ΚΑΒΑΛΑ...ΠΑΝΕ ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ...

2020-11-21

1. Την 31/1/2014 ο Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Ιωάννη Μπρά, υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης για το έτος 2014 με την εδρεύουσα στο Ηράκλειο εταιρεία με την επωνυμία SECURITA'S GROUP ASTERION INTERNATIONAL.

2. Η ανωτέρω σύμβαση υπεγράφη για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα επ΄ αόριστον παράτασης μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου.

3. Το τίμημα της ανωτέρω σύμβασης για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών ανερχόταν σε 420.602,10 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, ήτοι τιμή ανθρωποώρας 6,87 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.

4. Αν και η λήξη της προαναφερόμενης σύμβασης πλησίαζε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, με Πρόεδρό του τον κ. Ιωάννη Μπρά, προέβη στην έγκριση της δαπάνης και της διακηρυξης για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης για το έτος 2015 μολις έναν (1) μήνα πριν η λήξη αυτή επέλθει και συγεκριμένα την 22/12/2014. Η καθυστέρηση αυτή ευνοούσε τον προηγούμενο ανάδοχο, ο οποίος, με βάση τους γνωστούς ρυθμούς διεξαγωγής διαγωνισμών των δημόσιων φορέων, ήταν βέβαιο ότι θα συνέχιζε να παρέχει υπηρεσίες για πολλούς ακόμα μήνες του έτους 2015.

5. Ωστόσο, η καθυστέρηση αυτή δεν ήταν το μοναδικό παράδοξο στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης στον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου.

6. Με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, με Πρόεδρό του τον κ. Ιωάννη Μπρά, αποφάσισε να υπερδιπλασιάσει το προϋπολογιζόμενο τίμημα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης για το έτος 2015. Ειδικότερα, αν και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, με Πρόεδρό του τον κ. Ιωάννη Μπρά, γνώριζε ότι το πραγματικό τίμημα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών το έτος 2014 ανήλθε σε ποσό 420.602,10 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, αποφάσισε να υπερδιπλασιάσει το προϋπολογιζόμενο τίμημα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών το έτος 2015 και να το καθορίσει στο ύψος των 985.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.

7. Τον Ιανουάριο 2015 η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης στον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου για το έτος 2014 παρατάθηκε για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2015.

8. Τον Μάρτιο 2015 η ίδια σύμβαση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης στον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου για το έτος 2014 παρατάθηκε και για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2015.

9. Την 20/8/2015 η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζήτησε από τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον κ. Ιωάννη Μπρά, τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τον προϋπολογισμό των 985.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ λόγω ελλείψεως Αναθεωρημένου Σχεδίου Ασφαλείας Λιμένος.

10. Την 30/8/2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, με Πρόεδρό του τον κ. Ιωάννη Μπρά, αποφάσισε νέα παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης του έτους 2014 μέχρι την ανάδειξη αναδόχου. Η παράταση αυτη δόθηκε καθ'υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου χορήγησης παρατάσεων, δεδομένου οτι η σχετική νομοθεσία καταρχήν απαγορεύει παρατάσεις, που υπερβαίνουν το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Στο σκεπτικό της απόφασης αυτής εντύπωση προξενεί η σαφής αναφορά ότι "Δεν επιτρέπεται στον Ο.Λ.Η. να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του τρέχοντος Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού (έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης) σύμφωνα με παλαιότερο έγγραφο της ΡΑΛ (423/10.7.2014) και του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας &Νησιωτικής Πολιτικής (3000/105Α/2015/20.08.2015) ούτε δύναται να προχωρήσει στην προκήρυξη νέου (τακτικού) δημόσιου ή διεθνους διαγωνισμού με διάρκεια ένα ή δύο έτη, πριν τις 15.11.2015, οπότε αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση Σ.Α.Λ.Ε. και Σ.Α.Λ."

11. Για όσους δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με την ασφάλεια/φύλαξη των ελληνικών λιμένων, διευκρινίζουμε ότι οι λιμένες υποχρεούνται να περιγράψουν τα μέτρα φύλαξης, τα οποία λαμβάνουν, στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα (Σ.Α.Λ.) / Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Σ.Α.Λ.Ε). Μετά την έγκριση του Σ.Α.Λ και του Σ.Α.Λ.Ε απο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο φορέας διαχείρισης του λιμένα επιλέγει με διαγωνιστική διαδικασία εταιρεία security για την παροχη των υπηρεσιών, που περιγράφονται στο Σ.Α.Λ. και στο Σ.Α.Λ.Ε. Στην περίπτωση του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, επί Προεδρίας κ. Ιωάννη Μπρά αποφασίστηκεη διεξαγωγή διαγωνισμού για την επιλογή εταιρείας security για το έτος 2015 με υπερδιπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με το συμβασιοποιημένο τίμημα του έτους 2014 ΠΡΙΝ εγκριθεί το Σ.Α.Λ και το Σ.Α.Λ.Ε. Για το λόγο αυτό, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργειου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απαγόρευσε τη διεξαγωγή αυτού του διαγωνισμού μέχρι την έγκριση του Σ.Α.Λ και του Σ.Α.Λ.Ε του εν λόγω Οργανισμού.

12. Η συνολική αξία των παρατάσεων του έτους 2015 ανήλθε τουλάχιστον σε 430.542,82 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. Συνεπώς, η συνολική αξία των παρατάσεων ήταν μεγαλύτερη από εκείνη της αρχικής σύμβασης !!!!!, δυνατότητα η οποία ΔΕΝ παρέχεται από καμία διάταξη της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

13. Το Νοέμβριο 2015 η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απέστειλε έγγραφο προς τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον κ. Ιωάννη Μπρά, με το οποίο επεσήμαινε ότι θεωρεί αναγκαία την άμεση επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με τροποποίηση των όρων του σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

14. Την 14/12/2015, ήτοι δύο (2) μόλις εβδομάδες πριν τελειώσει το έτος 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, με Πρόεδρό του τον κ. Ιωάννη Μπρά, αποφάσισε να αναδείξει ανάδοχο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης έτους ... 2015, δηλ. του έτους που είχε πλέον ουσιαστικά παρέλθει !!!!! Ανάδοχος αναδείχτηκε και πάλι η εδρεύουσα στο Ηράκλειο εταιρεία με την επωνυμία SECURITA'S ASTERION INTERNATIONAL. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε εφτά (7) μήνες με δυνατότητα πεντάμηνης παράτασης.

15. Δε χρειάζεται να είναι κανείς ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδριου, προκειμένου να αντιληφθεί ότι ο Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου διενήργησε διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης κατά τη διάρκεια του έτους 2015 και τελικα υπέγραψε σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών το έτος 2016 !!!!!, δηλ. με αντικείμενο κατά χρόνω διαφορετικό από εκείνο της διακήρυξης.

16. Στο σκεπτικό της απόφασης αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου αναφέρονται και τα εξής: "Ο κ. Μπράς όπως αναφέρει και στο με αρ. πρωτ. 8104/10-12-2015 έγγραφο του προς το Υπουργείο Ναυτιλίας η τιμή ανθρωποώρας συμφωνήθηκε μετά από διαβούλευση με τον ανάδοχο στα 7,10 € ανά ώρα, έναντι του 7,39 € που είχε που είχε προσφερθεί αρχικά." Σε απλά ελληνικά, η ανάδοχος εταιρεία είχε προτείνει με την προσφορά της τιμή ανθρωποώρας 7,39 ΕΥΡΩ, ήτοι τιμή αυξημένη κατά 7,5% σε σχέση με την τιμή ανθρωποώρας της ίδιας εταιρείας για το έτος 2014, αλλά δέχτηκε να την μειώσει μετά την αξιολόγηση της προσφοράς της και ενώ η διαδικασία βρισκόταν στο στάδιο της κατακύρωσης σε 7,10 ΕΥΡΩ, ήτοι σε τιμή αυξημένη κατά 3,34% σε σχέση με την τιμή ανθρωποώρας της ίδιας εταιρείας για το έτος 2014.

17. Άγνωστο παραμένει πόσοι άλλοι υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν προς τα κάτω την προσφορά τους μετά την αξιολόγηση της από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

18. Μετά την αποχώρησή του από τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου, ο κ. Ιωάννης Μπράς ίδρυσε τη μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε με την επωνυμία FIVE SENSES CONSULTING AND DEVELOPMENT. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε μόλις χίλια (1.000) ΕΥΡΩ και στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών διαχειριστή έργου, πραγματογνώμονα, επιθεωρητή, αναλυτή, η παροχή υπηρεσιών μυστικού αγοραστή, η ανάπτυξη σχεδίων marketing, η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η διεξαγωγή ερευνών αγοράς, η εκπόνηση μελετών για θέματα ISPS κ.α.

19. Την 23/10/2020 η εταιρεία FIVE SENSES CONSULTING AND DEVELOPMENT, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Μπρά, υπέγραψε σύμβαση με τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας με διαδικασία απευθείας ανάθεσης συνολικής αξίας 6.900 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ και ετήσιας διάρκειας. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση, ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας ξεκίνησε τη διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών την 14/10/2020 και την 23/10/2020, ήτοι μέσα σε μόλις εννέα (9) ημέρες, είχε επιλέξει την εταιρεία, που εκπροσωπεί ο κ. Ιωάννης Μπράς, ως οικονομικότερη, όχι ομως και ως συμφερότερη. Το αντικείμενο της σύμβασης αυτής αφορά στην υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένα Καβαλας α)σε θέματα κρουαζιέρας, δηλ. σχετίζεται με μια βιομηχανια βαρέως πληγείσα από τον κορονοϊό και σαφώς σε φάση ύφεσης , και β)σε θέματα αντιμετώπισης κρουσμάτων κορονοϊού, δηλ. σε θέματα για τα οποία ο συγκεκριμένος Οργανισμός θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει πολύ ΠΡΙΝ τα τέλη Οκτωβρίου 2020 σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και ειδικούς λοιμωξιολόγους, ειδικότητα την οποία εξ όσων γνωρίζουμε ΔΕΝ κατέχει ο κ. Ιωάννης Μπράς. Επιπρόσθετα, ο κ. Ιωάννης Μπράς εκπροσωπεί μια εμπορική εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο εφτά (7) φορές μικρότερο από την αξία της σύμβασης, χωρίς από το κείμενο αυτής να προκύπτει η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Εύλογα, λοιπόν, αναρωτιόμαστε έαν ο ανωτέρω Οργανισμός τυχόν ζημιωθεί από την παροχή των υπηρεσιών της συγκεκριμένης εταιρείας από ποιά περιουσιακά στοιχεία θα ικανοποιηθει; Μήπώς από τα μόλις χίλια (1.000) ΕΥΡΩ του μετοχικού κεφαλαίου; Περαιτέρω, η εταιρεία, που εκπροσωπεί ο κ. Ιωάννης Μπράς, έχει πραγματικούς ή δυνητικούς πελάτες από την αγορά της κρουαζιέρας, οι οποίοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από δεδομένα, τα οποία η εν λόγω εταιρεία θα συλλέξει από τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται αυστηροί συμβατικοί όροι, που υποχρεώνουν τον ανάδοχο να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας της εμπιστευτικότητας και προβλέπουν υψηλές ποινικές ρήτρες και αποζημιώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση έχει τεθεί μια απολύτως ανεπαρκής ρήτρα μόλις τεσσάρων (4) γραμμών περί δέουσας εμπιστευτικότητας "κλπ".

20. Το χειρότερο, όμως, από όλα είναι ότι την 19/11/2020 η ιστοσελίδα kavala-portal.gr [https://www.kavala-portal.gr/thola-nera-krouaziera-kavala-simvasi-polla-kena/] αποκάλυψε ότι η ίδια ανωτέρω εταιρεία, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Μπρά, κατήρτισε συμβάσεις με παρεμφερές αντικείμενο τόσο με τη Δημοτική Επιχείρηση ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, όσο και με το Επιμελητήριο Καβάλας. Τούτου δοθέντος, είναι απορίας άξιο για ποιό λόγο ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας δεν μπορούσε να αντλήσει όσα στοιχεία χρειάζεται από αυτές τις μελέτες και έπρεπε να συμβληθεί χωριστά από τους λοιπούς αυτούς κρατικούς φορείς, μεθόδευση η οποία γεννά τουλάχιστον υπόνοιες ενδεχόμενης παράνομης κατάτμησης ενός ενιαίου συμβατικού αντικειμένου σε τρεις (3) συμβάσεις, ώστε να αποφευχθεί η διεξαγωγή διαγωνισμού.

21. Το Παρατηρητήριο θα αναμένει να δει εάν στον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας θα αξιοποιήσουν την ... τεχνογνωσία του κ. Ιωάννη Μπρά και στις συμβάσεις φύλαξης λιμένων και θα ... επανέλθει δριμύτερο...

Διαβάστε ολόκληρη τη σύμβαση εδώ: