ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΠ ΑΕ

2020-04-11

Σύμφωνα με τον όρο 1 της Συμφωνίας Μετόχων για την αγοραπωλησία των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ ως μεταβατική περίοδος ορίζεται η περίοδος από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης I έως την ημερομηνία που θα επέλθει πρώτη μεταξύ της Ολοκλήρωσης ΙΙ και της Απώτατης Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης ΙΙ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Πώλησης των Μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ:

α) Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Ι σημαίνει την συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) μήνα αρχής γενομένης από τον μήνα που αρχίζει μετά από την ανακοίνωση του Πλειοδότη όπως ορίζεται στην Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 5 αυτής.

β) Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΙI σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η Ολοκλήρωση ΙΙ.

γ) Απώτατη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΙI σημαίνει την έβδομη (7η) επέτειο της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης I.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τους νομικισμούς, τους οποίους χρησιμοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ για να εκποιήσει τη δημόσια περιουσία, στην περίπτωση της ΟΛΠ ΑΕ συμφωνήθηκε η μεταβίβαση των μετοχών να πραγματοποιηθεί σε δυο (2) στάδια: αρχικά μεταβιβάστηκε το 51% των μετοχών και μετά την υλοποίηση επενδύσεων, που ορίστηκαν ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ, θα επέλθει μεταβίβαση επιπλέον ποσοστού 16%, ώστε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του νέου μετόχου στην ΟΛΠ ΑΕ να ανέλθει συνολικά σε 67%. 

Κατά συνέπεια, είναι πρόδηλο ότι ως μεταβατική περίοδος ορίστηκε το χρονικό ανάμεσα στην μεταβίβαση αρχικά του 51% των μετοχών και στη συνέχεια του επιπλέον ποσοστού 16%. 

Σήμερα, διανύουμε την αποκαλούμενη μεταβατική περίοδο. 

Κατά τη διάρκειά της, ο Δήμαρχος Πειραιά δε συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά, αλλά ως εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό συνέβη, διότι, μετά την ιδιωτικοποίηση της ΟΛΠ ΑΕ, δεν προβλέπεται πλέον υποχρεωτική συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ των Δημάρχων των παραλιμένιων Δήμων, αλλά μόνο εκπροσώπων του ΤΑΙΠΕΔ. 

Για το λόγο αυτό, και στην περίπτωση του Δημάρχου Πειραιά εφαρμόζεται ο όρος 4.2.2 της Συμφωνίας Μετόχων, σύμφωνα με τον οποίο καθ' όλη τη Μεταβατική Περίοδο και εφόσον ο Νέος Μέτοχος εξακολουθεί να κατέχει την πλειοψηφία των Μετοχών της Εταιρείας, το Ταμείο δεσμεύεται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις Μετοχές του ταυτόσημα με το Νέο Μέτοχο καθώς και σύμφωνα με τις οδηγίες του Νέου Μετόχου, στο μέτρο που πρόκειται για Καθορισμένο Ζήτημα.

Σε απλά ελληνικά, ο όρος αυτός σημαίνει ότι για κάθε θέμα υλοποίησης έργων της ΟΛΠ ΑΕ ο Δήμαρχος Πειραιά, όντας νομικά εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ και όχι του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ, υποχρεούται να συμφωνεί με τους κινέζους μετόχους και δε δικαιούται να ψηφίσει διαφορετικά από αυτούς. 

Για το δύσκολο αυτό έργο, δηλ. να συμφωνείς υποχρεωτικά με όσα θέλουν οι κινέζοι μέτοχοι, η ΟΛΠ ΑΕ φέρεται να καταβάλει στο Δήμαρχο Πειραιά ποσό 55.000 ΕΥΡΩ / ετησίως. 

Οι διευκρινήσεις αυτές είναι αναγκαίες λόγω της πρόσφατης έναρξης του έργου του νέου προβλήτα κρουαζιέρας...Είναι ανάγκη οι δημότες να ξέρουν ποιές δεσμεύσεις έχει αναλάβει ο Δήμαρχος Πειραιά δια της συμμετοχής του στο διοιηκητικό συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ...Επίσης, είναι ανάγκη να γνωρίζουν ότι η συμμετοχή του στο εν λόγω διοικητικό συμβούλιο ΔΕΝ είναι υποχρεωτική...Επομένως, εάν με την περιβαλλοντική καταστροφή, που επίκειται στην Πειραϊκή, διαφωνεί, δικαιούται να παραιτηθεί (ενδεχομένως και διαμαρτυρόμενος)...Εξάλλου και που συμμετέχει....είναι υποχρεωμένος απλά να συμφωνεί....