ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Σοβαρά ερωτηματικά εγείρει η συμμετοχή της συζύγου κ. Ιω. Πλακιωτάκη σε αλλοδαπές εταιρείες

2020-04-13

Σύμφωνα με το α. 8 παρ. 1 και 4 ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4396/2016:

"1. Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα.

.................................................................................................................................................................

4. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου παρένθετα πρόσωπα των ατόμων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, είναι:

α) οι σύζυγοικαι οι εν διαστάσει σύζυγοί τους και τα πρόσωπα, με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους,

γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ` υπόδειξη ή κατ` εντολή άλλου προσώπου, που κατέχει μία εκ των ιδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου."

Σύμφωνα με την δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ χρήσης 2018 (αφορά στα εισοδήματα έτους 2017) του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η κ. Αφροδίτη Δωρίτη, σύζυγος κ. Ιω. Πλακιωτάκη συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο δύο (2) αλλοδαπών εταιρειών και συγκεκριμένα στις κυπριακές AMATIL SERVICES LIMITED και MARMORA HOLDINGS LIMITED.

H γραμματική ερμηνεία του α. 8 ν. 3213/2003 καταδεικνύει ότι έχει πλέον καθιερωθεί πλήρης και γενική απαγόρευση συμμετοχής των Υπουργών, αλλά και των συζύγων τους, στο μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε αλλοδαπής εταιρείας.

Το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και γι΄αυτό θα αναμένουμε την επίσημη απάντηση κ Ιω. Πλακιωτάκη...