ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΓΓ ΛΙΜΕΝΩΝ

2020-04-16
Διαβάστε και...ξανακλάψτε:

   

«Η επίδικη περιοχή εμφανίζεται στο σχετικό 1.

Ο ΟΛΠ ιδρύθηκε το 1930 ως Λιμενικό Ταμείο Πειραιώς (σχετικό 2)

Το 1950, με τον Αναγκαστικό Νόμο 1559/1950 μετατράπηκε σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο επέκτεινε τη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ από το Λιμάνι της Ζέας μέχρι το Πέραμα, συμπεριλαμβάνοντας τον όρμο Αμπελακίων Σαλαμίνας (σχετικό 3). Από το 1954 μέχρι το 1975, το Ελληνικό Δημόσιο, με διαδοχικές παραχωρήσεις επέκτεινε τη Λιμενική Ζώνη μέχρι το Φάληρο ανατολικά, τον Ασπρόπυργο δυτικά, την Κυνόσουρα Σαλαμίνας, την Πούντα Αμπελακίων, την Ψυττάλεια και τις νησίδες Αταλάντη και Χοιράδες (σχετικά 4 έως 12 ).

Οι παραχωρήσεις του Δημοσίου προς τον ΟΛΠ, οι οποίες αφορούν τη νήσο Σαλαμίνα έγιναν τη δεκαετία του 50 και του 60, πριν τη θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας στις περιοχές αυτές. Ταυτόχρονα με τις παραχωρήσεις αφαιρείτο η δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας από τις παραχωρούμενες εκτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Σαλαμίνας ήταν νόμιμος κάτοχος των περιοχών που παραχωρήθηκαν και επανέρχεται αυτοδικαίως στη δικαιοδοσία τους, μετά την απομάκρυνση του ΟΛΠ. (σχ. 7 και 10)

Το 1999 ο ΟΛΠ μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία και το καλοκαίρι του 2002 εισέρχεται στο Χρηματιστήριο. Λίγο νωρίτερα, το Ελληνικό Δημόσιο με την Σύμβαση της 13-2-2002 παραχωρεί στον ΟΛΠ το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων του Λιμένος Πειραιώς, τα οποία καταγράφονται στην από 13-2-2002 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ και αποτυπώνονται στο Παράρτημα Α΄ αυτής. Η Σύμβαση κυρώθηκε το 2008 και απόκτησε ισχύ νόμου με τον 3654/2008 ΦΕΚ 57 Α' (σχ.13 και 14).

Στο σημείο αυτό υπάρχει μία λεπτομέρεια. Λίγους μήνες πριν την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης το Υπουργείο Πολιτισμού είχε θεσμοθετήσει ζώνες απολύτου προστασίας και αυξημένης προστασίας (Α' και Β') στην Κυνόσουρα οι οποίες τις καθιστούσαν ασύμβατες με τις δραστηριότητες του ΟΛΠ. Το ίδιο έγινε με τον Αρχαίο Λιμένα, τη Χερσόνησο Αμπελακίων και την Πούντα. Με βάση τα χαρακτηριστικά των ζωνών προστασίας, ήταν αδύνατο να παραχωρηθούν στον ΟΛΠ, λόγω ασυμβατότητας του αρχαιολογικού χαρακτήρα των περιοχών και των εξ αυτής προκυπτουσών απαγορεύσεων, σχετικά με τις δραστηριότητες του ΟΛΠ (σχ. 15 έως 17).

Ενδεικτικά, για την Α΄ Ζώνη της Κυνόσουρας ισχύουν τα εξής:

"Στη Ζώνη Α' απαγορεύεται η δόμηση, η οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η λειτουργία ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων, η κατασκευή λιμενικών έργων, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

Η έγκριση ή μη της, πρώτιστα κατά το νόμο αρμόδιας για την περιοχή αρχαιολογικού χώρου, Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. χωρεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς από οποιαδήποτε άλλη έγκριση συναρμόδιας αρχής, της οποίας και κατισχύει. Ως εκ τούτου, κάθε συναρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας της, να υλοποιεί με κάθε μέσο την εκ του νόμου επιβαλλόμενη, για την προστασία της παραπάνω οριοθετημένης ζώνης του αρχαιολογικού χώρου και της φυσιογνωμίας του, άμεση διακοπή των εργασιών οποιουδήποτε μη επιτρεπόμενου έργου και την άμεση κατεδάφιση ή καθαίρεση οιουδήποτε εντός αυτού κτίσματος ή κατασκευής, που δεν έχει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ."

(ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/54404/3270 ΦΕΚ Β΄1459/2001) (σχ. 16)

Την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, η οποία απαγορεύει τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων στην Κυνόσουρα, προσέβαλαν στο ΣΤΕ οι εκεί λειτουργούσες ναυπηγικές επιχειρήσεις, αλλά οι προσφυγές τους απορρίφθηκαν δυνάμει των αποφάσεων 1922/2008 και 1923/2008 του Ε΄ τμήματος του ΣΤΕ. Στο σκεπτικό της απόρριψης γίνεται αναφορά στο από 16.7.2001 έγγραφο της Β΄ Ε.Π.Κ.Α. το οποίο επισημαίνει ότι τα δύο υφιστάμενα ναυπηγεία, ένα των οποίων φέρεται ότι ανήκει στην αιτούσα, το άλλο φέρεται να ανήκει στην εταιρεία «Ναυπηγεία Χανδρή», «έχουν δημιουργήσει από πολλά χρόνια μεγάλα προβλήματα στην Υπηρεσία μας με παράνομες εκσκαφικές εργασίες για επέκταση των κτηριακών τους εγκαταστάσεων, προβλητών κ.λπ., εργασίες οι οποίες είχαν συχνά ως επακόλουθο την καταστροφή αρχαίων (καταστροφή τάφων από το ναυπηγείο Διαμαντή στην ανατολική πλευρά του Τύμβου το 1975 και καταστροφή τάφων το 1928 από το ναυπηγείο Μπεκρή)», αφ' ετέρου δε διότι τα ναυπηγεία αυτά, «που λειτουργούν στη βόρεια ακτή της Κυνόσουρας, καθώς και τα άλλα δύο, που λειτουργούν στη νότια ακτή της χερσονήσου της Πούντας έχουν κυριολεκτικά πνίξει τον όρμο των Αμπελακίων και έχουν μεταβάλει με τα απόβλητα τη θάλασσα σε βόρβορο», καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι επιτρεπτή και η με μεταγενέστερη διοικητική πράξη θέσπιση όρων περιοριστικών της λειτουργίας τέτοιας επιχειρήσεως προκειμένου να επιτευχθεί ο αυτός σκοπός, δηλαδή η λειτουργία της σύμφωνα με συνταγματικές διατάξεις. (σχ.18 και 19 )

Γίνεται φανερό ότι το Ελληνικό Δημόσιο ήταν αδύνατο να παραχωρήσει στον ΟΛΠ εκτάσεις απολύτου προστασίας και αυξημένης αρχαιολογικής προστασίας, και για τον λόγο αυτό επιχειρήθηκε λαθροχειρία εκ μέρους του ΟΛΠ, εξαφανίζοντας το περίφημο Παράρτημα Α΄ το οποίο αναφέρεται ως ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης και αποτυπώνει την παραχωρούμενη χερσαία Λιμενική Ζώνη στον ΟΛΠ. Αναζητήσαμε το Παράρτημα Α΄ στο Εθνικό Τυπογραφείο, το Υπουργείο Οικονοικών και τον ΟΛΠ, αλλά δεν βρέθηκε πουθενά. Τον Μάιο του 2015 αποστείλαμε σχετική επιστολή στον ΟΛΠ από το γραφείο του Αντιδημάρχου Σαλαμίνας αναζητώντας το Παράρτημα Α΄ και οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο αποδεικνύει τη δικαιοδοσία του στις εκτάσεις τις οποίες ισχυριζόταν ότι κατείχε και εκμεταλλευόταν. Μέχρι σήμερα δεν πήραμε απάντηση ενισχύοντας την πεποίθηση της ανυπαρξίας του Παραρτήματος Α΄ και των δικαιωμάτων τα οποία επικαλείται. (σχετ. 20 )

Το αίτημα επαναλήφθηκε πρόσφατα από τον Δήμαρχο Σαλαμίνας στις 23-12-19, αλλά και πάλι χωρίς απάντηση. (σχετ. 21)

Ελλείποντος του Παραρτήματος Α΄ δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα νομιμότητας της δικαιοδοσίας του ΟΛΠ στις περιοχές τις οποίες κατείχε και εκμεταλλευόταν μέχρι την υπογραφή της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρης. Σε αντικατάσταση του ελλείποντος Παραρτήματος Α΄, επινοήθηκαν δύο ψευδεπίγραφα τοπογραφικά των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΛΠ, το ένα με ημερομηνία Μάιος 2002 και το άλλο με ημερομηνία Φεβρουάριος 2005. Το πρώτο εξ αυτών φέρει υπογραφές των Υπουργών που συνυπέγραψαν τη Σύμβαση και αναφέρεται μόνο στη Σαλαμίνα (σχ. 22), ενώ το δεύτερο αναφέρεται στο σύνολο του λιμανιού, χωρίς όμως να φέρει υπογραφές (σχ. 23). Και τα δύο τοπογραφικά αναφέρουν ότι συνοδεύουν την από 13-2-2002 Σύμβαση Παραχώρησης, χωρίς ωστόσο να υφίστανται στο σώμα της Σύμβασης ή να μνημονεύονται σε αυτή. Η λαθροχειρία του ΟΛΠ έγκειται στο γεγονός ότι και τα δύο τοπογραφικά εμφανίζουν το σύνολο της Α΄ Ζώνης της Κυνόσουρας εκτάσεως άνω των 700 στρεμμάτων ως απαλλοτριωμένη υπέρ αυτού, χωρίς στην πραγματικότητα να υφίσταται ούτε τετραγωνικό μέτρο απαλλοτρίωσης, ενώ παράλληλα εμφανίζονται σημαντικές εκτάσεις στην Β΄ Ζώνης τηςΚυνόσουρας και της Πούντα ως ανήκουσες στην δικαιοδοσία του, χωρίς να μνημονεύονται στη Σύμβαση ή να έχουν απαλλοτριωθεί όπως ισχυρίζεται.

Συμπληρωματικά αναφέρω ότι παλαιότερες προσπάθειες απαλλοτρίωσης ορισμένων εκτάσεων της Κυνόσουρας από τον ΟΛΠ (σχ. 24 Α΄), είτε ανακλήθηκαν, (σχ. 24 Β΄) είτε δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ (σχ. 24 Γ΄).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυνόσουρα αποτέλεσε διαχρονικά αντικείμενο ιδιοκτησιακής αντιδικίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ιδιωτών ιδιοκτητών, κατά την οποία δικαιώθηκανοι ιδιώτες ιδιοκτήτες με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (ενδεικτικά οι υπ. αρ. 437/19, 499/19 και 506/19 του Εφετείου Πειραιά).

(σχ. 25,26,27)

Με βάση τα μνημονευθέντα ψευδεπίγραφα τοπογραφικά ένα των οποίων έφερε τις υπογραφές Υπουργών, ο ΟΛΠ κατόρθωσε να εμφανίζεται ως συνεχιστής των δικαιωμάτων που κατείχε πριν την υπογραφή της Σύμβασης του 2002, χωρίς ωστόσο να του έχει παραχωρηθεί το αντίστοιχο δικαίωμα και χωρίς να πραγματοποιήσει τις απαλλοτριώσεις τις οποίες ισχυρίζεται.

Αποδείξεις περί της μη παραχώρησης στον ΟΛΠ των εκτάσεων και των περιουσιακών στοιχείων που ισχυρίζεται ότι κατέχει σε Σαλαμίνα και την Ψυττάλεια.

1η απόδειξη.

Στο κεφάλαιο 2 της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης με τίτλο ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ αναφέρεται:

2.2 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης, όπως προσδιορίζεται στο επόμενο Άρθρο 3 (εφεξής το "Δικαίωμα") θα εκτείνεται, με την επιφύλαξη του Άρθρου 2.4, στα ακόλουθα παραχωρούμενα:

(i) στα καλυμμένα ή ακάλυπτα τμήματα ξηράς (γήπεδα) της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Πειραιώς, όπως έχουν χωροθετηθεί σήμερα, με την επιφύλαξη των αναγνωρισμένων ως παραγουσών έννομες συνέπειες παραχωρήσεων τμημάτων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος Πειραιώς προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία δικαιωμάτων τρίτων επί λιμενικών έργων και των ειδικών διατάξεων του Άρθρου 7 της παρούσας αναφορικά με τα έργα που σχετίζονται με την ανάληψη από την Ελλάδα της διοργάνωσης της θερινής Ολυμπιάδας του 2004 (εφεξής η "Χερσαία Λιμενική Ζώνη"). Τα όρια της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, όπως προκύπτουν κατά τα ανωτέρω, καταγράφονται και αποτυπώνονται ως γραμμοσκιασμένος τομέας στο από ............... Τοπογραφικό Διάγραμμα των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΟΛΠ, το οποίο υπογράφεται από τα μέρη, προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα Α΄ και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της.

(ii) στα υφιστάμενα κατά το χρόνο της υπογραφής της παρούσας κτίρια, τεχνικά έργα, λιμενικά έργα, προσχώσεις, βελτιώσεις, εσωτερικές οδούς και οδικές προσβάσεις, το εσωτερικό σιδηροδρομικό δίκτυο, τα υπόγεια ή υπέργεια τμήματα των δικτύων παροχών, τα συστατικά και τα εν γένει παρακολουθήματα της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, τα οποία νοούνται ως υπερκείμενα ή υποκείμενα της κατακόρυφης προβολής της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, όπως αυτά καταγράφονται και απαριθμούνται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας, το οποίο υπογράφεται από τα μέρη, προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής τα "Κτίρια και Εγκαταστάσεις")

(iii) Στις επεκτάσεις χώρων και έργων όπως καθορίζονται από το άρθρο 2.6 της παρούσας.

(iv) Στη θαλάσσια ζώνη του Λιμένος όπως αυτή προσδιορίζεται από τον Α.Ν.2344/40 και Ν.1559/1950 όπως τροποποιήθηκε και κατά τους ειδικότερους όρους του.

Παρατηρήσεις.

1. Κατά περίεργο τρόπο το Παράρτημα Α΄ της Σύμβασης το οποίο καταγράφει και αποτυπώνει τα όρια της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ δεν υπάρχει, δημιουργώντας ερωτήματα για τη σκοπιμότητα και τις συνέπειες τις οποίες επάγεται.

2. Ελλείποντος του Παραρτήματος Α΄ δημιουργείται θέμα δικαιοδοσίας και στις ανωδομές διότι νοούνται ως υπερκείμενες της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης.

3. Η θαλάσσια Λιμενική Ζώνη όπως παραχωρήθηκε στον ΟΛΠ δυνάμει του Α.Ν. 2344/40 και Ν.1559/1950, περιορίζεται στη θαλάσσια ζώνη του όρμου Αμπελακίων, ο οποίος εξαιρέθηκε όπως καταγράφεται στην παράγραφο 2.4 της Σύμβασης.

Η Παράγραφος 2.4 της Σύμβασης σελ 755 αναφέρει. "Το παραχωρούμενο, με την παρούσα Σύμβαση, Δικαίωμα κατ' εξαίρεση δεν θα καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις".

(γ) Στα Αμπελάκια Σαλαμίνας ο συνολικός χερσαίος χώρος μεταξύ των ναυπηγείων Παναγιωτάκη (βόρεια) και Μπεκρή (νότια) με το έμπροσθεν αυτού θαλάσσιο μέτωπο.

Παρατήρηση. Ο όρμος Αμπελακίων όπως παραχωρήθηκε στον ΟΛΠ δυνάμει του Αναγκαστικού Νόμου 1559/1950, αφορά την εξαιρούμενη περιοχή όπως περιγράφεται ανωτέρω μεταξύ ναυπηγείων Παναγιωτάκη Βόρεια και Μπεκρή Νότια. Επομένωςή θαλάσσια ζώνη η παραχωρηθείσα δυνάμει του Α.Ν. 2344/40 και του Ν.1559/1950, εξαιρέθηκε της παραχώρησης.

2η απόδειξη

Στο Κεφάλαιο ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΗΤΑ (σελ. 880 έως 894 της Σύμβασης) δεν περιλαμβάνεται καμία Επιφάνεια ή Χώρος στη Σαλαμίνα.

3η απόδειξη

Στο Παράρτημα Β΄ της Σύμβασης, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (σελ. 789) αναφέρονται δύο λιμενικά έργα στην Κυνόσουρα και ένα στην Πούντα με συνολικό μήκος κρηπιδότοιχων 595 μέτρα και συνολικό μήκος προβλητών 590 μέτρα.

Παρατήρηση Τα έργα είναι ιδιωτικών ναυπηγικών επιχειρήσεων και αναφέρονται ως υφιστάμενα κατά τον χρόνο καταγραφής από την εντεταλμένη Εταιρεία "American Appraisal (Hellas) Limited" και όχι ως παραχωρούμενα στον ΟΛΠ, όπως συμβαίνει στην αντίστοιχη Σύμβαση Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου στον ΟΛΘ . Σε κάθε περίπτωση, τα περιγραφόμενα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν ελάχιστους κρηπιδότοιχους και προβόλους προβλήτες και δεν έχουν καμία σχέση με όσα ο ΟΛΠ ισχυρίζεται. Παραθέτω απόσπασμα από το Παράρτημα 3.1 της Σύμβασης του 2016 (Ν.4404/16) όπου αναφέρει:

"Τέλος, η Χερσαία Λιμενική Ζώνη που βρίσκεται στη Σαλαμίνα έχει συνολικό μήκος 13,5 χιλιομέτρων κατά προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων κρηπιδότοιχων μήκους 3,5 χιλιομέτρων. Στην περιοχή και ειδικά στον Κόλπο Αμπελακίων, έχουν εγκατασταθεί ιδιωτικές ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρείες. Στη Χερσόνησο της Κυνόσουρας υπάρχουν, επίσης, ελάχιστες ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρείες, ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο, καθώς και οι εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ".

Παρατήρηση Ο ΟΛΠ οφείλει να αποδείξει πόθεν τεκμαίρεται τη δικαιοδοσία σε όσα ισχυρίζεται ότι κατέχει και εκμεταλλεύεται στη Σαλαμίνα.

4η απόδειξη

Στο Κεφάλαιο Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Ανωδομές ΟΛΠ (σελ. 791) αναφέρεται: "ο Οργανισμός διατηρεί νόμιμα το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των κτιρίων τα οποία βρίσκονταιεντός της περίφραξης των τριών Λιμενικών Λεκανών του ΟΛΠ."

Στα τοπογραφικά τα οποία συνοδεύουν τη Σύμβαση, η Κυνόσουρα χαρακτηρίζεται Τέταρτη Λιμενική Λεκάνη, ενώ δεν υπάρχουν περιφράξεις στις αντίστοιχες μνημονευόμενες περιοχές.

Τα ανωτέρω αποδεικνύουν την έλλειψη δικαιοδοσίας του ΟΛΠ στη Χερσαία και Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη της Σαλαμίνας, όπως επίσης και στις νήσους Ψυττάλεια, Αταλάντη και Χοιράδες από τις 13-2-2002 και εντεύθεν.

Δυστυχώς ο ΟΛΠ συνέχισε να συμπεριφέρεται ως κύριος και νομέας των εκτάσεων τις οποίες ουδέποτε απαλλοτρίωσε και ουδέποτε του παραχωρήθηκαν δυνάμει της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης.

Συνέχισε επομένως να συνάπτει συμβάσεις με τις ναυπηγικές επιχειρήσεις, να παραχωρεί λιμενική ζώνη, να εγκρίνει λιμενικά έργα, να εισπράττει μισθώματα από μεθορμίσεις πλοίων και επισκευαστικές εργασίες σε χώρους που δεν του ανήκουν.

Επισυνάπτω τις συμβάσεις μεταξύ ΟΛΠ και δύο ναυπηγικών επιχειρήσεων όπου παραχωρείται χερσαία λιμενική ζώνη αρκετών δεκάδων στρεμμάτων, την έγκριση μεγάλου λιμενικού έργου, τον κανονισμό τιμολογιακής πολιτικής και επισκευαζόμενα πλοία σε υποτιθέμενη λιμενική ζώνη του ΟΛΠ στην Κυνόσουρα. (σχ. 28,29,30,31,32)

Εκτός από την εκμετάλλευση χώρων που δεν απαλλοτρίωσε και δεν του παραχωρήθηκαν δυνάμει της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης, ο ΟΛΠ προγραμμάτισε τη μεταβίβαση των χώρων αυτών στην Κόσκο επ' ευκαιρία της προγραμματισμένης πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό φαίνεται από τα διαδοχικά Μάστερ Πλαν τα οποία συνέταξε και τα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία τοσυνοδεύουν. Το τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία 22-9-2015 (σχ. 33) είναι το τελευταίο πριν την αποκάλυψη της λαθροχειρίας εκ μέρους του ΟΛΠ και την κινητοποίηση του Δήμου Σαλαμίνας εναντίον του. Στο τοπογραφικό φαίνεται ολόκληρη η Α΄ Ζώνη της Κυνόσουρας και σημαντικές εκτάσεις της Β΄ Ζώνης σε Κυνόσουρα και Πούντα ως παραχωρούμενες στην Κόσκο. Τον Οκτώβριο του 2015, πολυμελής επιτροπή του Δήμου Σαλαμίνας με επικεφαλής τη Δήμαρχο, επισκέφθηκε το ΤΑΙΠΕΔ, και εξήγησε στον Πρόεδρο και το νομικό του επιτελείο τις ζώνες προστασίας, το ασυμβίβαστο των δραστηριοτήτων του ΟΛΠ με τον αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής και, ιδίως, την απουσία δικαιοδοσίας του στις εκτάσεις της Σαλαμίνας που επρόκειτο να μεταβιβάσει.

Μετά την επίσκεψη και τη συνεννόηση του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ με τη νομική του υπηρεσία, εξαιρέθηκε η Α΄ Ζώνη της Κυνόσουρας από την Παραχώρηση, καθώς επίσης και ηθαλάσσια Ζώνη πλάτους 200 μέτρων περιμετρικά αυτής. Στο τοπογραφικό με ημερομηνία 21-10-2015 αποτυπώνονται με μπλε χρώμα οι εξαιρούμενες περιοχές. (σχ. 34 )

Παρά την ανωτέρω μικρή υποχώρηση, ο ΟΛΠ συνέχισε να περιλαμβάνει στα περιουσιακά του στοιχεία σημαντικές εκτάσεις της Β΄ Ζώνης σε Κυνόσουρα και Πούντα, όπως επίσης και τμήμα της Βόρειας Ψυττάλειας. Ο Δήμος Σαλαμίνας συνέχισε να αμφισβητεί την δικαιοδοσία του ΟΛΠ σε όσα ισχυριζόταν, αποστέλλοντας στο ΤΑΪΠΕΔ δύο επιστολές και ψηφίζοντας ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συνέχιση των διεκδικήσεων. (σχ. 35 Α, 35 Β΄,36)

Μετά την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ στην Κόσκο, ο ΟΛΠ προγραμμάτισε την εγκατάσταση πλωτών δεξαμενών σε θέση της βόρειας Ψυττάλειας, την οποία είχε δεσμεύσει παράτυπα. Προς αποφυγή αυτής της εξέλιξης, ο Δήμος Σαλαμίνας κοινοποίησε εξώδικο στον ΟΛΠ, επισημαίνοντας την απουσία δικαιοδοσίας του στον προκαθορισμένο χώρο. (σχ. 37) Αποτέλεσμα του εξωδίκου ήταν η καθυστέρηση έλευσης της δεξαμενής από την Κίνα και η τελική εγκατάστασή της στο Πέραμα.

Σήμερα, επ' ευκαιρία της ψήφισης του Μάστερ Πλαν από την ΕΣΑΛ στις 25-9-19 και 9-10-19, ο ΟΛΠ επανέρχεται σχεδιάζοντας την εγκατάσταση νέας πλωτής δεξαμενής στην Ψυττάλεια, λιμενίσκο στη Β' Ζώνη της Νότιας Κυνόσουρα και πλωτές εγκαταστάσεις στην Α΄ Ζώνη. Προβλέπει επίσης την παράταση των συμβάσεων που έχει συνάψει παρατύπως με τις ναυπηγικές επιχειρήσεις μέχρι το 2052, ενώ επιχειρεί αλλαγή χρήσεων γης στην Κυνόσουρα προκειμένου να τις καταστήσει συμβατές με τις δραστηριότητές του. Σημειώνω ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού που συμμετείχε στη συνεδρίαση της ΕΣΑΛ, εξέφρασε την αντίρρησή του σε κάθε αλλαγή χρήσεων γης.

Αποτέλεσμα αυθαίρετων δραστηριοτήτων του ΟΛΠ

Με βάση τα προεκτεθέντα, ο ΟΛΠ συμπεριφέρεται σαν απόλυτος κύριος και νομέας περιοχών της Σαλαμίνας και της Ψυττάλειας, συνέχισε να υπογράφει συμβάσεις με ναυπηγικές επιχειρήσεις, ενέκρινε λιμενικά έργα, επιχωματώσεις, μεθορμίσεις και επισκευές πλοίων, και γενικά να εισπράττει μισθώματα και τέλη από κάθε είδους λιμενική δραστηριότητα σε περιοχές που δεν απαλλοτρίωσε και δεν του παραχωρήθηκαν δυνάμει της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες του ΟΛΠ.

Όπως φαίνεται από τα επισυναπτόμενα κατωτέρω έγγραφα, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι εξαιρετικά σοβαρές και σε αρκετές περιπτώσεις μη αναστρέψιμες. Τα έγγραφα είναι μικρό μόνο δείγμα των προσπαθειών που καταβάλλουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να προστατεύσουν το ήδη υποβαθμισμένο περιβάλλον και να διασώσουν τα απομείναντα στοιχεία ιστορικής μνήμης.

1. Υπουργείο Πολιτισμού 1982

Ο χαρακτηρισμός του αρχαιολογικού - ιστορικού τόπου αποσκοπεί στην προστασία του χώρου της Ιστορικής Ναυμαχίας από απειλούμενες ριζικές επεμβάσεις που θα εξαφάνιζαν κάθε στοιχείο ιστορικής μνήμης. (σχ. 38)

Σημειώνω ότι το 1982 ο κρατικός ΟΛΠ είχε εγκαταστήσει λατομείο στην Κυνόσουρα το οποίο σταμάτησε με την ανωτέρω απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη. Το λατομείο παραμένει εγκαταλελειμμένο χωρίς αποκατάσταση, παρά τη ρητή πρόβλεψη του λατομικού νόμου 1428.

2 Υπουργείο Πολιτισμού 2011

Αποφασίζουμε

Τη μη έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ναυπηγείου, φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ναυπηγεία Κυνόσουρας Α.Ε.», στην Κυνόσουρα, νήσου Σαλαμίνας και εντός της Ζώνης Α' Απολύτου Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της χερσονήσου της Κυνόσουρας, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ναυπηγείο προκαλεί σοβαρή άμεση και έμμεση βλάβη στον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο και κυρίως στο παρακείμενο μνημείο του Τύμβου των Σαλαμινομάχων. (σχ. 39)

Σημείωση. Το ναυπηγείο συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα χωρίς την κατά νόμο έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού.

3 Υπουργείο Πολιτισμού Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήρτων 2015.

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων διενήργησε αυτοψία και σύμφωνα με το σχετ. 4 έγγραφό της, διαπίστωσε τη σχεδόν μη αναστρέψιμη βλάβη του θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου από τις δραστηριότητες του ναυπηγείου (απορρίμματα, λίθοι ατάκτως ριφθέντες, κλπ), όπως εξάλλου συμβαίνει και με το χερσαίο αρχαιολογικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται το συγκεκριμένο ναυπηγείο (βλ. συν. cd με φωτογραφίες).

Ύστερα από τα παραπάνω και όπως επανειλημμένα έχουμε επισημάνει στα έγγραφά μας, σχετ. 8α-8δ, η Εφορεία μας εμμένει στις απόψεις της περί μη έγκρισης οποιασδήποτε επέκτασης του ναυπηγείου ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ χερσαία ή θαλάσσια, διότι:

α). Με τις συνεχείς επεκτάσεις του έχει αλλοιωθεί εντελώς το φυσικό τοπίο: η Ανατολική ακτή της χερσονήσου της Πούντας Αμπελακίων είναι πλέον μία τεχνητή τσιμεντένια πλατφόρμα σε έναν πολλαπλώς προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο, κατά παράβαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας (Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς" άρθρο 10). Οι επεμβάσεις αυτές (παράνομες βυθοκορήσεις, διάνοιξη δρόμων, εκσκαφικές εργασίες) έγιναν παρά τις συνεχείς καταγγελίες της Υπηρεσίας μας. (συν 1-4)

β). Η ρύπανση που προκαλείται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης έχει ήδη προκαλέσει ανεπίστρεπτη βλάβη στο περιβάλλον.

γ). Η λειτουργία του συγκεκριμένου ναυπηγείου προκαλεί τους κατοίκους της περιοχής και γίνεται συχνά αντικείμενο καταγγελιών από τοπικούς συλλόγους και φορείς και συνακόλουθα συχνότατου κοινοβουλευτικού ελέγχου. (ενδεικτικά συν. 5-8)

Η Εφορεία μας προτείνει:

1, Τον προγραμματισμό ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος γιατην απομάκρυνση των επιχειρήσεων αυτών από τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους της Σαλαμίνας. Υπενθυμίζουμε ότι σε άμεση γειτνίαση με το χώρο της επιχείρησης βρίσκεται ο Τύμβος των Σαλαμινομάχων.

2. Να υποχρεωθεί η επιχείρηση να καθαρίσει την περιοχή και να αποκαταστήσει το φυσικό ανάγλυφο του τοπίου.

3. Την διαμόρφωση και ανάδειξη των τόσο σημαντικών αρχαιολογικών χώρων της Σαλαμίνας που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών και μοχλό ανάπτυξης της περιοχής. (σχ. 40)

4 Υπουργείο Πολιτισμού 2012

Απόρριψη της Αίτησης Θεραπείας της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ Α.Ε. κατά της υπ ́ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/125027/5240/23.12.11 Υπουργικής Απόφασης που θεσμοθετεί ζώνες προστασίας Α΄ και Β΄ στην Κυνόσουρα. (σχ.41)

5 Υπουργείο Πολιτισμού 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μη έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε. ) για την προσθήκη δραστηριότητας διάλυσης πλοίων στη ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» στην Κάτω Πούντα Αμπελακίων, προκειμένου να προστατευθεί από μία περαιτέρω οχλούσα δραστηριότητα ο αρχαιολογικός χώρος των Αμπελακίων Σαλαμίνας, ο οποίος είναι ήδη βεβαρημένος από την εγκατάσταση και λειτουργία των υφισταμένων ναυπηγείων. (σχ. 42)

6 Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 2016

Το ναυπηγείο Μπεκρή διαθέτει ιδιόκτητη έκταση 8.000 τ.μ. Από τον ΟΛΠ Α.Ε. έχει παραχωρηθεί χώρος 2.505 τ.μ. με μέτωπο θάλασσας 87 μ. και συνολικό εμβαδόν 5.905 τ.μ.

Επισημαίνουμε πως η επί πολλά έτη λειτουργία των ναυπηγείων και η αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση που αυτή έχει επιφέρει στην περιοχή δεν συνάδει με την προστασία του κηρυγμένου ιστορικού τόπου και αρχαιολογικού χώρου του όρμου Αμπελακίων και της χερσονήσου της Κυνόσουρας Σαλαμίνας, όπου έλαβε χώρα η σημαντική ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Θεωρούμε ότι η λειτουργία του εν λόγω ναυπηγείου δεν συνάδει με την προστασία και ανάδειξη του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Εξάλλου, το εν λόγω ναυπηγείο ουδέποτε έχει λάβει άδεια ή σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας μας για εργασίες ή εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Α. ενώ έχουν κατ' επανάληψη αποσταλεί σήματα διακοπής εργασιών χωρίς άδεια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την πολλάκις εκπεφρασμένη εγγράφωςμη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α για διενέργεια δραστηριοτήτων (εργασίες αμμοβολής, κλπ) από ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αρχαιολογικό χώρο της Σαλαμίνας. (σχ. 43)

7 Εφορεία Αρχαιοτήτων 2018

Όσο για το γ) ερώτημά σας, από πλευράς της Εφορείας μας έχει εκδοθεί πλήθος εγγράφων, σήματα διακοπής εργασιών και μηνυτήριες αναφορές για κάθε παράνομη ενέργεια εντός των κηρυγμένων χώρων της Κυνόσουρας και των Αμπελακίων. (σχ. 44)

8 Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ)

Η κα. Λ. Μενδώνη επισημαίνει ότι πέραν της τεχνικής πλευράς του θέματος, η περιοχή είναι ένα νεκροταφείο παλιών σκαριών τα οποία έχουν βυθιστεί, ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα στρώματα από λάσπη και υλικά από τους διάφορους καθαρισμούς και επισκευές των πλοίων, τα οποία έχουν συντελεστεί εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Το στρώμα λέγεται ότι έχει πάχος 10-15 μέτρα, ενώ σε κάποια σημεία είναι 40 μέτρα. Είναι αδύνατο κανείς να μπορέσει να βουτήξει. (σχ. 45)»