ΑΝΑΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ COSCO ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ;;;;;

2021-02-17

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021

Προς: 1. Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

2. Αντιπροσωπεία ΕΕ στην Ελλάδα

Κοιν: 1. Βουλευτές

2. ΜΜΕ

ΑΠ.ΕΞ. 19/2021

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων - Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων από ΣΕΠ ΑΕ - COSCO

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα.

Με την ανωτέρω ιδιότητά μου θέτω υπόψιν σας τα εξής:

Στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων παραμένει αναρτημένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε αμετάκλητα πλέον ότι αποτελούν παράνομη κρατική ενίσχυση της ΣΕΠ ΑΕ και της μητρικής της COSCO τα κάτωθι:

(1) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του προβλήτα III·

(2) Δικαίωμα για την επιστροφή του πιστωθέντος ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το στάδιο ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης· ορισμός της έννοιας του «επενδυτικού αγαθού» για τους σκοπούς των κανόνων περί ΦΠΑ· δικαίωμα για τόκους υπερημερίας από την πρώτη ημέρα μετά την 60ή ημέρα από την αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ·

(3) Μεταφορά ζημιών εις νέον χωρίς χρονικό περιορισμό·

(4) Επιλογή μεταξύ τριών μεθόδων απόσβεσης όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες για την ανακατασκευή του προβλήτα ΙΙ και την κατασκευή του προβλήτα III·

(5) Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί των συμφωνιών δανειοδότησης καθώς και οποιασδήποτε συμπληρωματικής συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του έργου·

(6) Απαλλαγή από φόρους, τέλη χαρτοσήμου, εισφορές και τυχόν δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων για τις συμβάσεις μεταξύ των πιστωτών των δανειακών συμβάσεων βάσει των οποίων μεταβιβάζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές·

(7) Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου για κάθε οικονομική αντιστάθμιση που καταβάλλεται από τον ΟΛΠ στον ΣΕΠ δυνάμει της σύμβασης παραχώρησης, πράγμα που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του κώδικα ΦΠΑ·

(8) Προστασία στο πλαίσιο του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος για τις ξένες επενδύσεις.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η Ελλάδα υποχρεούται να προβεί σε ανάκτηση των κριθέντων ως παράνομων κρατικών ενισχύσεων από την εταιρεία ΣΕΠ ΑΕ και τη μητρική της COSCO.

Επειδή το γεγονός ότι τα σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση έγγραφα παραμένουν ακόμα αναρτημένα στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων έχει δημιουργήσει σε μέλη μας την εντύπωση ότι η ανάκτηση των προαναφερόμενων κριθέντων ως παράνομων κρατικών ενισχύσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό έχει πλέον αμετάκλητα κριθεί από τα ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Επειδή εάν κάτι τέτοιο τυχόν αληθεύει θα ισοδυναμεί με γιγαντιαία απώλεια εσόδων τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους παραπάνω λογους παρακαλούμε:

α)να μας χορηγήσετε κατ' άρθρο 5 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αντίγραφα των εγγράφων ανάκτησης των κριθέντων ως παράνομων κρατικών ενισχύσεων από τη ΣΕΠ ΑΕ και τη μητρική της COSCO

β)να μας διευκρινήσετε, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας, εάν, κατά το στάδιο της συμμόρφωσης με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΣΕΠ ΑΕ ήταν υποχρεώνει να αναμορφώσει τους ισολογισμούς, ειδικότερα αναμορφώνοντας τις εγγραφές εκείνες, που σχετίζονται με όσα κρίθηκαν ως παράνομη κρατική ενίσχυση.

Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Δικηγόρος - ΑΜ ΔΣΑ 24739

Κατεβάστε ολόκληρο το αρχείο εδώ: