ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ;

2022-02-16

ΑΠ.ΕΞ. 42/2022

15/2/2022

Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

             2. Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ

            2. Γρ. κ. ΓΓ ΥΝΑΝΠ

            3. Κ.Ο

ΘΕΜΑ: Με κρατική σφραγίδα η αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος από Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες ;;;;;

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

1. Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων. Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Με την ανωτέρω ιδιότητα μου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής:

2. Με το ΑΠ.ΕΞ. 31/2022 έγγραφό μας, θέσαμε υπόψιν Σας όσα αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

3. Σε χρόνο μεταγενέστερο της κοινοποίησης του ανωτέρω εγγράφου, περιήλθαν υπόψιν μας νεότερα στοιχεία ως εξής:

4. Για την ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) έχουν ιδρυθεί οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ), η λειτουργία των οποίων διέπεται από το α. 5Α ν. 3853/2010, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες μιας ΥΜΣ εμπίπτει σαφώς μεταξύ άλλων και ο"έλεγχο[ς] της αίτησης καταχώρισης και του έγγραφου σύστασης, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει. Ιδιαίτερα ελέγχεται αν στο καταστατικό της εταιρείας αναφέρεται η επωνυμία, ο σκοπός και το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και αν με βάση τα υποβαλλόμενα έγγραφα, ο σκοπός της εταιρείας είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, καθώς και αν ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία." [βλ. α.5Α παρ. 2 ν. 3853/2010].

5. Για την ίδρυση μιας ΙΚΕ, η ΥΜΣ λειτουργεί πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας eyms.businessportal.gr.

Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής ίδρυσης μιας ΙΚΕ, η εν λόγω ιστοσελίδα παρέχει στο χρήση τη δυνατότητα προσδιορισμού της κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας αυτής με βάση τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Όπως ευχερώς εμφαίνεται στις κάτωθι φωτογραφίες, η εν λόγω ιστοσελίδα επιτρέπει στο χρήστη να δηλώσει ως κύρια/δευτερεύουσα δραστηριότητα μιας ΙΚΕ τουλάχιστον οκτώ (ΚΑΔ), που αφορούν στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Είναι πρόδηλο ότι η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον οποιονδήποτε, ακόμα και εάν δεν έχει τη δικηγορική ιδιότητα, να ξεκινήσει την ίδρυση μιας ΙΚΕ, με καταστατικό σκοπό αντιποιούμενο το δικηγορικό λειτούργημα !!!!! ενώ, όπως προκύπτει από τη δική μας έρευνα, η ΥΜΣ, αν και έχει εκ του νόμου την υποχρέωση να αποτρέψει την ίδρυση ΙΚΕ, με αντικείμενο αντίθετο με τον Κώδικα Δικηγόρων, στην πράξη δεν φαίνεται να την εκπληρώνει προσηκόντως.

5. Δεδομένων των ανωτέρω, στην περίπτωση των ιδρυτών και εταίρων όχι μόνο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία D.S. CITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αλλά και οποιασδήποτε άλλης ΙΚΕ με παρεμφερείς σκοπούς, δεν καταλείπεται περιθώριο διαπίστωσης ατομικής ποινικής ή άλλης ευθύνης.

Αν μη τι άλλο, σε κάθε τέτοια περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι:

-ακολούθησαν μια διαδικασία, που τους υπέδειξε το ΚΡΑΤΟΣ

-επέλεξαν για καταστατικούς σκοπούς ανάμεσα σε δραστηριότητες, που τους υπέδειξε το ΚΡΑΤΟΣ

-υπέστησαν έλεγχο των επιλογών τους από το ΚΡΑΤΟΣ

και μετά από τα παραπάνω εύλογα δικαιούνται να πιστεύουν ότι το ΚΡΑΤΟΣ αντιμετωπίζει ως απολύτως νόμιμη την παροχή νομικών υπηρεσιών από εμπορικές εταιρείες (εν προκειμένω ΙΚΕ), που δεν αποτελούν δικηγορικές εταιρείες του Κώδικα Δικηγόρων.

Εξάλλου, δεδομένων των ανωτέρω, είναι πρόδηλο ότι για την αντίθεση τέτοιων εταιρειών με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων υφίσταται ένας και μόνο υπαίτιος και αυτός δεν είναι άλλος από την οικεία κρατική υπηρεσία.

6. Για τους παραπάνω λόγους, διευκρινίζουμε ότι το με ΑΠ.ΕΞ. 31/2022 έγγραφο μας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί καταγγελία κατά του κ. Γ. Π. Σ., νομίμου εκπροσώπου της εδρεύουσας στο Αμαρούσιο Αττικής Ιδιωτικής κεφαλαιουχικές Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία D.S. CITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ούτε κατά των εταίρων αυτής, ήτοι κατά της κ. Δ. Σ., Δικηγόρου Π. και της κ. Μ. Κ., άνεργης. Ωστόσο, αποτελεί σαφώς καταγγελία κατά της ΥΜΣ, η οποία βαρύνεται με την υποχρέωση ενός ελέγχου, ο οποίος σε όλες τις περιπτώσεις ίδρυσης ΙΚΕ με αντικείμενο την παροχή νομικών υπηρεσιών φαίνεται ότι δεν αποδίδει τα αναμενόμενα.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες.

Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος