ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

2020-11-21

Το έτος 2018, με την ιδιότητα του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, είχα ζητήσει τη διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου στον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ ΑΕ), κυρίως λόγω των κάτωθι δαπανών:

-η ΟΛΗΓ ΑΕ προέβαινε σε "οικονομικές ενισχύσεις" αθλητικών σωματείων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, εκπολιτιστικών και λοιπών συλλόγων τοπικού ενδιαφέροντος, εκδηλώσεων όπως η Γιορτή της Τσιπούρας και η Πίτα του Ηπειρώτη, εμπορικών συλλόγων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να υφίσταται ρητή πρόβλεψη καταβολής των εν λόγω ενισχύσεων στο καταστατικό της εταιρείας. Επιπρόσθετα, στο σύνολο των αντίστοιχων αποφάσεων δεν υπήρχε ειδική αιτιολογία, η οποία να συνδέει την καταβολή των "οικονομικών ενισχύσεων" με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας ΟΛΗΓ ΑΕ.

-η λογιστική υποστήριξη της εταιρείας ΟΛΗΓ ΑΕ γινόταν με τη μέθοδο της κατάτμησης συμβάσεων, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

Για καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις ΔΕΝ διενεργήθηκε διαγωνισμός. Ο Οργανισμός ακολουθούσε τη μέθοδο των απευθείας αναθέσεων, παρά το γεγονός ότι το ετήσιο άθροισμα υπερέβαινε κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 20.000 ΕΥΡΩ.

-η ΟΛΗΓ ΑΕ προέβαινε σε απευθείας αναθέσεις προς την εταιρεία FK Consulting Services, οι οποίες υπερέβαιναν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 20.000 ΕΥΡΩ. Ενδεικτικά, το συνολικό ύψος των απευθείας αναθέσεων έτους 2016 στην εν λόγω εταιρεία ανήλθε σε ποσό 35.900 + ΦΠΑ.

-η ΟΛΗΓ ΑΕ ουδέποτε ανέδειξε ανάδοχο μελανιών εκτυπωτή και τόνερ, ώστε να επιτύχει οικονομίες κλίμακας, αλλά προέβαινε στην περιπτωσιολογική προμήθειά τους σε διάφορες τιμές. 

-Για όσους δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι, διευκρινίζουμε ότι η μέθοδος, τα μέσα και το προσωπικό, με τα οποία υλοιποιείται η φύλαξη των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα (Σ.Α.Λ) / Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Σ.ΑΛ.Ε), τα οποία εκπονούνται με ευθύνη του φορέα διαχείρισης και εγκρίνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με βάση τα εγκεκριμένα Σ.Α.Λ. / Σ.Α.Λ.Ε, ο φορέας προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής εταιρείας security, προκειμένου να υλοποιήσει όσα περιέχονται σε αυτά τα Σχέδια. Αποτελεί αυτονόητη εγγύηση διαφάνειας ο συντάκτης του Σ.Α.Λ. / Σ.Α.Λ.Ε να ειναι διαφορετικός από την εταιρεία security, που αναλαβάνει να το υλοποιήσει, ώστε ο πρώτος (δηλ. ο συντάκτης) να μην έχει τη δυνατότητα να φωτογραφίσει στο Σχέδιο, που ο ίδιος συντάσσει, τον εαυτό του. 

Στην περίπτωση της ΟΛΗΓ ΑΕ, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4825/14-7-2017 απόφαση η παροχή της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας Λιμένος» ανατέθηκε με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία με την επωνυμία ICTS ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 

Στη συνέχεια, έναν (1) μήνα μετά την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμένος στη εταιρεία ICTS ΕΛΛΑΣ ΑΕ, η ΟΛΗΓ ΑΕ διακήρυξε διαγωνισμό για την "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS" εκτιμώμενης αξίας 475.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την με αριθμό 206/6-10-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΟΛΗΓ ΑΕ, από την οποία συνάγεται ότι η μοναδική υποψήφια ανάδοχος παροχής υπηρεσιών ασφάλειας / φύλαξης, της οποίας ανοίχτηκε η οικονομική προσφορά, δεν ήταν άλλη από την ICTS ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 

Σε απλά ελληνικά, η μοναδική εταιρεία, της οποίας η οικονομική προσφορά τελικά ανοίχτηκε από την ΟΛΗΓ ΑΕ, δεν ήταν άλλη από εκείνη, που ανέλαβε ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ την εκπόνηση του θεσμικού κειμένου, επί τη βάσει του οποίου αξιολογείται η καταλληλότητα των ενδιαφερόμενων να παράσχουν υπηρεσίες ασφάλειας / φύλαξης στο συγκεκριμένο λιμάνι. Ήταν οφθαλμοφανές ότι η σύμπτωση στο ίδιο νομικό πρόσωπο, αφενός της ιδιότητας του συντάκτη των τεχνικών χαρακτηριστικών των υποψηφίων αναδόχων, αφετέρου της ιδιότητας του υποψήφιου αναδόχου, αποτελούσε κατά νόμω απαγορευμένη σύγκρουση συμφερόντων, την οποία η ΟΛΗΓ ΑΕ δεν αντιμετώπισε προσηκόντως. 

Χρειάστηκε να περάσουν δυο (2) χρόνια και αλλαγή Κυβέρνησης, ώστε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να διατάξει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ διαχειριστικό έλεγχο. 

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο εδώ: