ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΛΠ ΑΕ ΑΠΟ ΤΗΝ COSCO;

2021-02-26

                                                                                 Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021
                                                                                Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου 

                                                                                            2. ΑΑΔΕ 

                                                                                            3. Αρχή Διαφάνειας 

                                                                                            4. ΕΠ.ΑΝ

                                                                                           5. Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα 

                                                                                           6. ΤΑΙΠΕΔ (Δ/ντα Σύμβουλο και δι'αυτού στα μέλη ΔΣ)


                                                                                  Κοιν: 1. Βουλευτές 

                                                                                              2. ΜΜΕ 

                                                                                              ΑΠ.ΕΞ. 21/2021 

 ΘΕΜΑ: Συναλλαγές της ΟΛΠ ΑΕ με συνδεδεμένες επιχειρήσεις [αγορά πλωτής δεξαμενής]

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα.

 

Με την ανωτέρω ιδιότητά μου θέτω υπόψιν σας τα εξής:


1. Στην ενότητα "ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ" της "ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2019" της εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΛΠ ΑΕ) αναγράφονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: COSCO (Shanghai) SHIPYARD Co LTD                                          

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Συνδεδεμέ-νο μέρος

ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  31.12.2019 - 31.12.2018

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝ/ΝΑ ΜΕΡΗ 

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝ/ΝΑ ΜΕΡΗ: (145.000,00) 23.835.000,00

Στη σελ. 57 της ανωτέρω ετήσιας χρηματοοικονομικής έκθεσης της ΟΛΠ ΑΕ η συγκεκριμένη συναλλαγή αναλύεται ως εξής:"Η συναλλαγή με την εταιρεία COSCO (Shanghai) SHIPYARD Co LTD αφορά σε πιστωτικό τιμολόγιο που εκδόθηκε προς την ΟΛΠ Α.Ε. από την αγορά της πλωτής δεξαμενής. Το υπόλοιπο με την εταιρεία COSCO (Shanghai) SHIPYARD Co LTD της προηγούμενης χρήσης αφορά υπόλοιπο από την αγορά πλωτής δεξαμενής για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, το οποίο εξοφλήθηκε εντός της τρέχουσας χρήσης."


Από τα παραπάνω συνάγεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ ισχυρίζεται ότι αγόρασε πλωτή δεξαμενή για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος από τη συνδεδεμένη επιχείριση με την επωνυμία COSCO (Shanghai) SHIPYARD Co LTD. Το τίμημα της αγοράς δεξαμενής από την εν λόγω συνδεδεμένη με την ΟΛΠ ΑΕ επιχείρηση φέρεται από την ΟΛΠ ΑΕ να ανέρχεται σε σχεδόν 24 εκατ. ΕΥΡΩ.

 

2. Επειδή από την προαναφερόμενη ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση συνομολογείται πλήρως ότι οι εταιρείες ΟΛΠ ΑΕ και COSCO (Shanghai) SHIPYARD Co LTD είναι πέραν πάσης αμφιβολίας συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

 

Επειδή οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ενδοομιλικές συναλλαγές τους τηρούν την «αρχή των ίσων αποστάσεων» (arm's length principle), που σημαίνει ότι οι συναλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τους ίδιους οικονομικούς ή εμπορικούς όρους, με αυτούς που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξαρτήτων επιχειρήσεων). Για το λόγο αυτό, οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει σε ετήσια βάση να καταρτίζουν ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ και να συντάσσουν και να υποβάλλουν ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποίησαν.


Επειδή ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ καταρτίζεται σε ετήσια βάση έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ' όλο το χρονικό διάστημα, για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου φορολογικού έτους και τέλος τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο.


Επειδή ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ αποτελεί ουσιαστικά μια σύνοψη του ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ και πρέπει να υποβάλλεται σε ετήσια βάση στις φορολογικές αρχές μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


Επειδή οι φορολογικές αρχές υποχρεούνται να εξετάσουν εάν η υπόχρεα επιχείρηση, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση η ΟΛΠ ΑΕ, διεξήγαγε συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα, με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, προκειμένου να εντοπίσει διαφορές οι οποίες θα αυξήσουν την φορολογική υποχρέωση της ελεγχόμενης επιχείρησης.


Επειδή περαιτέρω οι φορολογικές αρχές υποχρεούνται να ελέγξουν επί της ουσίας τις ενδοομιλικές συναλλαγές της υπόχρεας επιχείρησης, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση της ΟΛΠ ΑΕ, με στοιχεία που μπορεί να είναι είτε:
α) εσωτερικά στοιχεία, ήτοι στοιχεία τα οποία προκύπτουν από συγκρίσιμες συναλλαγές της ελεγχόμενης επιχείρησης με μια ανεξάρτητη επιχείρηση ή συγκρίσιμες συναλλαγές μιας συνδεδεμένης με την ελεγχόμενη επιχείρηση με μια ανεξάρτητη επιχείρηση και
β) εξωτερικά στοιχεία, ήτοι στοιχεία τα οποία προκύπτουν από συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων από την ελεγχόμενη επιχείρηση.


Ως συγκρίσιμες συναλλαγές νοούνται αυτές οι οποίες ταυτίζονται ή παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το αντικείμενο και τα άλλα χαρακτηριστικά τους και των οποίων οι τυχόν διαφορές στους ειδικότερους όρους δεν μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το συμφωνούμενο τίμημα ή η επίδραση των διαφορών αυτών μπορεί να εξαλειφθεί μέσω κατάλληλων προσαρμογών.


Για την άντληση των συγκριτικών στοιχείων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε έγκυρη Τράπεζα Πληροφοριών (βάση δεδομένων).


Επειδή οι οικονομικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από τις φορολογικές αρχές, λόγω μη συμμόρφωσής τους με την νομοθεσία περί ενδοομιλικών συναλλαγών, διαβαθμίζονται ανάλογα με το επίπεδο της παράβασης και τη διαχειριστική χρήση που αυτή αφορά. Οι παρεπόμενες επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές και αφορούν στον καταλογισμό προσθέτων επιβαρύνσεων, λόγω της αμφισβήτησης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών από τις φορολογικές αρχές.


Επειδή οι διαφορές που τυχόν θα διαπιστωθούν από τον έλεγχο, σχετικά με τις αξίες των ενδοομιλικών συναλλαγών, προσαυξάνουν τα φορολογητέα κέρδη (ή μειώνουν τη ζημιά) με αποτέλεσμα τον καταλογισμό επιπλέον φόρου εισοδήματος, προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων.


3. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση έλαβαν χώρα τα εξής:
Η ΟΛΠ ΑΕ αγόρασε από τη συνδεδεμένη επιχείρηση με την επωνυμία COSCO (Shanghai) SHIPYARD Co LTD μια (1) πλωτή δεξαμενή, προκειμένου να την τοποθετήσει στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.


Το γεγονός ότι οι εταιρείες ΟΛΠ ΑΕ και COSCO (Shanghai) SHIPYARD Co LTD αποτελούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχει πλήρως συνομολογηθεί από την ΟΛΠ ΑΕ, δεδομένου ότι η αγορά της ανωτέρω πλωτής δεξαμενής έχει ενταχθεί στην ενότητα "ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ" της "ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2019" της εν λόγω εταιρείας.

 

Η ΟΛΠ ΑΕ ισχυρίζεται στην προαναφερόμενη ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση ότι κατέβαλε για την αγορά αυτή σχεδόν 24 εκατ. ΕΥΡΩ στη συνδεδεμένη με την ίδια επιχείρηση με την επωνυμία COSCO (Shanghai) SHIPYARD Co LTD.

 

Η συναλλαγή αυτή πρέπει κατά νόμω να τηρεί την «αρχή των ίσων αποστάσεων» (arm's length principle), που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με τους ίδιους οικονομικούς ή εμπορικούς όρους, με αυτούς που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξαρτήτων επιχειρήσεων). Είναι πρόδηλο ότι, εάν πρόκειται για συναλλαγή ενδεχομένως τεχνηέντως υπερ-κοστολογημένη, τότε έχει επέλθει τεχνητή αύξηση των εξόδων της ΟΛΠ ΑΕ, με αντίστοιχη ενδεχόμενη μείωση των φορολογητέων εσόδων της ΟΛΠ ΑΕ και τελικά αποφυγή καταβολής φόρου στην Ελλάδα.

 

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος προέβη, κατόπιν καταγγελιών για ενδεχόμενη υπερ-κοστολόγηση της προαναφερόμενης πλωτής δεξαμενής, σε έρευνα αγοράς για την τιμή πώλησης πλωτών δεξαμενών με τεχνικά χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα, που πράγματι έχει η πλωτή δεξαμενή, την οποία η ΟΛΠ ΑΕ αγόρασε από τη συνδεδεμένη επιχείρηση με την επωνυμία COSCO (Shanghai) SHIPYARD Co LTD.


Η ανωτέρω έρευνα αγοράς στηρίχτηκε σε δεδομένα της ιστοσελίδας https://horizonship.com.

 

Δε χρειάστηκαν παρά ολιγόλεπτες αναγνώσεις, προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι το τίμημα, το οποίο η ΟΛΠ ΑΕ ισχυρίζεται ότι κατέβαλε για την αγορά πλωτής δεξαμενής από τη συνδεδεμένη επιχείρηση με την επωνυμία COSCO (Shanghai) SHIPYARD Co LTD είναι τουλάχιστον διπλάσιο από εκείνο, στο οποίο πωλούνται, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας, πλωτές δεξαμενές με τεχνικά χαρακτηριστικά παρόμοια, με εκείνα που πράγματι έχει η πλωτή δεξαμενή της ΟΛΠ ΑΕ.

 

4. Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος δεν αποτελεί φορολογική αρχή. Ωστόσο, όταν η έρευνα αγοράς, που διενεργεί η κοινωνία των πολιτών, καταλήγει σε συμπεράσματα ουσιωδώς διαφορετικά από εκείνα, που η ΟΛΠ ΑΕ ενέγραψε στην οικεία ετησια χρηματοοικονομική έκθεση, είναι αναγκαίο η υπόθεση να εκφύγει του τυποποιημένου ελέγχου και να ερευνηθεί σε βάθος.

 

Για το λόγο αυτό, το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος αιτείται με το παρόν:
α) από την Εισαγγελία Αρείου Πάγου να μεριμνήσει, ώστε τα παραπάνω να αξιολογηθούν ποινικά, ιδίως αναφορικά με την ενδεχόμενη διάπραξη των ποινικών αδικημάτων της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της φοροδιαφυγής
β)από τις λοιπές Αρχές να ενεργήσουν τα νόμιμα για την πλήρη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

 

Παρακαλούμε να κληθούμε για κατάθεση συγκεκριμένων νόμιμων αποδεικτικών μέσων.

 

Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Δικηγόρος - ΑΜ ΔΣΑ 24739

Ολόκληρο το pdf εδώ: