εποπτεία των νέων πολιτικών Προϊσταμένων του ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου 2015 - καλοκαίρι 2016, δε στράβωσε μόνο ο γιαλός (αυτός το είχε ήδη καταφέρει η Κυβέρνηση ΝΔ), στράβωσε και το ... άρμενο.

8. Με την με αριθμό 104/3-7-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΝΕ ΑΕ ανεβλήθη η εκ µμέρους του παραχωρησιούχου, καταβολή των οφειλοµένων μηνιαίων ανταλλαγµάτων έως Οκτωβρίου 2016, ενώ με την υπ' αριθμ. 11/12-01-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΝΕ ΑΕ, αφ' ενός παρατάθηκαν οι εργασίες διαμορφώσεως των παραχωρηθέντων χώρων έως Ιουλίου 2017, δηλ. πάρα πολύ μετά τον αρχικά συμφωνημένο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών αυτών, αφ' ετέρου ανεβλήθη η εκ µέρους του παραχωρησιούχου καταβολή των οφειλοµένων μηνιαίων ανταλλαγµάτων, η έγκριση της υποβληθείσας μελέτης και η εκτέλεση των επιβεβλημένων έργων, έως Μαρτίου 2016.

Σε απλά ελληνικά, τα παραπάνω σημαίνουν ότι κάτω από τη μύτη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Γενικού Γραμματέα Λιμένων ο παραχωρησιούχος θα μπορούσε να συνεχίζει να αποκερδαίνει όφελος από την περιουσία της ΟΛΝΕ ΑΕ, χωρίς να τηρεί όσα υποσχέθηκε, δηλ. χωρίς να πληρώνει το μηνιαίο αντάλλαγμα και χωρίς να εκτελεί εμπρόθεσμα τα έργα.

9. Επί πλέον, διά της με αριθμό 70/23-06-2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ΟΛΝΕ ΑΕ ενεκρίθη η εκμετάλλευση των χώρων ,οι οποίοι είχαν παραχωρηθεί στον αρχικό παραχωρησιούχο, να γίνεται πλέον υπό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυµίαν «ΕΠΟΨΙΣ ΙΚΕ», η οποία ωστόσο ελεγχόταν από αυτόν (καθώς ο τελευταίος ήταν ένας εκ των δύο συνεταίρων της εταιρείας). Σημαντική λεπτομέρεια: φαίνεται ότι επρόκειτο για Διοικητικό Συμβούλιο με μαντικές ικανότητες, δεδομένου ότι τα μέλη του αποφάσισαν την παραχώρηση στην εν λόγω εταιρεία όχι μια (1) και δυο (2), αλλά έξι (6) ημέρες ΠΡΙΝ τη δημοσίευση του καταστατικού της στο ΓΕΜΗ.

Και επειδή στην Ελλάδα, τέτοιες μαντικές ικανότητες αναπτύσσονται, μόνον όταν υπάρχει ... σπουδαίος λόγος, στην εταιρεία ΕΠΟΨΙΣ ΙΚΕ συνεταίρος του αρχικού παραχωρησιούχου ήταν πρόσωπο συνδεόμενο με θυγατρική του ΑΚΤΩΡΑ, στην οποία οι διοικήσεις της ΟΛΝΕ ΑΕ - εξαιρουμένου του ... ανεπιθύμητου Ανδρέα Παπανδρέου - πρόθυμα κατέβαλαν ποσοστό 27% επί του τζίρου, για να παριστάνει ότι προβαίνει σε διαχείριση των παραχωρήσεων και ελλιμενισμών, δηλ. σε έργο, που αποτελούσε καταστατικό σκοπό της ΟΛΝΕ ΑΕ και εκτελείται από δικό της προσωπικό, αμειβόμενο για το σκοπό αυτό !!!!! Περαιτέρω, τον Ιούλιο 2019 εταίρος της ΕΠΟΨΙΣ ΚΚΕ κατέστη εξ αίματος συγγενής του Προέδρου της ΟΛΝΕ ΑΕ την περίοδο 11/10/2016 - 30/5/2017, δηλ και περιόδου, κατά την οποία έλαβαν χώρα όσα θα διαβάσετε παρακάτω !!!!!!

10. Και σα να μην έφτανε η απαλλαγή τόσο του αρχικού, όσο και του μεταγενέστερου ελεγχόμενου από τον ίδιο παραχωρησιούχου από την υποχρέωση καταβολής του μηνιαίου ανταλλάγματος και την υποχρέωση εκτέλεσης των έργων, για την περάτωση των οποίων είχε εγγράφως δεσμευθεί, με συνεχόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΝΕ ΑΕ, ενεκρίθησαν και διεξήχθησαν εργασίες διαμορφώσεως χώρων οι οποίοι είτε είχαν παραχωρηθεί στην εταιρεία «ΕΠΟΨΙΣ ΙΚΕ», είτε γειτνίαζαν µε χώρους παραχωρηθέντες στον αρχικό παραχωρησιούχο και κατόπιν στην υπ' αυτού ελεγχομένη εταιρεία «ΕΠΟΨΙΣ ΙΚΕ», συνολικής αξίας 431.978,13 Ευρώ από ποιον νομίζετε ;;;;;

Μα, από τον ίδιο τον ΟΛΝΕ ΑΕ με λεφτά δικά σας, δηλαδή των φορολογουμένων !!!!!!!!

Συγκεκριμένα, με συνεχόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΝΕ ΑΕ της περιόδου Ιανουάριος 2016 - Ιούνιος 2016 [κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ], οι εργασίες αυτές, οι οποίες τιτλοφορήθηκαν εξομάλυνση εδάφους παλαιού λιμένα Κύμης, εξομάλυνση εδάφους τμήματος χερσαίας ζώνης Αιδηψού, εξομάλυνση εδάφους τμήματος χερσαίας ζώνης Μαρμαρίου, εξομάλυνση εδάφους και αποκατάσταση αστοχιών στον πριμένα Μαντουδίου, επισκευή γλίστρας στη ΧΖΛ Αγίου Στεφάνου κ.α, συνολικής αξίας 431.978, 13 Ευρώ, δεν χρηματοδοτήθηκαν από την τσέπη του παραχωρησιούχου (αρχικού ή μεταγενέστερου), αλλά από την τσέπη του ελληνικού λαού και συγκεκριμένα τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν αποκλειστικώς εκ της περιουσίας της ΟΛΝΕ ΑΕ, ειδικότερα µέσω Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία η ΟΛΝΕ ΑΕ έλαβε απὀ την αριστερή πλέον Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όπως είναι εύκολο να καταλάβει ο καθένας, δια της εκτέλεσης των έργων αυτών με κρατικό χρήμα, τόσο ο αρχικός, όσο και ο ελεγχόμενος από αυτόν μεταγενέστερος παραχωρησιούχος ωφελήθηκαν, διότι εργασίες διαμόρφωσης, που δεσμεύτηκαν να εκτελέσουν με δικές τους δαπάνες, τελικά εκτελέστηκαν με δαπάνες των ... φορολογουμένων. Αντίστοιχα, ενώ ο παραχωρησιούχος συμμετείχε σε μια διαγωνιστική διαδικασία, υποσχόμενος να εκτελέσει αυτά τα έργα, τελικά έκατσε αναπαυτικά στην πολυθρόνα του και τα εκτέλεσε το Ελληνικό Δημόσιο, σε χώρους από την εκμετάλλευση των οποίων δεν θα .... κονομούσε το κράτος, που έκανε τελικά τα έργα, αλλά ο ίδιος. Ως εκ τούτου, τόσο ο αρχικός, όσο και ο ελεγχόμενος από τον ίδιο μεταγενέστερος παραχωρησιούχος αποκόμισαν παράνομο και αντισυμβατικό όφελος ποσού 431.978,13 Ευρώ, το οποίο συνίστατο τουλάχιστον στο γεγονός ότι δεν χρηματοδότησαν με δικά τους λεφτά τα έργα, αλλά θα παραλάμβαναν τους χώρους έτοιμους προς χρήση, κατά παράβαση της σύμβασης, την οποία ανεπιφύλακτα υπέγραψαν.

11. Τελικά, την ....τιμή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε να διασώσει το καλοκαίρι 2017 ο ... Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου πάλεψε πολύ για τη διαφάνεια στο συγκεκριμένο Οργανισμό και στη συγκεκριμένη υπόθεση έκανε σωστά τη δουλειά του: επί της θητείας του η ΟΛΝΕ ΑΕ κατήγγειλε αυτή την σκανδαλώδη, όπως εξελίχθηκε, σύμβαση, με την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης την 28-2-2018 και άσκησε όλα τα νόμιμα δικαιώματα και τις δικαστικές διεκδικήσεις της. Ωστόσο, αντί επιβράβευσης, ο Παπανδρέου βρέθηκε αντιμέτωπος με μια επίμονη προσπάθεια μεσαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να τον αντικαταστήσουν, η οποία απέτυχε λόγω των ψύχραιμων χειρισμών της τότε Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τραγική ειρωνεία: εκείνοι που προσπάθησαν να ... φάνε λάχανο τον Παπανδρέου ήταν όσοι, κάτω από τη μύτη τους - και εν μέρει και με την υπογραφή τους - ξετυλίχτηκε η κομπίνα, που περιγράψαμε παραπάνω.

12. Η συνολική οικονομική ζημία της ΟΛΝΕ ΑΕ από την υπόθεση αυτή ανήλθε συνολικά σε 504.636,44 Ευρω, αναλυόμενη περαιτέρω σε 72. 658,31 Ευρώ λόγω ανταλλαγμάτων χρήσης, των οποίων η καταβολή ανεβλήθη με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΝΕ ΑΕ, καθώς και σε 431.978,13 Ευρώ για τα προαναφερόμενα έργα, που εκτέλεσαν οι φορολογούμενοι με δικά τους λεφτά, ενώ έπρεπε να τα έχει χρηματοδοτήσει και εκτελέσει ο παραχωρησιούχος.

13. Όσο για τους ισχυρισμούς του παραχωρησιούχου περί δήθεν ελαττωμάτων, τα οποία δήθεν εμπόδιζαν την εκτέλεση των έργων, είναι προφανές ότι ουδέν τέτοιο συνέτρεξε, αφού τα έργα εκτελέστηκαν κανονικά, απλά δεν τα πλήρωσε ο παραχωρησιούχος από την τσέπη του, αλλά ο ... φορολογούμενος από τη δική του.

14. Η καταγγελία για την υπόθεση αυτή έφτασε στο γραφείο μου, με την ιδιότητα του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής λιμένων το Σεπτέμβριο 2019. Το έγγραφο απευθυνόταν τόσο στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσο και στο Γενικό Γραμματεία του εν λόγω Υπουργείου, αλλά εκ του αποτελέσματος γνωρίζω ότι ήμουν ο μόνος, που το διαβίβασε στις εισαγγελικές Αρχές, για τις δικές τους ενέργειες.

15. Αξιότιμε κ. Προϊστάμενε Εισαγγελίας Αρείου Πάγου

Αξιότιμε κ. Προϊστάμενε Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας

Κατά την διεξαχθείσα ποινική προδικασία, το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος πληροφορήθηκε ότι εμπλεκόμενοι ισχυρίστηκαν ότι αντικείμενο των εργασιών αποτελούσε η προσβασιμότητα των χώρων, η ασφάλεια του προσωπικού και η προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, με το ανωτέρω αντικείμενο, τα έργα αυτά είχαν αντικείμενο ουσιωδώς διαφορετικό από εκείνο, για το οποίο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ειδικότερα, αν και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθεί η εξομάλυνση εδάφους παλαιού λιμένα Σύμης, εξομάλυνση εδάφους τμήματος χερσαίας ζώνης Αιδηψού, εξομάλυνση εδάφους τμήματος χερσαίας ζώνης Μαρμαρίου, εξομάλυνση εδάφους και αποκατάσταση αστοχιών στον πριμένα Μαντουδίου, επισκευή γλίστρας στη ΧΖΛ Αγίου Στεφάνου κ.α, τελικά από τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων προέκυψε ότι οι εργασίες, που πράγματι εκτελέστηκαν, ήταν εντελώς διαφορετικές και συγκεκριμένα επρόκειτο για εργασίες σχετιζόμενες με προσβασιμόττηα των χώρων, ασφάλεια του προσωπικού και προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων, δηλ. με εργασίες προπαρασκευαστικές της χρήσης των χώρων ως υπαίθριων χώρων στάθμευσης. Το γεγονός αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιθανής διάπραξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης της ΟΛΝΕ ΑΕ, αλλά και από τα όργανα, που έχουν την αρμοδιότητα εποπτείας των χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων, στα οποία δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνεται η Γενική Γραμματεία Λιμένων, δεδομένου ότι υφίσταται τουλάχιστον απλή υπόνοια ότι άλλα έργα αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθούν και άλλα τελικά εκτελέστηκαν.

Τέλος, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι στο Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος περιήλθε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, αν και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΝΕ ΑΕ Ανδρέας Παπανδρέου κατήγγειλε την σκανδαλώδη αυτή σύμβαση, μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει χώρα η αποβολή του αναδόχου από την παραχωρούμενη έκταση, δηλ. ουσιαστικά η σκανδαλώδης αυτή σύμβαση επιφέρει ακόμα έννομες συνέπειες υπέρ του παραχωρησιούχου, αν και αρμοδίως καταγγελθείσα. Για το λόγο αυτό ζητάμε να ερευνηθούν πιθανές ευθύνες τόσο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, όσο και των νομίμων εκπροσώπων ΟΛΝΕ ΑΕ, αλλά και των ασκούντων εποπτεία οργάνων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες.

Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Δείτε το pdf εδώ: