ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DPORT ΣΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ;

2020-04-26

1. Σύμφωνα με το α. 23 παρ. 4 ν. 1264/1982:

«4.`Οποιος χρησιμοποιεί την επωνυμία ή αντιποιείται την εκπροσώπηση συνδικαλιστικής οργάνωσης χωρίς δικαίωμα για δικό του όφελος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.»

2. Με την παρ. ΙΑ7 ν. 4093/2012 ρυθμίστηκαν ζητήματα, που αφορούσαν στη λειτουργία του Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, από την εφαρμογή του οποίου ρητά εξαιρέθηκαν οι λιμενικές ζώνες Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, με την ίδια ανωτέρω διάταξη εξαιρέθηκε από την εξαίρεση των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης και επομένως επιτράπηκε να συνεχιστεί και στους λιμένες αυτούς η παροχή υπηρεσιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης από νομικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4093/2012, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών λιμενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομικών προσώπων θεωρήθηκαν ισοδύναμοι με τους εγγεγραμμένους στο μητρώο φορτοεκφορτωτών και μάλιστα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

3. Πρόκειται για φωτογραφική διάταξη, η οποία, κατά το χρόνο θέσπισής της, εξυπηρετούσε τη λειτουργία της εταιρείας DPORT (και των υπεργολάβων της) τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένα Πειραιά. 

4. Οι ανωτέρω φωτογραφικές υπέρ της εταιρείας DPORT (και των υπεργολάβων της) ρυθμίσεις διατηρήθηκαν αναλλοίωτες σε ισχύ με τις διατάξεις του ν. 4455/2017.

5. Αποκαλύπτουμε σήμερα ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας DPORT και Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (ΟΦΕ), το οποίο μπορείτε να αναγνώσετε εδώ:6. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας αυτής έχουν ως εξής:

-γίνεται σαφής επίκληση "ιδιαίτερων συμφωνιών" ανάμεσα στις PCT AE, ΟΛΠ ΑΕ και COSCO SHIPPING LINES. Ωστόσο, στα όργανα διοίκησης των εταιρειών αυτών συμμετέχουν πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν σοβαρές συγκρούσεις συμφερόντων, για τις οποίες έπρεπε να έχει ήδη επιληφθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. H εν λόγω σύγκρουση συμφερόντων αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηστικά στη συγκεκριμένη υπόθεση, διότι, εάν τελικά το συμφωνητικό αυτό ενεργοποιηθεί, τότε η ΟΛΠ ΑΕ θα απωλέσει το δικαίωμα να επιλέγει παρόχους φορτοεκφορτωτικών εργασιών με όρους διαφάνειας και ανταγωνισμού, ενώ το σύνολο των μελών της ΟΦΕ δεν θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες απευθείας στην ΟΛΠ ΑΕ, αλλά θα υποχρεούται να τις παρέχει αποκλειστικά μέσω της  DPORT (και των υπεργολάβων της;;;;;), προς βλάβη των οικονομικών συμφερόντων τόσο των ιδίων των φορτοεκφορτωτών, όσο και της ΟΛΠ ΑΕ

-με την συμφωνία αυτή επιδιώκεται αποκλειστικός πάροχος φορτοεκφορτωτικών εργασιών στον Προβλήτα Ι και στο CAR TERMINAL να καταστεί η εταιρεία DPORT (και οι υπεργολάβοι της;;;;;). Η επιδίωξη αυτή είναι αντίθετη τόσο με το ν. 4404/2016, όσο και με τον Κανονισμό 352/2017, ενώ καταστρατηγεί τη συλλογική σύμβαση, που υπεγράφη στις 12/6/2019 ανάμεσα στην ΕΜΥ ΟΛΠ και στην ΟΛΠ ΑΕ. 

-συμβαλλόμενο μέρος φέρεται η Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (ΟΦΕ). Ωστόσο, έχουμε στη διάθεσή μας έγγραφα, από τα οποία συνάγεται αφενός ότι η συμφωνία αυτή υπεγράφη εν αγνοία της Ένωσης Μονίμων Λιμενεργατών του ΟΛΠ, αφετέρου ότι δεν προηγήθηκε της υπογραφής της Γενική Συνέλευση με συμμετοχή της εν λόγω Ένωσης. Είναι λοιπόν απορίας άξιο σε ποιούς αφορά συμβατικός όρος, σύμφωνα με τον οποίο τα σωματεία - μέλη της ΟΦΕ θα παρέχουν αποκλειστικά στην DPORT (και τους υπεργολάβους της;;;;;) τις υπηρεσίες τους, και μάλιστα με αμοιβές που δεν θα διαπραγματεύονται οι ίδιοι οι φορτοεκφορτωτές με τον αντισυμβαλλόμενό τους, αλλά επισυνάπτονται ως Παράρτημα στην συμφωνία ΟΦΕ - DPORT. 

Θα αναμένουμε την αντίδραση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και, εφόσον δεν υπάρξει, θα προβούμε σε επίσημη καταγγελία σε όλες τις αρμόδιες αρχές.