ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

2020-11-24

                                                             Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

                                                            Προς: 1. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

                                                                        2. Βουλευτές

                                                             Κοιν: ΜΜΕ

                                                              ΑΠ.ΕΞ. 13/2020

ΘΕΜΑ: Στο σκοτάδι η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ

ΑΕ Πρωθυπουργέ της Ελλάδας

Αξιότιμοι κκ Βουλευτές,

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος είναι -προς το παρόν- ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό μεταξύ άλλων την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα.

Με το επισυναπτόμενο ΑΠ. ΕΞ. 11/2020 έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος έθεσε υπόψιν αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών, αλλά και του ΤΑΙΠΕΔ με την ιδιότητα του μετόχου της ΟΛΠ ΑΕ, σοβαρά ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία της ΟΛΠ ΑΕ, της COSCO και των θυγατρικών τους.

Με το επισυναπτόμενο ΑΠ.ΕΞ. 12/2020 έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος ζήτησε από το ΤΑΙΠΕΔ τα κάτωθι στοιχεία, προκειμένου να καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα ενώπιον δικαστικών Αρχών:

α) τυχόν ενέργειες του ΤΑΙΠΕΔ ως μετόχου της ΟΛΠ ΑΕ επί των καταγγελλόμενων από το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

β) ακριβές αντίγραφο πράξης συγκρότησης των οργάνων διοίκησης ΤΑΙΠΕΔ, συνοδευόμενο από το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας των μελών τους.

Αν και παρήλθε σχεδόν ένας (1) μήνας από την υποβολή του ανωτέρω αιτήματος, το ΤΑΙΠΕΔ δεν εδέησε να αποστείλει ούτε καν μια απορριπτική απάντηση.

Η απαράδεκτη άρνηση του ΤΑΙΠΕΔ να κοινοποιήσει ουσιώδεις πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία του δημιουργεί μια θεσμική κατάσταση δυσώδη.

Το ΤΑΙΠΕΔ εκποιεί τα «ασημικά» της κρατικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων και ελληνικών λιμένων.

Το ΤΑΙΠΕΔ, του οποίου στελέχη φωτογραφίζονται χαμογελαστά ως εκποιητές της δημόσιας περιουσίας, όπως μπορείτε να δείτε στην κάτωθι φωτογραφία, δεν εκποιεί δικά του περιουσιακά στοιχεία, αλλά δημόσια ιδιοκτησία, ενεργώντας με την ιδιότητα του εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου.


Το ΤΑΙΠΕΔ με την ιδιότητα του εντολοδόχου φέρει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση αναφοράς στο εντολέα του, ήτοι στο Ελληνικό Δημόσιο και δι'αυτού στον πραγματικό του εντολέα, τον ελληνικό λαό, του οποίου την περιουσία εκποιεί.

Ωστόσο, σε ένα απλό αίτημα γνωστοποίησης συνήθων στοιχείων, το ΤΑΙΠΕΔ αρνείται να ανταποκριθεί.

Η ανωτέρω άρνηση του ΤΑΙΠΕΔ διαμορφώνει συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας και σκοταδισμού στη διαχείριση της κρατικής περιουσίας. Αν και για το ελληνικό διοικητικό σύστημα είναι υποχρεωτική η διαβούλευση των κανονιστικών κειμένων και η ανάρτηση των διοικητικών πράξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην περίπτωση του ΤΑΙΠΕΔ διατηρούνται στο σκοτάδι τόσο οι διαδικασίες συγκρότησης των οργάνων, που αποφασίζουν τους όρους και το τίμημα εκποίησης της κρατικής ιδιοκτησίας, όσο και τα ονοματεπώνυμα και οι επαγγελματικές ιδιότητες των φυσικών προσώπων, που τα αποτελούν.

Συγκεκριμένα:

Στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ υπάρχουν αναρτημένα σύντομα βιογραφικά μόνο του πενταμελούς διοικητικού του συμβουλίου. Ωστόσο, στην ενότητα «οργανωτική δομή» της συγκεκριμένης ιστοσελίδας αποκρύπτεται τόσο η ύπαρξη, όσο και η στελέχωση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, ήτοι του συλλογικού οργάνου χωρίς την υποχρεωτική γνωμοδότηση του οποίου δεν είναι δυνατή η λήψη οποιασδήποτε σημαντικής απόφασης για την εκποίηση της κρατικής περιουσίας.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ακόμα και τα φυσικά πρόσωπα, που στελεχώνουν τις Ανεξάρτητες Αρχές, υποχρεούνται να παραδώσουν κατάλογο εργοδοτών τους και να συμμορφωθούν με αυστηρούς περιορισμούς στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ο σκοταδισμός του ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί βόμβα στα θεμέλια μιας ευνομούμενης δημοκρατίας, η οποία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την άσκηση δημοκρατικού κοινωνικού ελέγχου: φυσικά πρόσωπα αποφασίζουν για την εκποίηση κρατικής ιδιοκτησίας, τους όρους και το τίμημα αυτών των εκποιήσεων, ασκούν ως μέτοχοι - εντολοδόχοι του Ελληνικού Δημοσίου τα μετοχικά δικαιώματα του τελευταίου, αποφασίζουν τη μεταβίβαση μετοχών, χωρίς η κοινωνία των πολιτών να γνωρίζει ποιοι είναι, πώς τοποθετήθηκαν και ποια είναι η επαγγελματική τους ιδιότητα, δηλ. αποκρύπτονται στοιχεία ουσιώδη, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να ελέγξει ποιοι εκποιούν την κρατική ιδιοκτησία, ποια είναι η διαδρομή τους και ποιες οι συγκρούσεις συμφερόντων, που τυχόν συντρέχουν στο πρόσωπό τους.

Η περιγραφείσα ανωτέρω παρεμπόδιση της άσκησης δημοκρατικού κοινωνικού ελέγχου στη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ υποβαθμίζει το επίπεδο διαφάνειας στη διαχείριση της κρατικής ιδιοκτησίας και εγκυμονεί αυτονόητους κινδύνους.

ΑΕ Πρωθυπουργέ της Ελλάδας

Για τους παραπάνω λόγους, το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος αιτείται επίσημα πλέον από εσάς να μεριμνήσετε, ώστε η κοινωνία των πολιτών να έχει πλέον στη διάθεσή της τουλάχιστον τις αποφάσεις συγκρότησης όλων των οργάνων του ΤΑΙΠΕΔ, περιλαμβανομένου και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, τα ονοματεπώνυμα και τις επαγγελματικές ιδιότητες αυτών, καθώς επίσης και τα στοιχεία όλων των συμβούλων, που έχει προσλάβει το ΤΑΙΠΕΔ για την εκποίηση της κρατικής ιδιοκτησίας.

Διατελών μετά τιμής

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Ολόκληρη η καταγγελία σε pdf: